Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене законопроекта за отнемане на незаконно придобито имущество
03/05/2012

Парламентът прие на второ четене законопроекта за отнемане на незаконно придобито имущество. Законопроектът беше обсъждан и гласуван в продължение на пет пленарни заседания. За финалните текстове в пленарната зала бяха министър-председателят Бойко Борисов и вицепремиерът Цветан Цветанов.

Депутатите приеха кръга от престъпления, при които при повдигнато обвинение се извършва проверка на лицето за незаконно придобито имущество. Проверката започва и когато лице не е било привлечено като обвиняем за престъпление поради това, че е отказано образуване на наказателно производство или образуваното наказателно производство е било прекратено, реши парламентът. Предвижда се проверката да започва и когато наказателното производство е прекратено, тъй като деецът на престъплението е починал. Проверката започва и когато наказателното производство е спряно и лицето не може да бъде привлечено като обвиняем, тъй като след извършване на престъплението е изпаднало в краткотрайно разстройство на съзнанието, притежава имунитет или е с неизвестен адрес и не може да бъде намерено.

Депутатите записаха, че председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество също ще декларират своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина. Законът за отнемане на незаконно придобито имущество влиза в сила в шестмесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник", реши парламентът.

В двумесечен срок от влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество Народното събрание избира, а президентът и министър-председателят назначават членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Мандатът на членовете на сега действащата Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност се прекратява с избирането, съответно назначаването на членовете на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Парламентът прие да се отмени действащия сега Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Неприключилите до влизането в сила на закона проверки и производства за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност се довършват при условията и по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Парламентът реши значително несъответствие да е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 250 000 лв. за целия проверяван период. Контролиране на юридическо лице е налице, когато физическо лице пряко или непряко притежава повече от 50 на сто от дяловете или от капитала на юридическото лице и пряко или непряко го контролира, приеха депутатите. Според закона член на семейството на проверяваното лице е съпруг, лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство, и ненавършило пълнолетие дете. Свързани лица са съпруг или лице, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство; бивш съпруг, бракът с когото е прекратен до 5 години преди началото на проверката на комисията; роднини по права линия без ограничение в степените; роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително.

Създава се Междуведомствен съвет за управление на отнетото имущество, реши парламентът. Междуведомственият съвет ще предлага на Министерския съвет да предостави за управление на бюджетни организации и общини за изпълнение на техните функции отнетото имущество или да възложи продажбата му. Имуществото, за което е взето решение за продажба, ще се продава от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Съветът ще се състои от заместник-министри, определени от министъра на правосъдието, министъра на финансите, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Председател на съвета ще е заместник-министърът на финансите. Парламентът реши още, че всяко лице, претърпяло вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите и на длъжностните лица по този закон, извършени при или по повод изпълнение на правомощията или службата им, може да предяви иск за обезщетение срещу държавата при условията и по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Парламентът задължи Комисията за отнемане на незаконно имущество да води регистър на проверяваните и на запорираното имуществото. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество води регистър, в който се вписват лицето, срещу което е образувано производство; имуществото, върху което е наложено обезпечение; данни за собственика и за лицето, което държи имуществото към момента на налагане на обезпечението, както и за пазача на съответното имущество. В него ще се записват и други данни, които са необходими за индивидуализация на имуществото, върху което е наложено обезпечение. Комисията ще издава удостоверения за наличието на обезпечителни мерки, наложени по този закон, в 7-дневен срок от постъпването на искане от съда, от съдебните изпълнители, от органите на Националната агенция за приходите и от други държавни органи. Имуществото, върху което е наложено обезпечение, може да се остави за пазене на проверяваното лице или на лицето, което държи имуществото към момента на налагане на обезпечителните мерки. По искане на комисията съдът назначава за пазач на имуществото друго лице, като определя възнаграждението му. Движимите вещи с историческа стойност се предоставят за съхранение в Националния исторически музей или в друг музей. Тези, които са с научна стойност се предоставят за съхранение в Националната библиотека, в съответния институт на БАН или в университет. Благородните метали, скъпоценни камъни и изделия от тях се предоставят за съхранение в БНБ. Движимите вещи с художествена, антикварна или нумизматична стойност се предоставят за съхранение на Министерството на културата, а екзотични животни и растения се предоставят на зоологически градини и други институти. По изключение комисията може да поиска от съда разрешение за продажбата на движими вещи, които могат да се обезценят значително през периода на пазене и запазването им е свързано с големи разходи, както и ако подлежат на бърза развала. Събраните суми от продадено имущество се превеждат от съдебния изпълнител по специалната банкова сметка на комисията.

Парламентът прие да може да се сключва спогодба между Комисията за отнемане на незаконно имущество и проверяваните от нея. Страните могат да сключат спогодба, с която да се отнеме не по-малко от 75 на сто от имуществото или паричната му равностойност, решиха депутатите. Спогодбата се одобрява от съда, ако не противоречи на закона и на добрите нрави. Тя има последиците на влязло в сила решение от деня на одобряването й и не подлежи на разваляне. Предвидено беше да се отнема не по-малко от 80 процента от незаконно придобитото имущество, но депутатите приеха предложението на Янаки Стоилов /ПГ на Коалиция за България/ за 75 на сто. Според председателя на вътрешната парламентарна комисия Анастас Анастасов /ПГ на ПП ГЕРБ/, ако се отнема 80 процента от имуществото, санкцията ще е по-голяма, но при намаляването на 75 процента ще има по-голям стимул за сключване на спогодба. Решено беше комисията за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество да предявява иск за отнемане пред окръжния съд, в района на който е постоянният адрес на проверяваното лице, в срок до три месеца от налагане на обезпечителните мерки. Съдът отменя служебно или по искане на заинтересованите лица наложените върху имуществото обезпечителни мерки, ако комисията не представи доказателства, че е предявила иска в законния срок.

Правата на държавата по този закон се погасяват с изтичането на 15-годишна давност. Тя започва да тече от датата на придобиване на имуществото. Парламентът прие да се отнема и незаконно придобито имущество от наследници или заветници до размера на полученото от тях. В случаите, когато незаконно придобитото имущество е било частично или изцяло преобразувано в друго имущество, на отнемане подлежи преобразуваното имущество, гласуваха депутатите. Когато имуществото липсва или е отчуждено, се отнема паричната му равностойност.

Сделките, извършени с незаконно придобито имущество, са недействителни по отношение на държавата и даденото по тях подлежи на отнемане, когато са безвъзмездни с физически или юридически лица. Недействителни са и възмездните сделки с трети лица, ако те са знаели или са могли да предполагат, че имуществото е незаконно придобито или са придобили имуществото с цел прикриване на незаконния му произход или на действителните права, свързани с него. На отнемане подлежи и незаконно придобито имущество, което лицето е прехвърлило през проверявания период на съпруг, на лице, с което се намира във фактическо съжителство, на бивш съпруг, на роднини по права линия без ограничение в степените, на роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително. Отнема се и имущество прехвърлено или внесено като вноска в капитала на юридическо лице, ако лицата, които управляват или контролират юридическото лице, са знаели или от обстоятелствата са могли да предположат, че имуществото е незаконно придобито, гласува парламентът. На отнемане подлежи и незаконно придобито имущество от юридическо лице, което е контролирано от проверяваното лице или свързаните с него лица самостоятелно или съвместно. Отнема се и имущество, което е придобито от трето лице за сметка на проверяваното лице, за да се избегне неговото отнемане или да се прикрие произходът му или действителните права върху него. До доказване на противното, за движими вещи и парични средства на проверяваното лице се смятат и тези, намерени у него, в жилището му или в други собствени или наети от него помещения, превозни средства, каси или сейфове, гласуваха депутатите. Незаконно придобитото имущество се оценява по действителната му стойност към момента на придобиване или отчуждаване. Ако е установено, че цената, посочена в документ за собственост, не е действително уговорената или липсва цена, имуществото се оценява към момента на придобиването или отчуждаването му.

В полза на държавата да се отнема паричната равностойност на незаконно придобито имущество, определена по пазарна цена към момента на предявяване на иска, ако е невъзможно да се конфискува обособено имущество. След около час дебати мнозинството реши по реда на този закон да се отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество. Вътрешната комисия предлагаше предмет на конфискация да бъде имущество, придобито през проверявания период, за което е налице обосновано предположение, че е незаконно получено - текст, който предизвика силни критики от опозицията, защото съдът ще решава на базата на предположения, а не на основания. Незаконно придобито имущество, според одобрените текстове, включва освен личното имущество на проверяваното лице, и общо придобитото от двамата съпрузи или от лицата в съпружеско съжителство, на ненавършилите пълнолетие деца, както и имуществото на лицето, с което проверяваният е във фактическо съжителство. Проверяваното лице в едномесечен срок, след налагане на обезпечителните мерки, може да направи възражения пред комисията за конфискуване на незаконно придобито имущество и да представи доказателства. Проверяваният ще получава всички материали, които се отнасят до него, записаха депутатите. Дадените от проверяваното лице обяснения и подадената от него декларация не могат да са основание за започване на наказателно преследване, нито да са доказателство в подкрепа на обвинение. В срок от един месец, след обсъждане на възраженията и събиране на посочените от него доказателства, директорът на териториалната дирекция внася в комисията доклад. На свой ред, отново в 30-дневен срок, комисията може да прекрати производството или да предяви иск за отнемане в полза на държавата на незаконно имущество.

След налагане на обезпечителни мерки проверяваното лице ще бъде поканено да представи писмена декларация за притежаваните от него и семейството му имоти, превозни и въздухоплавателни средства, кораби, банкови сметки, задължения към трети лица, източници на средства. Проверяваното лице трябва да представи декларацията в срок 14 дни от получаване на съобщението, а ако е в чужбина - в срок един месец. Образецът на декларацията се утвърждава с решение на комисията и се публикува в "Държавен вестник". Директорите на териториалните дирекции на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще поканват и трети лица да подадат декларация. Днес парламентът реши, че запор може да се наложи и върху всички видове вещи, вложени в трезори или касети, както и върху суми, предоставени за доверително управление от ответника по обезпечението.

Искам да благодаря на депутатите от ГЕРБ, че оставиха правителството на власт, защото ние си бяхме донесли оставката, ако не гласувате закона. Това каза премиерът Бойко Борисов от парламентарната трибуна веднага след окончателното приемане на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Той благодари на всички, които подкрепиха текстовете от закона, като изрично посочи РЗС, Синята коалиция и независимите депутати. Премиерът благодари и на опозицията. Видяхте, че по много от текстовете конструктивно бяха приети забележките ви, обърна се той към народните представители от опозицията. По думите му смисълът на парламента е да има дебати и различни мнения и накрая да се приеме това, което е важно за народа и за евроатлантическите партньори.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини