Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промяна в състава на Комисията за борба с корупцията
Сигнатура 266
Дата на постъпване 11/07/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Сияна Атанасова Фудулова като член на Комисията за борба с корупцията. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 11 юли 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/07/2007 - приет(приет в зала)