Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на членове на Комисията за регулиране на съобщенията
25/05/2010

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 1 от Закона за електронните съобщения

РЕШИ:

1. Избира:

 – Никола Павлов Колев за член и за заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията;

 – Константин Тодоров Тилев и Ирина Станчева Романска за членове на Комисията за регулиране на съобщенията.

2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 3 юни 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова