Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух
11/12/2012

Нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани от големи горивни инсталации, ще се утвърждават с наредба на Министерския съвет. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Министерският съвет трябва да приеме Преходен национален план за поетапно привеждане на големите горивни инсталации с номинална топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 мегавата, в съответствие с изискванията на наредбата. Документът ще бъде изпратен за одобряване от Европейската комисия. От 1 януари 2016 г. Министерството на околната среда и водите ежегодно ще изпраща информация до ЕК за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах, както и на количеството подавана енергия за всяка от включените в Преходния национален план инсталации. Директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия са разположени инсталациите, ще създава и поддържа публичен регистър.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Промяната предвижда въвеждането на изисквания за по-особено наблюдение на необичайно големи сделки или изключително сложни операции. Под особен контрол ще са и операциите, които нямат явна икономическа или законова цел, която може да бъде установена. Предлага се финансовите институции да бъдат задължени да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения, като съхраняват тези записи на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите. Въвежда се изискване за съхраняване на данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции за период до седем
години, в определени случаи по указание на директора на Дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС.

Форма за търсене
Ключова дума
Търсене
Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини