Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за предсрочно прекратяване на правоотношението на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
31/07/2019

 


РЕШЕНИЕ

за предсрочно прекратяване на правоотношението на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по предложение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество съгласно нейно решение от 31 юли 2019 г.

РЕШИ:

Предсрочно прекратява правоотношението на Пламен Георгиев Димитров като председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 31 юли 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

6152