Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Европейски съюз > Документи на Европейската комисия
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА - Опитът на държавите членки по отношение на Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (преработена) в периода 2009 — 2014 г. - {SWD(2016) 445 final} COM(2016) 808 20/12/2016
ДОКЛАД COM(2016) 812 20/12/2016
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ за преразглеждане по реда на член 138, параграф 7 от Регламента REACH на евентуалната необходимост от разширяване на обхвата на член 60, параграф 3 към вещества, идентифицирани съгласно член 57, буква е) като притежаващи свойства, разрушаващи ендокринната система, които пораждат еквивалентна степен на безпокойство като включените в списъка на пораждащите сериозно безпокойство вещества COM(2016) 814 20/12/2016
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението на схемата от специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море (МОЕМ) COM(2016) 796 15/12/2016
Предложение за РЕШЕНИЕ COM(2016) 789 15/12/2016
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Официално обявяване на някои актове от правото на Съюза в областта на околната среда, приети по Директива 91/692/ЕИО на Съвета, за остарели COM(2016) 793 15/12/2016
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението на схемата за специфични мерки в областта на селското стопанство за най-отдалечените региони на Съюза (POSEI) COM(2016) 797 15/12/2016
ДОКЛАД COM(2016) 794 15/12/2016
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА - Втори доклад за напредъка: първи резултати по Рамката за партньорство с трети държави в контекста на Eвропейската програма за миграцията COM(2016) 960 14/12/2016
Предложение за РЕГЛАМЕНТ COM(2016) 799 14/12/2016
Предложение за РЕГЛАМЕНТ COM(2016) 798 14/12/2016
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet) COM(2016) 788 13/12/2016
Предложение за РЕГЛАМЕНТ COM(2016) 815 13/12/2016
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти COM(2016) 783 09/12/2016
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 - {SWD(2016) 429 final}{SWD(2016) 430 final} COM(2016) 786 09/12/2016
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно сравняването на практиките по отношение на многообразието съгласно Директива 2013/36/ЕС COM(2016) 774 08/12/2016
СЪОБЩЕНИЕ COM(2016) 791 08/12/2016
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА - Четвърти доклад за напредъка, постигнат в изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция COM(2016) 792 08/12/2016
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линия на ЕФГЗ - Система за ранно предупреждение № 11-12/2016 COM(2016) 807 08/12/2016
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на мерките във връзка със сектора на пчеларството от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти COM(2016) 776 07/12/2016