Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
13/01/2011

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 153-03-5/14.01.2011 г.
  Относно: Проект за решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България, № 002–03–18, внесен от Министерски съвет на 10.12.2010 г.

  На свое заседание, проведено на 13 януари 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди внесения проект за решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България, № 002–03–18, внесен от Министерски съвет на 10.12.2010 г.
  На заседанието присъстваха представители на Министерски съвет – генерал Румен Миланов – секретар на Съвета за сигурност и г-н Георги Кръстев – съветник в политическия кабинет на заместник министър – председателя и министър на вътрешните работи – Цветан Цветанов и представители на министерство вътрешните работи – г-жа Анета Мануилова – директор на Дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност” и г-н Лъчезар Милушев – началник отдел „Стратегическо планиране” в същата дирекция.
  От името на вносителя проекта за решение бе представен от г-н Георги Кръстев.
  Проектът на Стратегия е разработен от работна група, създадена със заповед на министър-председателя – г-н Бойко Борисов, разгледан е от Съвета по сигурност и подложен на широко обществено обсъждане.
  Същият е изготвен във връзка с промените във вътрешната и международната среда за сигурност и в съответствие с програмата за управление на Правителството за европейско развитие на България.
  Наред с основните цели на съвременната политика за сигурност, се очертават и насоките за създаване на готовност на институциите, обществото и гражданите за реагиране в условия на динамика на средата за сигурност, както и създаване на условия за реализиране на интересите на Република България.
  Нов момент е открояване възможностите на неправителствения сектор и поставянето на гражданина в центъра на политиката за сигурност.
  Включени са нови аспекти на националната сигурност, а традиционните са доразвити, като отделните компоненти са равнопоставени и отразяват сложното преплитане на средата за сигурност, националните интереси, наличните ресурси и възможности за постигане на сигурност на гражданина, обществото и държавата.
  Системата за национална сигурност се изгражда и функционира като генератор на политики и е инструмент за контрол върху функционирането на подсистемите за сигурност и за ефективно реагиране при конкретни ситуации.
  Очертани са основните дейности на системата за национална сигурност, както и междуинституционалното сътрудничество и партньорство между гражданите, техните организации и държавата.
  Реализирането на стратегията за национална сигурност ще гарантира правата, свободите, сигурността и благосъстоянието на гражданина и обществото, ще запази суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, ще защити конституционно установения ред и демократичните ценности и ще предпази населението и инфраструктурата при кризи, бедствия, аварии, катастрофи и други рискове и заплахи.
  С влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, нашата страна стана част от европейското правно пространство и започна да прилага нова съвкупност от норми – правото на Европейския съюз, което съществено се различава от международното и о т вътрешното право на държавите членки. Този процес има съществено въздействие върху нормотворчеството и правоприлагането в нашата страна.
  Стратегически цели са противодействието на организираната престъпност, корупцията, както и реформиране на съдебната система за постигане и поддържане на ефективност, отчетност и прозрачност.
  Органите на съдебната власт се специализират в отговор на динамиката и развиващите се форми на тероризъм, корупция и организирана престъпност.
  Доразвива се законодателството в посока защита правата на лицата, лишени от свобода, към инкриминиране на изтезания, злоупотреба със сила, помощни средства и оръжие в съответствие с Международния пакт за граждански и политически права и Европейската конвенция за правата на човека.
  Стратегията за национална сигурност на Република България се разглежда в неразривна връзка със сигурността на Европейския съюз и НАТО.  След проведената дискусия с 19 гласа „за”, без „против” и 4 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание следния  Проект!


  Р Е Ш Е Н И Е
  ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА
  СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  Народното събрание На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


  Р Е Ш И:


  Приема Стратегия за национална сигурност на Република България.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума