Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за освобождаване на подуправител на Българската народна банка
14/01/2015

 


РЕШЕНИЕ

за освобождаване на подуправител на Българската народна банка

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 14, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за Българската народна банка

РЕШИ:

Освобождава Цветан Любомиров Гунев от длъжността подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банков надзор“.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 21 януари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

466