Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
COM (2018) 540 COM(2018) 540 12/07/2018
COM (2018) 534 COM(2018) 534 11/07/2018
C(2018) 4495 11/07/2018
COM (2018) 537 COM(2018) 537 10/07/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разработването, валидирането и правното приемане на алтернативни методи за изпитване върху животни в сферата на козметичните продукти (2015—2017 г.) COM(2018) 531 10/07/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на Австрия, Кипър, Люксембург, Обединеното кралство, Португалия, Румъния и Хърватия да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Доминиканската република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца COM(2018) 526 06/07/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на Австрия да приеме, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца COM(2018) 527 06/07/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на Австрия, Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца COM(2018) 530 06/07/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на Австрия и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца COM(2018) 528 06/07/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА втори доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета от 25 юни 2009 г. относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC) COM(2018) 523 06/07/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Съюза и Китайската народна република във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Съюза и Китайската народна република във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ COM(2018) 517 05/07/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1970 за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2018 г. COM(2018) 500 05/07/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Първи двугодишен доклад за напредъка в развитието на митническия съюз на ЕС и неговото управление COM(2018) 524 05/07/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно „ангажиментите във връзка с доверието в статистиката“, поети от държавите членки съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. COM(2018) 516 05/07/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Съюза и Китайската народна република във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Съюза и Китайската народна република във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ COM(2018) 518 05/07/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Съюза, на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Съюза на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия COM(2018) 514 03/07/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия COM(2018) 515 03/07/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на митническия подкомитет, създаден по силата на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка със замяната на протокол I относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който се съдържа препратка към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на митническия подкомитет, създаден по силата на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка със замяната на протокол I относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който се съдържа препратка към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход COM(2018) 510 03/07/2018
JOIN (2018) 20 JOIN(2018) 20 03/07/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД ЗА ВЪНШНИ ДЕЙНОСТИ И НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 Г. {SWD(2018)369} COM(2018) 513 03/07/2018