Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
13/01/2017

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

С измененията се цели окрупняване на имотите, които животновъдите ползват за отглежданите пасищни селскостопански животни.

Предвижда се отпадане на забраната имоти, декларирани за обработване с начин на трайно ползване "трайни насаждения", да бъдат включвани в споразуменията за създаване на масиви за ползване. Същевременно за пасища, мери и ливади се регламентира нова процедура за създаване на масиви за ползване. Окрупняването ще става по споразумение между собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни, които ползват пасища, мери и ливади под нормата за площ на една животинска единица. Споразумението ще се сключва и актуализира ежегодно до 20 декември за следващата календарна година. Заявленията за участие ще се подават до 31 октомври в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите.

Споразумението ще се смята за правно основание по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители, включително и по отношение на "белите петна", когато е извършено плащане за тях.

Имотите, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от техните собственици (т.н. "бели петна"), с изключение на тези от държавния и общинския поземлен фонд и имотите, които собствениците не желаят да включват в масиви за ползване, ще се разпределят между ползвателите.

За стопанската 2016 - 2017 г. предвидените срокове в новосъздадената разпоредба ще бъдат удължени с три месеца.

Форма за търсене
Ключова дума
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член и заместник–председател на НБКСРС

Избор на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

    Последни новини