Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ
  • Дата на раждане : 14/06/1986 Плевен, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: stefan.burdzev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по външна политика
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/06/2017
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи за превенция и противодействие на битова и конвенционална престъпност в област Плевен.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно бедствено състояние на републикански път II - 11, свързващ община Гулянци с община Никопол.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на републикански път III - 305, свързващ Плевен и Тетевен.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно "Мизия 2000" АД - гр. Плевен, визия и намерения на Министерството на земеделието, храните и горите.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състояние на предпазните диги по поречието на р. Дунав на територията на общ. Гулянци, обл. Плевен.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложително възобновяване на реконструкцията на отводнителния канал в с.Брест, общ.Гулянци, обл.Плевен.
Писмен отговор на 14/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на държавната и общинска пътна инфраструктура на територията на област Плевен.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно стопанисване на общински път PVN1080 ( път II-13-с. Долни Луковит - път III-137), участък път II-13- с. Долни Луковит.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно авариралия през м. февруари 2017 г. понтонен мост на р. Искър, при с. Искър, община Гулянци, област Плевен, необходимост от спешни действия.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изпълнение на Програма за развитие на селските райони по проекти за неземеделски дейности в област Плевен.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно защитена зона BG0000181-част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000", нерегламентиран добив на инертни материали в имот с кадастрален № 045001, землището на с. Рибен, общ. Долна Митрополия.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно подобект "Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци към "Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски" по проект:"Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С006.
Писмен отговор на 03/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно събираемостта на таксите, дължими от ВиК операторите по Закона за водите.
Писмен отговор на 01/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път ІІІ-306 Луковит - Червен Бряг - Чомаковци - Кнежа, участък Червен бряг - Чомаковци.
Отговорено в зала на 01/12/2017.
16/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно ефективността на работата на оборудваните с камери и микрофони патрулни автомобили при превенция и разкриване на престъпления от различен характер.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно незаети бройки от щата на МВР.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС