Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

05/07/2007
1. На първо четене законопроекта за дипломатическата служба.

2. Закон за ратифициране на Конвенцията, приета от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз, и на Протокола, съставен от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз към Конвенцията за взаимопомощ по наказа-телноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз.

3. Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Споразумението между правителствата на страните-участнички в Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС), за сътрудничество при оказване на помощ и действия при извънредни ситуации вследствие на природни и технологични бедствия.

4. Закон за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Йемен.

5. Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Сан Марино за насърчаване и взаимна защита на инвестициите.

6. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.

7. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

8. Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.

9. Граждански процесуален кодекс.
Форма за търсене
Ключова дума
Търсене
Димитър Главчев, председател на 44-то Народно събрание
Видео излъчване от Народното събрание

Избор на членове на ВСС от квотата на Народното събрание

Избор на заместник-председатели на Комисията за финансов надзор, ръководещи съответно управление "Надзор на инвестиционната дейност" и "Осигурителен надзор"

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

Избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на КРДОПБГДСРСБНА

    Последни новини