Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
12/05/2011

  Доклад от заседание на комисия
  ДОКЛАД
  Вх. №: 153-03-60/13.05.2011 г.
  ОТНОСНО: Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства COM(2011) 127 и Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи COM(2011) 126, и позиции на Министерския съвет по т. 58 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), N 102-00-27, внесени на 3.05.2011 г.

  На заседание, проведено на 12 май 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства COM(2011) 127 и Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи COM(2011) 126, както и позициите на Министерския съвет по т. 58 от Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г).
  На заседанието присъстваха представители от Министерството на правосъдието – г-жа Биляна Белякова – държавен експерт в отдел „Международно сътрудничество и правна помощ по граждански дела” и г-н Красимир Войнов – главен експерт в същия отдел.
  Предложенията за регламенти и позициите на Република България бяха представени от г-н Войнов.
  Общата цел на предложенията е да се допринесе за създаването на истинско европейско пространство на гражданско правосъдие в областта на имуществения режим на брачните двойки и регистрираните партньорства и да се установят общи норми, определящи кои съдилища имат компетентност и кое е приложимото право към имуществените права на двойки с международен елемент.
  Правното основание на предложенията е член 81, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който предоставя на Съвета правомощието да приема мерки, свързани със семейното право, които имат трансгранично значение, след консултация с Европейския парламент.
  Предложението на Европейската комисия за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства. Личните последици на регистрираните партньорства са изрично изключени от приложното поле на регламента, който е посветен само на имуществените аспекти. Понятието „имуществени аспекти“ обхваща както аспектите, свързани с ежедневното управление на имуществото на партньорите, така и тези, свързани с делбата му поради раздяла на двойката или смърт на един от партньорите. От приложното поле на регламента са изключени някои въпроси като задълженията за издръжка, въпросите, свързани с действителността и последиците на даренията, с наследственото право, както и същността на вещните права.
  Предложението за Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи гласи, че понятието „имуществен режим между съпрузи“ следва да се тълкува самостоятелно и да обхваща както аспектите, свързани с ежедневното управление на съпружеското имущество, така и тези, свързани с делбата му поради раздяла на брачната двойка или смърт на един от съпрузите. От приложното поле на регламента са изключени въпросите, които вече са обхванати от съществуващи регламенти на Съюза, като задълженията за издръжка между съпрузи и въпросите, свързани с действителността и последиците на даренията. Въпросите, свързани с наследственото право, също са изключени от приложното поле на регламента. Регламентът не засяга същността на вещните права, отнасящи се до дадена вещ, класификацията на вещите и правата и определянето на прерогативите на носителя на тези права.
  Съгласно позицията, внесена от Министерски съвет, Република България Предложението на Европейската комисия за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства е добра основа, на която да се проведе конструктивно и задълбочено обсъждане. Въпреки това, следва да се отчете факта, че такива партньорства не са уредени в българското законодателство, което налага извършването на вътрешна правна преценка за бъдещото действие на правилата, предвидени в предложението. Понятието „регистрирано партньорство“ съществува само в 14 държави-членки, не всички държави-членки имат материалноправни норми в тази област и още по-малко от тях са приели норми за компетентността и стълкновителни норми. Липсата на подобна правна регламентация би могла да доведе до сериозни трудности в приложението на новия Регламент у нас.
  Що се отнася до предложението на Европейската комисия за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, Република България принципно приветства предложението. В позицията е отбелязано, че към момента съществува празнота в законодателството на Съюза в случаите, когато следва съдебно да се разрешат международни спорове, касаещи имуществото на брачните двойки. Представеното предложение е очаквано и навременно, като се счита, че че то ще спомогне за премахване на една от съществуващите пречки за ефективно упражняване на правата на гражданите на Европейския съюз.
  Внесените предложения за регламенти съответстват на принципа на субсидиарност, тъй като целите на двете предложения могат да бъдат постигнати само на равнище Европейски съюз. Правилата, разписани в предложенията, се прилагат само в ситуации с трансграничен характер. Въпреки това е наложително да се прецени необходимостта от приемането на Предложението за Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства, имайки предвид, че „регистрирано партньорство“ съществува само в 14 държави-членки.

  В хода на дискусията се постави въпроса каква ще бъде българската позиция, тъй като в Семейния кодекс няма разписан институт -„регистрирано партньорство“ и ако се приеме регламента, ще трябва ли отделните страни да се съобразят с него или той ще намери приложение в тези страни, в които съществува института.
  След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 19 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”,Комисията по правни въпроси подкрепи приемането на Предложението за Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи и позициите към него, тъй като предприемането на действия на ниво Европейски съюз ще допринесе за ефективното разрешаване на международните спорове, свързани с имуществото на съпрузите. По отношение на Предложението за Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства следва допълнително да се прецени необходимостта от неговото приемане.


  Председател на Комисията
  по правни въпроси:

  Искра Фидосова
  Форма за търсене
  Ключова дума