Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
00/00/0000

  Заседание на Комисията по енергетика, състояло се на 23 януари 2014 г.
  На 23 януари 2014 г., Комисията по енергетика проведе редовно заседание при следния Дневен ред:
  1. Разглеждане и обсъждане на предложения относно внасяне на изменения и допълнения в Глава “Топлоснабдяванe” от Закона за енергетиката, внесени от неправителствени организации и топлоснабдителните предприятия.
  2. Разни
  От Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) присъстваха Иван Маринов – началник отдел „ Технически контрол в енергетиката“ и Анета Петрова – държавен експерт в отдел „ Технически контрол в енергетиката“.
  От „Топлофикация-София“ присъстваха Галина Тодорова – директор дирекция “Правна” и Боян Паунов – ръководител отдел “ПРТЕ”.
  От ЕВН-България присъстваха Илина Стефанова – Ръководител отдел „Енергийна политика и околна среда“, Ангел Киров – Ръководител отдел „Топлопреносна мрежа“ и Денка Шуманова – юрист-консулт.
  От Техническия университет – проф. Калоянов, лектор
  От „Далкиа-Варна“ присъстваше Иван Стоилов – ръководител отдел „ Клиенти“
  От страна на неправителствените организации присъстваха:
  - Георги Найденов – „Технически ренесанс“;
  - Огнян Винаров – „Движение за граждански контрол“;
  - Георги Христов – „Гражданско движение ДНЕС“;
  - Данчо Стоянов и Стоян Грозданов от организаторите на масовите протести от февруари и март 2013г.
  Заседанието беше открито от Председателя на Комисията по енергетика г-н Рамадан Аталай, който представи гостите и обяви дневния ред, приет от членовете на Комисията без допълнителни точки. Г-н Аталай представи лектора от Техническия Университет – проф. д-р инж. Никола Калоянов и му даде думата за презентация по темата „Централизирано топлоснабдяване“
  Презентацията бе организирана от Комисията по енергетика към 42-то НС, с цел да разясни технологичния процес при централизираното топлоснабдяване, за да може да се отговори на исканията и възраженията на гражданите и неправителствените организации. Проф. Калоянов подчерта, че резултатите, посочени в презентацията, отразяват част от извършена проверка на централизираното топлоснабдяване от „Топлофикация София” ЕАД през 2013 г., назначена от Кмета на София, както и дългогодишния опит на експерти от ТУ-София, като в работната група са участвали представители на неправителствени организации, както и представители на жилищни сгради. Проф. Калоянов запозна присъстващите със следните анализи и резултати:
  1). Анализ на сметките за топлинна енергия за м.януари 2013 спрямо 01.2012 г.
  2). Анализ на разпределението на енергията в сградите със съществени разлики в сметките (за периода януари 2012 – януари 2013).
  3). Проверка за извършване на редовен метрологичен контрол на средствата за търговско измерване в абонатните станции на сградите с такива потребители.
  4). Анализ на причините, водещи до некоректност в сметките за енергия за отопление и БГВ
  5). Предложения/препоръки за подобряване на качеството на централизираното топлоснабдяване.
  В хода на презентацията бе направен пълен анализ на трите етапа на процеса топлоснабдяване – производство, пренос и разпределение (потребление), Анализ на загубите от пренос на топлина до абонатите, който доказва 16% годишни загуби, които се поемат от Топлофикация-София АД, както и Анализ на връзката между изменението на външната температура и подаваната топлина. Бяха представени и свидетелства за точността на топломерите, с което се отговори на голяма част от гражданското недоверие в Топлофикация. Особено внимание бе отделено с коментари и въпрос/отговор на трите основни фактора, влияещи върху изменението на сметката на клиентите:
  - Количеството топлина за БГВ,
  - Прогнозният дял за отопление,
  - Дялът за сградна инсталация.
  В хода на разискванията и в отговор на питания на неправителствените организации се очертаха основните значими причини за неочакваните сметки, съгласно изводите на работната група, изготвила резултатите от презентацията:
  - промяна на потреблението в имотите (включване или изключване на отопление и гореща вода),
  - заявяване на нулев дял за отопление (или гореща вода), а в действителност потребяване на енергия, което се установява едва с изравнителната сметка,
  - заявяване на промяна на прогнозен дял от потребител, което води автоматично до промяна на дяловете на всички останали потребители в сградата без да са информирани за това,
  - промяна в дяла за сградна инсталация поради общото повишаване или намаляване на потреблението на енергията в сградата,
  Презентацията завърши с данни за загубите от кражби.
  Председателят на Комисията, г-н Рамадан Аталай даде думата последователно на народните представители, членове на Комисията и на присъстващите представители на гражданските организации. В настъпилите разисквания се очертаха редица предложения като:
  Относно сградната инсталация: Граждани, които са си изключили парното да не плащат за сградната инсталация и формулата, по която се определя количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, да отпадне като фалшива (според Организация „Горяни“), без да се обяснява защо я считат за фалшива.
  Относно състоянието на топломерите и оборудването в абонатните станции: Има ли проект с обосновка и избор на регулаторите, как е избран топломера и мястото за монтаж, при какъв номинален разход и гранични стойности и това удовлетворява ли прилагането му в днешните условия на занижена консумация само за битова гореща вода, има ли инструкции за експлоатация и монтаж на регулиращата апаратура.
  Относно договорите и сметките: Г-н Стоян Грозданов (февруарски протести) представя мотиви за сключване на индивидуални договори. Заставайки на позицията, че болшинството клиенти нямат доверие към Топлофикация, застава на позицията за писмени договори и общи сметки на гражданите от една ЕС, като участващите в общата сметка трябва да са в отлични отношения и да се радват на високо взаимно доверие. Той предлага следните изисквания:
  - Общи топломери на двата вътрешни кръга – за отопление и за топла вода;
  - Клауза за прекратяване на топлоснабдяването ако сметката не се плати един или най-много два поредни месеца;
  - Вътрешен договор за разпределение на топлоенергия между лицата, участващи в общата сметка.
  Предлага се в писмения договор да се указват единични цени на топлоенергията за всеки от измервателните уреди – водомери, топломери и разпределители, за да се тушират стотиците нарушения на Топлофикация, която ще се принуди да доставя толкова стока, колкото ще се закупи от потребителите в сградата и Продавачът ще преброи реалните си клиенти.
  Г-н Винаров и група граждани твърдо настояват за писмени договори на местата, където стоката сменя своя собственик, т.е. където става покупко-продажбата. В договора трябва да са записани кои са субектите по сделката – доставчик и купувач, уреда за измерване на мястото на продажбата, единичната цена спрямо този уред, качеството на стоката, начина за рекламация и неустойките при неизпълнение. Задължителна е и клауза за прекратяване на договора.

  Председателят на Комисията, г-н Аталай обобщи мненията и становищата, като заяви, че настоящото заседание е част от обсъждането на промените в Закона за Енергетиката, като въпросите, касаещи отношенията Топлофикация – Топлинно счетоводство – Клиенти, предмет на настоящите дискусии, засягат много граждани и във всички случаи ще бъдат решени в полза на обществения интерес.
  Той предложи едно от следващите заседания на Комисията да се проведе „на открито“, т.е. да се организира посещение за членовете на комисията и всички неправителствени организации в Топлофикация-София АД и в една абонатна станция в произволно избрана сграда, за да се проследи целият процес.
  Поради изчерпване на дневния ред, г-н Аталай закри заседанието.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА:

  Рамадан Аталай
  Форма за търсене
  Ключова дума