Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) COM(2018) 143 22/03/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) COM(2018) 144 22/03/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 1257/2013 относно рециклирането на кораби COM(2018) 145 22/03/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (Законодателни актове на ниво 2, Регламент за европейската пазарна инфраструктура) ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (Законодателни актове на ниво 2, Регламент за европейската пазарна инфраструктура) ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (Законодателни актове на ниво 2, Регламент за европейската пазарна инфраструктура) COM(2018) 142 21/03/2018
Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие Предложение за Директива на Съвета относно общата система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие COM(2018) 147 21/03/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно въздействието на екологичната норма Евро 5 за превозните средства от категория L COM(2018) 136 19/03/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА За изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА За изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства COM(2018) 137 19/03/2018
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори по Глобален пакт за околната среда - ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори по Глобален пакт за околната среда COM(2018) 138 19/03/2018
COM (2018) 133 COM(2018) 133 14/03/2018
COM (2018) 251 COM(2018) 251 14/03/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Унгария да въведе специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2018) 126 14/03/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (кодифициран текст) ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (кодифициран текст) COM(2018) 139 14/03/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Втори годишен доклад относно Механизма за бежанците в Турция COM(2018) 91 14/03/2018
COM (2018) 135 COM(2018) 135 14/03/2018
COM (2018) 252 COM(2018) 252 14/03/2018
COM (2018) 134 COM(2018) 134 14/03/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Доклад за напредъка относно изпълнението на европейската програма за миграцията ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Доклад за напредъка относно изпълнението на европейската програма за миграциятаПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Доклад за напредъка относно изпълнението на европейската програма за миграциятаПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Доклад за напредъка относно изпълнението на европейската програма за миграциятаПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Доклад за напредъка относно изпълнението на европейската програма за миграцията ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Доклад за напредъка относно изпълнението на европейската програма за миграциятаПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Доклад за напредъка относно изпълнението на европейската програма за миграцията COM(2018) 250 14/03/2018
COM (2018) 131 COM(2018) 131 13/03/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Наблюдение на изпълнението на европейския стълб на социалните права {SWD(2018)67} COM(2018) 130 13/03/2018
Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно достъпа на работниците и самостоятелно заетите лица до социална закрила РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Препоръка на Съвета относно достъпа на работниците и самостоятелно заетите лица до социална закрила COM(2018) 132 13/03/2018