Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
26/07/2012
  Обсъждане на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 12.04.2012 г. Законопроект № 202-01-10, внесен от МС и законопроект № 254-01-30, внесен от Христо Бисеров (за второ гласуване - продължение).
  Стенографски запис!  П Р О Т ОК О Л
  № 21

  1. Обсъждане на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 12.04.2012 г. Законопроект № 202-01-10, внесен от МС и законопроект № 254-01-30, внесен от Христо Бисеров (за второ гласуване - продължение).  Заседанието на Комисията започна в 14.45 часа и бе открито и ръководено от г-н Любен Татарски – председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
  * * *
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Добър ден на всички, добре дошли на гостите! Продължаваме по точка единствена от днешния дневен ред, ако разбира се нямате други предложения за включване на точки в дневния ред. Има ли други предложения? Няма.
  Който е „За”, моля да гласува. Приема се в точка единствена от дневния ред да бъде обсъждан общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 12.04.2012 г. Законопроект № 202-01-10, внесен от МС и законопроект № 254-01-30, внесен от Христо Бисеров (за второ гласуване - продължение).
  (Народният представител Любомир Иванов няма да участва в разискванията по закона и няма да гласува поради това, че е член на Камарата на архитектите с пълна проектантска правоспособност и има наличие на конфликт на интереси.)
  § 66. Две предложения от Зоя Георгиева и от Димчо Михалевски. Зоя Георгиева предлага част от текста да отпадне, Димчо Михалевски – целият текст на § 66 да отпадне. Накратко вносителите на тези предложения да ги обосноват.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Предлагам, когато за строително разрешение се уведомява Дирекцията за национален строителен контрол да не се прилагат всички описани в текста документи, тъй като това като трасировъчен план, вертикална планировка, фасади на сграда, всички те не дават тази информация, която е описана по-надолу. Те не дават характеристиката на разстоянията на изграждащата се сграда до другите сгради до дъното на парцела. Смятам, че копие от визата за проектиране, копие от строителното разрешение и текстовата и графичната част на подробния устройствен план са съвсем достатъчна информация.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Моето предложение да отпадне § 66 е защото този текст е абсолютно безсмислен и единствено ще произтече това, че както се казва образно – ще си отсечем още една гора, за да изработим необходимата хартия, защото всички тези документи ги има и това нищо няма да допринесе от полза на контролните органи. Тях ги има, когато е налична проверката и могат да бъдат ползвани. Това е едно дублиране, когато един от случаите може да касае огромно количество хартия, от което няма смисъл – нищо не произтича.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз предлагам да се запази текстът така, както е предложен от вносителя, тъй като това е минималния обем документи, които са необходими, за да може бързо и прецизно да се извърши служебната проверка. Считам, че целта, която си поставя вносителят при това предложение е да се съкрати времето за извършване на служебна проверка, с което да се постигне една превенция на нарушенията, с което ще бъдат облекчени не само възложителите, но и самите общини, както е и в интерес на целия строителен процес.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Други колеги за мнения, позиции?
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Уважавам всяко мнение на ДНСК, но това, госпожо Гечева, до нищо няма да доведе. Това ще доведе до едно огромно архивиране на ненужни документи. Добре, като ще правим такова нещо аз ви предлагам – всичко това, което сте поискали ви се дава, но с едно допълнение – само в електронен вид. Като ще го правим, да го правим модерно, щом искате да го имате, да научим администрациите да работят електронно, вашите служители да работят електронно и да видим какво ще стане, тогава има смисъл. Но да почнем да разнасяме едни хартии и да ги архивирате и да ви помагат за бързината, това са…
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Това няма по никакъв начин да ускори процеса, инж. Гечева, напротив това ще стане една безкрайна бумащина докато се изготви цялата тази документация, защото има случаи и обекти, в които трасировъчният план е три кашона, вертикалната планировка – също огромни чертежи, за фасадите да не говорим. Огромна, огромна бумащина, която трябва да бъде изготвена, размножена от някой, окомлектована и предадена. Кой ще го прави това? Общината – абсурд да тръгне да размножава тези огромни чертежи да приготвя преписка. Всичко това ще легне пак на хората, което ми се струва съвсем нередно.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Това, което искам да поясня е, че когато се извършва една проверка по отношение съответствие на строежа за строителния план, задължително трябва да е налице, както заверено копие за строителния план. В случай на инфраструктурен обект това е заверено копие от парцеларния план, така че тези документи във всички случаи дали ще бъдат предварително изпратени заверените копия в ДНСК или ДНСК впоследствие щи ги изиска, е абсолютно все едно по отношение на това, че все пак се извършва тяхното преснимане и тяхното изпращане. Но просто ако бъдат предварително изпратени процесът се скъсява и кореспонденцията е много по-проста.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Относно предложението в електронен вид да допълним текста в електронен вид?
  МИЛКА ГЕЧЕВА: В електронен вид се страхувам, че няма да може да се проведе административно производство, което да приключи с годен административен акт и с годни приложения и доказателства към него, тъй като все пак документът удостоверяващ съответни обстоятелства представлява завереното копие, няма как да ползваме в електронен вид.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Други коментари? Господин Петков.
  РУМЕН ПЕТКОВ: Колеги, все пак трябва да се водим от съзнанието да облекчаваме процесите, а не да увеличаваме бумащината и да даваме в ръцете на уважаемите държавни служители и чиновници допълнителни инструменти за влияние върху отделни единици. Не разбирам логиката след като самата ДНСК знае, че предварително ги имат тези материали, трябва непременно да ги изисква в още един обем, за да затормози, защото това ще легне върху гражданите в крайна сметка, общините няма да го правят, и ще оскъпи и затормози процесът, ще го удължи във времето. Аз тази логика не я разбирам, така че в крайна сметка от нас зависи дали допълнително ще затормозяваме процесите или ще се стремим да взимаме решения, които в крайна сметка да отговарят на общите ни интереси.
  ДАНИЕЛА СИВКОВА: Тази бумащина ще доведе до още един комплект проектна документация четвърта папка, която ще се изисква от възложителя. ДНСК още преди две-три години се пробват с тази практика с едни писма до общините. Знам, че технически капацитетът на много общините не може да позволи осигуряването на тези копия, част от чертежите са доста обемни, те няма как да ги копират. Всъщност проверката на място няма как да бъде заменена с такива копия. Проверките, които правят от РДНСК по места, са задължителни при всяко едно разрешение за строеж, така че това също е излишно и двете предложения на народните представители Зоя Георгиева и Димчо Михалевски в този смисъл отчитат тези недостатъци.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Сдружението на общините има ли позиция?
  ПЛАМЕН ПЕТРОВ: При предварителното съгласуване, което сме извършили мнението на общините е за цялостно отпадане на § 66, така че в този смисъл подкрепяме предложението на народния представител Димчо Михалевски.
  РУМЕН ПЕТКОВ: Предварително проведена ли е дискусия примерно с Камарата на архитектите и с НСОРБ?
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Правено е обществено обсъждане, на което всички участваха.
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: Не само общественото обсъждане, уважаеми господин Петков, а и консултативен съвет към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в който участваха всички организации, свързани с инвестиционния процес. Бяха проведени обсъждания текст по текст.
  РУМЕН ПЕТКОВ: Аз общественото обсъждане го разбирам, когато има чуваемост, а ние се събрахме и аз реших…. Ако вие сте ги поканили, за да ги осведомите, това е известна форма на административен перверзлък с неправителствени организации, този перверзлък винаги във времето е водил само до едно.
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: Постигнахме, не казвам на сто процента, консенсус с браншовите организации, тъй като в мотивите, които те бяха предложили за отпадане или приемане на някои текстове съответно беше проведена и дискусия, защо ние приемаме част от тях, защо не приемаме други. Така че не бяха уведомени, а участваха активно.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Други коментари, мнения? Очевидно няма.
  Започваме гласуване по предложените текстове. Първо на народния представител Зоя Георгиева. Който е „За” нейното предложение, моля да гласува.
  Гласували "За" - 9; "Против" - няма; "Въздържали се" - 3.
  Приема се.
  Който е „За” предложението на Димчо Михалевски, моля да гласува!
  Гласували "За" - 3; "Против" - няма; "Въздържали се" - 9.
  Не се приема.
  Текстът на вносителят приема вида, в който гласувахме с корекцията до думата „се изисква”, без трасировъчен план и обемистите материали.
  § 67 не се променя. Който е „За” моля да гласува, освен ако нямате предложения. Очевидно всички са „За”, „против” и „въздържали се” няма. Благодаря ви, колеги.
  § 68. Предложение от н.пр. Даниела Петрова.
  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предложението, което съм представила на вашето внимание е с оглед създаването на правна уредба относно въвеждането в експлоатация на археологически недвижими културни ценности, които съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „м” от ЗУТ се категоризират като първа категория строежи. Изричното посочване на дейностите реставрация и реконструкция на археологически недвижими културни ценности е с оглед осигуряването на необходимите правни способи за осъществяване на контролните дейности, съпътстващи строителния процес, издаване и одобряване на строителни книжа, упражняване на строителен надзор, съставяне на актове и протоколи по време на строителството, спирането на строителните работи и премахването на незаконните строежи.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Коментар от министерството. Господин Димитров, заповядайте.
  ПЕНЧО ДИМИТРОВ: Благодаря, господи председател. Ние общо взето не можем да разберем смисъла на това предложение, тъй като с него се въвежда изискване разпоредбата на ал. 1 да не се прилага за обекти, които представляват реставрация и реконструкция на археологически недвижими културни ценности. В ал. 1 имаме правило, че не се изисква одобряване на проекти и издаване на разрешения за строеж и след това изчерпателно изброяване на обектите, за които важи това правило. В тези обекти обектите, които са предложени в ал. 3 – реставрация и реконструкция на археологически културни ценности не фигурират, така че за нас безсмислен текстът на ал. 3. Вероятно има опасение, че тези обекти съществуват в скрит вид в някои от изброените в ал. 1 обекти, но ако те действително съществуват там в скрит вид би било по-логично да се измени текстът на ал. 1 и някои от точките на ал. 1, където тези обекти да отпаднат, отколкото да се приеме ал. 3, в който да се посочва изключение на обекти, които всъщност ги няма в ал. 1.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Други коментари? Очевидно няма. Минаваме на следващото предложение, което е на Зоя Георгиева – нова точка 11.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Колеги, предлагам в жилищни сгради монтажът на газовите инсталации, тоест, когато някое семейство е част от една жилищна сграда и иска да си газифицира апартамента да влезе в точката, където не се изисква строително разрешение и ще ви кажа защо. За тези газови инсталации има цял Закон за техническите изисквания към продуктите, където много подробно са описани какви са изискванията и как се изпълняват те и как се контролират такъв вид инсталации. Те влизат към съоръженията с повишена степен на опасност, където в този закон пише, че проектирането, монтажът, поддържането, ремонтът и експлоатацията се контролират от технически надзор. Тези съоръжения в Закона за техническите изисквания към продуктите се разделят на два вида съоръжения с повишена степен на опасност, за които няма съществени изисквания и съоръжения с повишена степен на опасност, за които има съществени изисквания. Те са разделени така, защото тези, за които има съществени изисквания техническият надзор се изпълнява от държавата, а за тези, които няма съществени изисквания техническият надзор се изпълнява от лицензирани лица. Тези лица трябва да отговарят на съответни изисквания, те се проверяват от държавата, която им дава лиценза и имат пълната компетентност да проверяват и проектите по време на изпълнението и експлоатацията на тези съоръжения, така че да няма опасност за здравето и живота на хората.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Коментар по тази точка?
  БОРИС МИЛЧЕВ: Без значение дали ще се приеме това предложение, редакцията, уточнението „многофамилни жилищни сгради” обхваща всички видове жилищни сгради и не е необходимо да присъства в изречението. Доколкото разбирам вносителят по-скоро трябва да се добавят и вилните сгради, тъй като те ще останат извън предложението.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Предлагате редакция „газови инсталации в жилищни сгради и вилни”?
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Не, само за жилищни сгради.
  ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Считаме, че този текст не бива да се приема, тъй като прокарването на една газова инсталация следва да бъде придружено със съответния инженерен проект и проекти за пожарна безопасност. Този инженерен проект следва да отчете специфичните особености на сградата и точно за това се прави този проект, а не да влязат примерно представители на известна фирма и да почнат да прекарват инсталации, където те сметнат за добре. Няма как да се отчете спецификата в сградата за това, което наистина е доста опасно и то е толкова опасно, колкото сграда с едно жилище, както е и опасно за сграда със сто жилища. Още повече, че предложението е доста некоректно формулирано „многофамилни жилищни сгради”, 16-етажен жилищен блок, представяте ли си какво ще стане.
  Ние считаме задължително, че прокарването на газова инсталация следва да бъде придружена със съответния инженерен проект, издадено строително разрешение с проект за противопожарна безопасност.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Техническият надзор има ангажимента и пожарната безопасност да следи и аз не виждам какво толкова страшно ще стане, ако в един 16-етажен блок един човек на осмия етаж иска да си газифицира жилището, какво е толкова страшното?! Все едно да си прокарва водопровод, няма нищо по-различно.
  ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Това, което казвате в момента ме кара да мисля, че самия технически надзор, ако разсъждавах като Вас, ще стане нещо доста опасно. Ако сравнявате газта с газопровода – толкова по-зле за техническия надзор.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Други коментари? Няма.
  Гласуваме предложението на Даниела Петрова и Красимир Велчев по § 68. Който е „За” моля да гласува!
  Гласували "За" - 1; "Против" - няма; "Въздържали се" - 11.
  Не се приема.
  Гласуваме предложението на н.пр. Зоя Георгиева. Който е „За” с редакцията, която се направи – отпада „еднофамилни жилища” и се добавя след „жилища” и „вилни сгради”, моля да гласува.
  Гласували "За" - 8; "Против" - няма; "Въздържали се" - 4.
  Приема се.
  § 69. Предложение от н.пр. Зоя Георгиева.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Предлагам срокът на действие на строителното разрешение за линейните обекти да не е 10 години, а да е 6 и този срок да тече не от издаването на строителното разрешение, а от влизането му в сила. Десет години е прекалено дълъг срок за действие на едно строително разрешение, защото през тези десет години се сменя собствеността, правят се различни проекти, различни ПУП-ове и не е редно десет години да се пази.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Позицията на вносителя за десетте години? За влизането в сила мисля, че сме единодушни, че трябва така да бъде, коректен е тестът. Държите на предложението си за десетте години, добре.
  Други коментари? Няма. Гласуваме предложението на н.пр. Зоя Георгиева, което ще разделя на части: числото 10 да се замени с 6. Който е „За” моля да гласува!
  Гласували "За" - няма; "Против" - няма; "Въздържали се" - 12.
  Не се приема.
  Корекцията на § 69 с думите „от влизането му в сила от неговото издаване” да се замени с думите „от влизането му в сила”. Който е „За” моля да гласува!
  Гласували "За" - 12; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.
  Приема се единодушно.
  § 70. Няма предложения. Който приема текста на § 70 по вносител, моля да гласува!
  Гласували "За" - 13; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.
  Приема се.
  § 71. Има предложение от н.пр. Любен Татарски за корекция на § 71, чл. 156, ал. 3. Който е „За” моля да гласува!
  Гласували "За" - 10; "Против" - няма; "Въздържали се" - 3.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя на § 71 с изменението на ал. 3.
  Гласували "За" - 13; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.
  Приема се.
  § 72. Предложение на Любен Татарски да отпадне този параграф. Коментари? Няма. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
  Гласували "За" - 13; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.
  Приема се.
  Гласуваме отхвърлянето на § 72. Който е „За” отпадането на § 72 по вносител, моля да гласува!
  Гласували "За" - 13; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.
  Приема се.
  Има предложение, направено от н.пр. Димчо Михалевски за нов § 72а.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Това е предложението, с което въвеждаме срок, че неявяването на длъжностното лице в 3-дневен срок не отменя внасянето на удостоверението по законоустановения ред. Тоест, това е, което коментирахме преди въвеждане на срок в действащата разпоредба на чл. 159. Смятам, че това е полезно.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Коментар от страна на вносителя.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Смятам, че така, както отпадна § 72 в случая е аналогичен проблема, само че се касае за подписване на Образец 3 след като са изпълнение основите за установяване съответствието на строежа с ПУП и за това, че за строителния план е приложен. Считам, че колкото при определянето на строителна линия е важно присъствие на служител от общинската администрация, още по-важно е при определяне съответствие на строежа при изпълнени основи с предвижданията на ПУП. Така че предлагам да бъде отхвърлено предложението на господин Михалевски. Господин Михалевски казва, че не препятства съставянето на протокола, което означава, че може да се състави без присъствие на служител от общинската администрация, което считам, че не бива да се допуска, защото ще доведе до много тежки последствия да се премахват завършени строежи.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Една добавка. Ние всъщност казваме друго, госпожо Гечева. Ние казваме, че администрацията, когато законодателят е казал в какъв срок трябва да свърши работа, той трябва да я свърши, а не неговото отсъствие, когато не е регламентирано със срок - то може да има различна мотивация. Много добре ме разбирате за какво говоря. Това не са случаи, които не стават в живота. Така че ние като законодател предписваме – да, трябва да присъства длъжностното лице. Съгласен съм с Вас, но ние казваме в определен срок, което според мен няма нищо лошо – напротив. Защото аз имам случай, когато не се явява дори възложител на обекта.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Абсолютно съм съгласна с мотивите на господин Михалевски. Точно със същите мотиви вносителят беше предложен при съставянето на протокол за откриването на площадка и определяне на строителна линия и ниво. Ако общинският служител не се яви в тридневен срок от подаване на искането протоколът да се съставя без него, защото общинските служители си позволяват да не спазват никакви срокове и да създават проблеми на възложителите за започване на строителството. Аналогичен е случаят при заверяване на изпълнените основи за съответствието им с ПУП и удостоверяване на това, че ПУП е приложен. Но причините поради които отхвърлихме предложението на вносителя по § 72 считам, че трябва да се отхвърли и това предложение. И не е съвсем точно, че се въвежда само срок. Напротив, тук се казва, че непрепятства съставянето на този протокол, което означава, че протокол ще бъде съставен и без присъствие на служител от общинската администрация, което не бива да бъде допуснато.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Разбирам, че вие смятате за по-дисциплиниращ текстът, който предлагате без да има срок и да е задължително явяването.
  Други коментари, колеги? Няма. Гласуваме предложението на н.пр. Димчо Михалевски за нов § 72а. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 3; „Против” – няма; „Въздържали се” – 10.
  Не се приема това предложение.
  § 73. Предложение на н.пр. Александър Ненков.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Моето предложение е във връзка с една неяснота, пропуск в закона, а именно за тези временни постройки, които са необходими на концесионерите, когато изпълняват своите договори. В случая с досега действащата практика обикновено възложител на временните постройки е концедентът, което според мен не е логично, а трябва възложител да бъде концесионерът и той да си носи своята отговорност, както за изграждането, така и за премахването на тези временни постройки. А на всичко останало от самата инфраструктура възложител да бъде концедентът. Така че в тази връзка е моето предложение.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Коментари? Очевидно няма. Който е "За" предложението, направено от Александър Ненков, моля да гласува.
  Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
  Приема се.
  Текстът на вносителя за § 73 създадената нова ал. 3 и предложената от вносителя ал. 3, която става 4. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приема се този вариант на § 3.
  § 74. Предложение от н.пр. Зоя Георгиева.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Предлагам проектантите да носят отговорност при съставянето на техническите спецификации в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите. Тук и Законът за обществените поръчки трябва да се добави. Там много подробно са описани условията, на които трябва да отговарят съответните материали, стандартите, техните изисквания и смятам, че при проектирането е редно тези технически изисквания да бъдат описани в проекта и проектантите да носят отговорност.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Господин Димитров, коментар по предложението на госпожа Георгиева по ал. 6 и 7. Мисля, че ал. 7 е коректна като текст.
  ПЕНЧО ДИМИТРОВ: Нашето становище е да не се приема предложението на н.пр. госпожа Зоя Георгиева със следните мотиви. В частта на предложената ал. 6 ние не приемаме единствено проектантът да носи отговорност за правилното определяне на категорията на строежа – категориите са определени в закона. Първият, който би трябвало да отчете съответната категория на строежа наистина е проектантът и съответно той да си изработи инвестиционния проект в съответствие с изискванията за съответната категория строежи. Но тази отговорност след това трябва да се сподели с лицето, което ще извърши оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и в крайна сметка ще бъде потвърдено със санкцията на одобряващия орган, който издава разрешението за строеж. Това са ни мотивите да не приемем предложението проектантът единствено да се разпиеше и единствено да носи отговорност за определянето на категорията.
  По отношение на изискването проектантът да носи отговорност за съставяне на техническите спецификации ние предлагаме това предложение в тази част да не се приема, като мотивите ни са, че в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в момента е подготвен нов проект – друг, различен за изменение и допълнение на ЗУТ, който каса само материята, свързана с оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на строителните продукти. Това ново изменение на ЗУТ се налага във връзка са въвеждане на определени условия и правила на Регламент № 305/2011 на Европейския парламент и на съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива № 89106. В новия законопроект е създаден нов раздел към Глава ІХ на ЗУТ, в който се създават разпоредби, с които се определят задълженията на проектанта и на строителя, както и реда и условията за влагане в строежите на строителни продукти и контрола на цялостния процес. Целта на новото изменение на ЗУТ е цялостният процес за оценяване на строителните продукти, както и условията и реда за тяхното влагане в строежите и упражняването на контрола да бъде изведен от Закона за техническите изисквания към продуктите и да се уреди в ЗУТ. Тези изменения са направени в отделен законопроект, тъй като съгласно Директива 9834, която е приета в българското законодателство с ПМС от 2004 година всички, свързани с продуктите технически регламенти, законни наредби и други нормативни актове на държавите членки следва да се нотифицират пред Европейската комисия като проектодокументи. Процесът на тази нотификация изисква необходимо време, като след процесът на нотификация започва да тече един т.нар. период на изчакване, в който този законопроект или проект на нормативен акт не следва да бъде одобряван. Затова този законопроект се движи отделно.
  Този законопроект е включен в законодателната програма на Министерски съвет и трябва да бъде внесен за приемане от Министерски съвет през месец ноември тази година. Това са ни мотивите за неприемане на това предложение.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По отношение на ал. 7?
  ПЕНЧО ДИМИТРОВ: По отношение на ал. 7 ние не възразяваме и считам, че тя може да бъде приета.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Други коментари?
  ДАНИЕЛА СИВКОВА: Ако беше допълнено, че трябва да има задължителен договор за авторски надзор тази ал. 7 щеше да е излишна.
  Първо, коментарът по ал. 6 на вносителят н.пр. Зоя Георгиева. Това, което каза вносителят е точно така и на практика категорията се определя от проектанта. В целия процес на оценяване и на одобряване тя подлежи на корекция при евентуално некоректно посочена категория. Авторският надзор е нещо, което се практикува навсякъде по света. Ние като камара винаги сме го изтъквали като необходимост и затова приветстваме предложението на вносителя, че най-после се въвежда за всички части. С една корекция предлагаме при несъществени отклонения по време на строителство всички промени да се съгласуват с главния проектант, защото ако конструкторът или някой от специалистите реши да направи промяна, която да не е съгласуван с архитекта, ако той е главен проектант, инженер, ако не е съгласувана с главния проектант по време на авторския надзор ще се получат пак ненужни разминавания.
  Това, което пропуснахме в предишния параграф е договорът за авторски надзор – също задължителен. Тогава тази ал. 7 ще стане измислена. Или ако трябва да се допълни сега – проектантът носи отговорност за всички свои действия, съгласно сключен договор за авторски надзор при упражняване.
  ПЕНЧО ДИМИТРОВ: Мога само да подкрепя това, което казаха колегите от Камарата на архитектите. Само че има известна неточност. Разпоредбата на чл. 162, ал. 2 е уредила изискването за сключване на договор за упражняване на авторския надзор. Сегадействащият текст изисква авторският надзор да е задължителен само за конструктивната част, а ние правим промяна и той става задължителен по всички части, но въз основа на договор.
  ДАНИЕЛА СИВКОВА: Тогава тази ал. 7 не е необходима.
  ПЕНЧО ДИМИТРОВ: Тя е по-скоро за разписване на отговорността на проектанта за всички негови действия, които той ще предприеме по време на упражняване на авторския надзор.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Гласуваме предложението на н.пр. Зоя Георгиева за § 74, ал. 6. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 3; „Против” – няма; „Въздържали се” – 10.
  Не се приема.
  Гласуваме ал. 7. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
  Приема се варианта на § 74 по вносител с нова алинея, която ще бъде ал. 6 по предложението на Зоя Георгиева.
  Който е "За" текстът на вносител за § 74 с нова ал. 6, моля да гласува.
  Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
  Приема се.
  § 75. Предложение от н.пр. Зоя Георгиева.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Оттеглям тези предложения, след като отпадна тази точка.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 75. Който го подкрепя, моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приема се.
  § 76. Предложение от Гинче Караминова и Станка Шайлекова. Не ги виждам тук. Който е "За" предложението на н.пр. Караминова и Шайлекова, моля да гласува.
  Гласували: „За” – няма; „Против” – няма; „Въздържали се” – 13.
  Не се приема.
  Текстът на вносителя за§ 76. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приема се § 76 по вносител.
  § 77, § 78, § 79 нямат изменение. Който приема текста на вносителя за тези три параграфа, моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приема се.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Господин Георгиев, за тези три параграфа каква е Вашата позиция.
  ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ: Въздържал се.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: § 80. Предложение на Зоя Георгиева за чл. 169, ал. 4.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Моето предложение е към съществуващия чл. 169 да се добави в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството да бъде и изготвянето на наредба за изготвянето на конструктивна оценка на техническите паспорти на съществуващите сгради и начините за изпълнение и реконструкция, защото в действителност наистина в нашето законодателство конструктивната част, най-вече обследването на съществуващите сгради от сеизмично въздействие като че ли малко не е добре развито. Това, което го има като такова обследване на сградите е в техническия паспорт, но не винаги може, особено има отговорни сгради и съоръжения, които трябва да бъдат подложени на една доста обширна оценка за сеизмичност и е хубаво все пак да бъде регламентиран начинът, по който това трябва да стане.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Коментари, колеги. Вносителят по това предложение?
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Искам да попитам колежката, какво точно смятате, че ще се добави в тази наредба при положение, че съществуващите наредби по отношение на конструкциите и на сеизмичните въздействия дават? Тоест, Вие очаквате в наредбата по-скоро да подпишем някаква последователност, методология?
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Методология по-скоро.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Тогава може би не наредба, тогава може да бъде нещо друго. В другите наредби е включено фондирането на земната основа на сеизмичните въздействия, като експертиза устойчивостта на конструкциите. Вярно, че някои от нещата са в две-три наредби, не е в една.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Има ли коментари вносителят?
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: Вносителят не приема предложението на госпожа Георгиева. Смятаме, че като цяло материята е уредена, както каза и господин Михалевски, не в една наредба, а в три наредби. Смятаме, че е разписана, прецизирана и нищо затормозяващо няма.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Преминаваме към гласуване.
  Който подкрепя предложението на н.пр. Зоя Георгиева за § 80 – допълнение на ал. 4, моля да гласува.
  Гласували: „За” – няма; „Против” – няма; „Въздържали се” – 13.
  Не се приема това предложение. Текстът на вносителя за § 80, който го подкрепя във вида, в който е внесен, моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Текстът на вносителят се приема за § 80.
  § 81, § 82, § 83, § 84 са без промени. Който подкрепя текста на вносителя за тези четири параграфа, моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приемат се тези текстове.
  § 85. Предложение от н.пр. Зоя Георгиева. Не виждам коментари. Предлагам да го подложим на гласуване. Който е "За" предложението на н.пр. Зоя Георгиева, моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приема се предложението на госпожа Георгиева.
  § 85 по вносител с изменението на ал. 1, чл. 177, предложено от н.пр. Зоя Георгиева. Който е съгласен, моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приема се.
  § 86. Има предложение от н.пр. Караминова, Шайлекова. Коментари? Няма. Гласуваме. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – няма; „Против” – няма; „Въздържали се” – 13.
  Не се приема.
  Текстът на вносителя за § 86. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приема се в този вид.
  Има предложение за създаване на нов § 86а от Емил Радев, който отсъства и по негово искане предлагам ви да не обсъждаме този текст без да е тук. Той отсъства по обективни причини, така че ви предлагам този текст да не се обсъжда.
  Има и друго предложение за такъв § 86а от Зоя Георгиева.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Аз не присъствах на обсъждането в предните заседания на комисията по отношение на изграждането на базовите станции.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Понеже на предните текстове отложихме разглеждането на тези въпроси, затова ще предложа и това предложение да го отложим за следващо заседание, когато оформим изцяло концепцията по този въпрос.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: За § 86б аз съм се ръководила от Закона за управление на етажната собственост. Там в чл. 17 подробно са описани вариантите в случаите, в които се иска определен процент съгласие от общото събрание и от етажната собственост.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Ако приемем това Ваше предложение трябва да бъде отразено и в Закона за управление на етажната собственост. Вие пренасяте текстове от ЗУЕС в този закон, така ли да разбираме?
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Така е според мен. Законът за управление на етажната собственост, чл. 17, ал. 7 отговаря на моите предложения.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Министерството, вносителят? Приемаме предложението.
  Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Зоя Георгиева за нов § 86б. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приема се.
  § 87, § 88, § 89 по вносител. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приемат се тези три параграфа по вносител, както са предложени.
  § 90. Има предложение от Искра Фидосова и Емил Радев § 90 да отпадне. Позиция на министерството?
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: Оттеглям си предложението, съгласни сме с предложението на госпожа Фидосова и на Емил Радев.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Имаме предложение от н.пр. Зоя Георгиева за § 90. Госпожо Георгиева.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: След като от министерството са съгласни да отпадне § 90 аз оттеглям моето предложение.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Подлагам на гласуване само предложението на Искра Фидосова и Емил Радев. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване отпадането на § 90 по вносител. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Отпада § 90.
  § 90а, предложен нов такъв от н.пр. Димчо Михалевски.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Това е по отношение на отпадането на чл. 201, ал. 3, касаеща, когато регулираният поземлен имот е поделяем главният архитект на общината с мотивирано предписание нарежда проект за изменение на действащия Закон за регулация и касае регулирани поземлени имоти, за които се изисква предварително съгласуване с Министерството на културата.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Коментар?
  ПЕНЧО ДИМИТРОВ: Нашето становище е предложението на н.пр. Димчо Михалевски да не се приема, тъй като считам, че и да отпадне от ЗУТ в специалния закон – Закон за културното наследство в чл. 83, ал. 1, т. 1 е записано, че инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство се одобряват и строежите се изпълняват по реда на ЗУТ след съгласуване по реда на специалния закон – Закон за културното наследство и са изброени в това число и случаите на делби.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Една забележка. По-нататък в § 134 има конкретни предложения, които са съгласувани и с експерти на Министерството на културата, касаещи Закона за културното наследство. Може би трябва да ги гледаме във връзка, за да стане ясно.
  ПЕНЧО ДИМИТРОВ: Нашето становище е, че и да отпадне от ЗУТ остава изискването на специалния закон делбите също да се съгласуват.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Аз и в него имам предложение – в § 134 в Закона за културното наследство правим изменение. Тоест, те са вързани двете.
  ПЕНЧО ДИМИТРОВ: Разбрах.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Който подкрепя предложението на н.пр. Димчо Михалевски за създаването на нов § 90а, моля да гласува.
  Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
  Приема се това предложение.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги, по § 91, § 92 и § 93 по вносител няма предложения, моля да гласуваме анблок. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приемат се.
  Предложение от Димчо Михалевски за нов § 93а.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Предложението е свързано с това, че със специфичните правила и нормативи се създава ред. Могат да се обжалват, защото до сега това не съществуваше като възможност.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Коментар от министерството.
  ЛИДИЯ СТАНКОВА: Ние не подкрепяме предложението на н.пр. Димчо Михалевски по следната причина. Считаме че не е оправдано и не е логично след като общите устройствени планове не подлежат на оспорване, на оспорване подлежат специфичните правила и нормативи към тях. По отношение на подробните устройствени планове има ред за оспорване, така че не виждаме необходимост специфичните правила и нормативи към ПУП-овете да подлежат на обжалване директно пред ВАС.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Други коментари? Няма. Подлагам предложението на н.пр. на гласуване.
  Гласували: „За” – 3; „Против” – няма; „Въздържали се” – 10.
  Не се приема.
  § 94 – няма предложения. Моля да гласуваме. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приема се.
  § 95. Има направено предложение от н.пр. Зоя Георгиева, Любен Татарски, Александър Ненков, Димчо Михалевски. Имате думата.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Моето предложение не се различава кой знае колко много от това на вносителя. Вносителят в своето предложение разделя разглеждането на жалбите на две. Първо, по допустимост и след това по основателност. Тук смятам, че е допусната една техническа грешка, когато се разглежда жалбата по допустимост в ал. 5, частна жалба, според мен в административното производство няма, тя е в съдебното производство. В ал. 6 има още една грешка според мен, където пише: „или упълномощено длъжностно лице...”, няма упълномощено длъжностно лице, освен началника на РДНСК, друго лице няма как да издава заповеди. Смятам, че това също е техническа грешка.
  Аз ги събирам двете – ал. 5 и ал. 6 в едно и изглежда като стария текст, но разликата, която съм внесла е 15-дневният срок да важи не само от постъпване на жалбата, а и от събирането на цялата административна преписка. Това е моето предложение. Другите – от 6 до10 да отпаднат.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Другите са общо взето идентични – и моето, и на господин Михалевски, на Александър Ненков.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Оттеглям моето предложение.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Коментар от страна на вносителя.
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: Не можем да се съгласим с това, което госпожа Георгиева каза. Частна жалба, съответно може да се обжалва по съдебен ред и затова препращаме към 215. Не мога да се съглася с аргументите и ние подкрепяме нашето предложение за ал. 5 с предложението на господин Татарски и на господин Михалевски.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: И по двете точки на госпожа Георгиева не сте съгласни. По предложенията на Татарски и на Михалевски 8, 9 и 10 да отпаднат сте съгласни.
  Подлагам на гласуване предложението на Зоя Георгиева.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Колеги, моля да обърнете внимание в ал. 6 по вносител: „когато жалбата или протестът са допустими началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол или упълномощено длъжностно лице пристъпва към разглеждането им по същество”. Само началникът на РДНСК може да издава заповед.
  ЛИДИЯ СТАНКОВА: Действително до момента беше въведена със ЗУТ изключителната компетентност на началниците на РДНСК да се произнасят по такъв вид жалби. Сега колегите възприемат различен подход. Освен началникът на РДНСК да може и други длъжностни лица, упълномощени по съответния ред да могат да извършват такова произнасяне по жалби. Ако законът предвиди възможност за упълномощаване – да, би могло.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Защото аз не съм прочела някъде в закона да го пише това, че е предвидено упълномощаване на друго длъжностно лице да издава заповед.
  ЛИДИЯ СТАНКОВА: В целия ЗУТ е предвидена възможност за друг вид административни актове – оправомощени лица да издават. И за министъра на регионалното развитие и благоустройство, и за кмета, и за главния архитект.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Подлагам на гласуване предложението на госпожа Георгиева за изменение в § 95. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – няма; „Против” – няма; „Въздържали се” – 13.
  Не се приема.
  Гласуваме предложенията на н.пр. Татарски и Михалевски, които са идентични. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
  Приема се.
  Тестът на вносителя с изменението, което гласувахме с отпадането на ал. 8, 9 и10 за § 95. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 13; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.
  Приема се текстът на вносителя.
  § 96. Предложение на Зоя Георгиева и на Димчо Михалевски по отношение на чл. 217.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Този параграф има връзка с текстовете по-нататък и затова предлагам да се върнем след това към него.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Направих консултация и предложението, което съм направил е, че тези текстове нямат особена полезност.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: В точка 12 от моето предложение има техническа грешка – заповед по чл. 216, ал. 5.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Подлагам на гласуване текстовете на н.пр. Зоя Георгиева. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – няма; „Против” – няма; „Въздържали се” – 13.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Димчо Михалевски.
  Гласували: „За” – 3; „Против” – няма; „Въздържали се” – 10.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване теста на вносителя така, както е предложен за § 96. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приема се.
  §97. Предложение от Александър Ненков.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Става въпрос за обжалването на подробните устройствени планове. Практиката показва, че много често, тъй като това е един административен акт и с една жалба, която не жали целият план, а примерно конкретни части от него се спира целия, затова аз съм предложил още в началото на съдопроизводстото да се вмени на съда да има възможността да определи точно целесъобразността на жалбата и ако тя не е за целия план да може останалите части от плана, които са без жалби да могат да вървят. Има много такива примери, които показват, че с години се бавят заради определени части, а не за целия план.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Предложението ми е в три точки. Първата е, че досегадействащите текстове на чл. 218 дават правото заинтересованите лица да бъдат конституирани не просто в производството, а като ответници в производството. Аз предлагам като ответници да отпадне, тъй като те не могат да бъдат такива. Алинея 6 да се отмени. Третата точка е подобна на това, което каза колегата Ненков, само че формулирана по различен начин, но смисълът е същият.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Коректни предложения.
  Коментар на вносителя. Предложенията на вносителя и на господин Михалевски по т. 3 са идентични.
  БОРИС МИЛЧЕВ: Действително предложението на господин Ненков за т. 3 и предложението на господин Михалевски напълно съвпадат като цели и мотиви. Лично считам, че правно технически решението, което е дал господин Ненков е по-издържано. Що се отнася до термина „ответници” в момента законът дава възможност за срок за обжалване, който е месечен, след което има ново съобщение, което да се конституират хората в другото качество, подкрепящи оспорения акт. Ако кажем, че отново се отваря вратата за конституиране в каквото си искат качество ще излезе, че има повторен срок за обжалване. Затова сегадействащият закон е ограничил качеството на лицата, които се конституират след като изтече срокът за обжалване.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По отношение на т. 2 имаме ли коментар за отмяна на ал.6? Тя е във връзка с първата.
  Подлагам на гласуване предложенията на Александър Ненков. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Димчо Михалевски по т. 1.
  Гласували: „За” – 13 „Против” – няма; „Въздържали се” – 10.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Димчо Михалевски по т. 2.
  Гласували: „За” –3; „Против” – няма; „Въздържали се” – 10.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Димчо Михалевски по т. 3.
  Гласували: „За” – 3; „Против” – няма; „Въздържали се” – 10.
  Подлагам на гласуване текста на вносител за § 97 с добавката към него за нова ал. 10 и промяната на ал.2. Който е съгласен, моля да гласува текстът на § 97 по вносител с приетите вече поправки.
  Гласували: „За” – 10; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приема се.
  § 98. Предложение на н.пр. Димчо Михалевски.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: То е в две части. Първо, по ал. 1 предлагам изменение, в което след края на първото изречение се добавя изразът „за изпълнение на дейности, свързани с осъществяване функциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 220, ал. 1. И по ал. 4 съм дал едно предложение, което е свързано с това да се концентрира работата на ДНСК върху дейности по защита на обществения интерес, защото практиката показва, че масата от жалби и предмет на дейност, в което се концентрира ДНСК не е пряко насочен към обществения интерес, а касае жалби на различни лица или по-скоро спорове между различни лица, което според мен силно затруднява ефективността от действието на ДНСК.
  Искам да попитам нещо, което гледам, че в моето предложение не е включено, може би в бързината съм направил грешка. Защо вносителят предлага да отпаднат регионални дирекции в областни центрове? Това означава ли, че се готви реформа териториална, примерно да се направят регионални дирекции само шест в България? Тук смятам, че трябва да има дискусия по тази тема.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Коментар на вносителя.
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: В отговор на въпроса на господин Михалевски, реформата вече се направи с устройствения правилник на ДНСК от 2010 година. Имаме шест регионални дирекции и 28 регионални отдела. Ние искаме да прецизираме текста и да го съобразим със съществуващата структура на ДНСК.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: А по отношение предложението на господин Михалевски?
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Това, което аз мога да кажа е, че сегадействащият текст на тези разпоредби по никакъв начин не затрудняват дейността на ДНСК. Мисля че изчерпателно са определени по т. 1. Вече обяснихме защо е необходимо, наистина за да съответства на структурата. Мога да кажа, че ДНСК има една от най-модерните структури, които са свързани с регионите от ниво 2 по ЗРР. Така че смятам, че това предложение не бива да бъде прието. А по ал. 4 по отношение функциите на дирекцията също смятам, че много изчерпателно са посочени в закона. До сега не сме срещнали проблем при тяхното упражняване в някакъв смисъл и предлагам да не се приеме това предложение.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Предложението по т. 1, касаещо добавката на израза е свързано с това, че в чл. 220, ал.1 се казва какви са функциите на министъра. В ал. 2 се казва, че министърът контролира дейността на ДНСК и някак си няма връзка в чл.221 ДНСК какво прави и защо му е на министъра това ДНСК някак си не става ясно. И точно това е добавката, че инструментът, с който той изпълнява функциите си по чл. 220, ал. 1 е чл. 220, ал.1 и смятам, че така е по-коректно. Иначе ние знаем за какво знаем дума, но ако чете човек няма да знае какъв е инструментът на министъра да си приложи функциите и задълженията.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Според мен тук трябва да се прецени дали всички функции на министъра на регионалното развитие по чл. 220, ал. 1 се упражняват от ДНСК. Да не изпаднем в някакво противоречие с истинските функции на ДНСК. Що се отнася до обществения интерес, не виждам ред, по който да не разглеждаме сигнали и жалби на граждани, независимо от техния предмет.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Текстът е така направен, госпожо Гечева, „на дейности”, не на всички „дейностите”. Ако беше „дейностите” тогава ще има пълна обхватност на всички дейности. Тоест, насочва се, има някаква връзка.
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: В случая е излишно приемането на предложението на господин Михалевски. Разписан е редът в закона, функциите на ДНСК и затова, че ДНСК наистина представлява министърът на регионалното развитие и благоустройството. Опасението, което изрази госпожа Гечева е абсолютно вярно, че не само ДНСК, а и органите на ДНСК изпълняват дейностите и функциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл.220, ал.1. Сегашният текст не предизвиква никакви противоречия, никакви двусмислия.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: И по т. 1 и по т. 2 не приемате предложението.
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: Не приемаме по т. 2.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Други коментари. Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Димчо Михалевски за изменение на § 98. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 3; „Против” – няма; „Въздържали се” – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване § 98 по вносител. Който е "За", моля да гласува.
  Гласували: „За” – 11; „Против” – няма; „Въздържали се” – 3.
  Приема се.
  § 99. Отново предложения на господин Михалевски.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Предложенията са свързани с по-точна дефиниция на тези правомощия по чл.222 на началника на ДНСК.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: „Спира изпълнението на незаконни строежи или на части от тях, както и на отделни строителни и монтажни работи и дава разрешение за продължаването им след изпълнението на мерките за отстраняване на причините, довели до незаконното строителството и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;
  Госпожо Гечева, коментар по предложението.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Да, точно така е, господин председател. Един строеж, който веднъж е квалифициран като незаконен, не може след това да се разреши неговото продължаване, той подлежи единствено и само на премахване по смисъла на ЗУТ. В този смисъл аз смятам, че наистина на пръв поглед изглежда, че това са само редакционни уточняващи текстове, но всъщност текстовете, предложени от вносителя са доста прецизирани от гледна точка на практиката, за да бъдат избегнати двусмислия в административните производства и затова предлагам да се подкрепи текстът на вносителя.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Имам опасение, че тъй като незаконен може да бъде в смисъла на някоя от частите на документи в някои конкретни специфични случаи, които са отстраними, дори и възникнали при някаква грешка. Не си представяйте, че искаме да отворим пътя за узаконяване, но съзнавате ли, че сме в ситуацията, че ако всичко незаконно по този смисъл, както сме го абсолютизирали трябва да го разрушим, нали си представяте колко трябва да разрушим в България? Тоест, ние няма да го разрушим, разбира се, в крайна сметка само ще говорим, че искаме да го разрушим, но не става. Затова текст дава една възможност не да узаконяваме незаконното строителство, но това, което в процеса на изпълнение на инвестиционния процес е регистрирано нещо, да не го класифицираме и да нямаме друг изход, както и в момента сме създали такова законодателство, сами сме си създали да имаме безизходни ситуации. Така че аз смятам да бъдем малко по-прагматични, защото иначе ще изглеждаме много категорични и много принципни, но на практика просто нищо няма да правим.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: По същество нямаме никакви различия с господин Михалевски, само искам да уточня, че хипотезите за строежи с нарушения изчерпателно са разписани в чл. 224. Хипотезите за строеж, който е незаконен не подлежи по никакъв начин на поправяне и продължаване изчерпателно са разписани в чл. 225 и именно за да не се създава двусмислие и при покриване на хипотезите между строеж с нарушения, за които не бива да се създават проблеми и незаконен строеж, които не подлежат на откоригиране и продължаване на строителството именно с тази цел са прецизирани текстовете – ясно да бъдат разграничени строежите с нарушения от строежите, които наистина са незаконни и единствено и само могат да бъдат премахнати.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Други коментари? Няма.
  Който приема предложението на господин Михалевски за изменение на § 99, моля да гласува.
  Гласували: „За” – 3; „Против” – няма; „Въздържали се” – 11.
  Не се приема.
  Подлагам на обсъждане предложението на н.пр. Зоя Георгиева, която предлага допълване на първа, втора и трета категория във всички точки.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Оттук нататък тези членове определят начина на забрана ползването на строежите и тяхното премахване. Както знаем вносителят разделя строежите на две – от първа до четвърта категория изцяло в правомощията на общинската администрация. Обратно – от първа до трета категория в правомощията на ДНСК. От четвърта до пета категория на кметовете.
  До сега забрана ползването и премахването на строежите се извършваше от ДНСК, в същото време на база на констатация на незаконно строителство от страна или на ДНСК или на кмета. Тук се получава дублиране на дейностите на двете институции и всяка една от институциите смята, че другата е виновна за незаконното строителство и за неговото неконтролиране.
  Моето предложение е констатирането на незаконното строителство сега за категориите от четвърта до пета да се извършва само от общинската администрация, след което вече преписката да се предава, да върви по съответния ред, да се обжалва констативният акт и след това да се предава на ДНСК, които вече имат правомощията да проведат процедурата по отстраняване на незаконното строителство. Така няма да се дублират дейностите и всеки един си носи отговорността по съответните правомощия. Защо имам такова предложение? Защото смятам, че прилагането на закона от структурите на ДНСК се разпростира еднакво върху цялата страна, докато прилагането на закона в отделните територии на страната и неговото тълкуване се пречупва през мирогледа на съответната територия и тълкуванията са различни на различните места. Още повече, че в едно населено място, според мен е малко трудно кметът да може да осъществи този контрол и да проведе процедурата до край до събаряне на незаконното строителство. Смятам че все пак ДНСК има точно тези функции да контролира всички видове категории и да се произнася по възможността на обектите да бъдат премахнати или не. Тази функция трябва да остане на ДНСК, според мен.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Коментар от страна на госпожа Гечева?
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Не мога да видя някаква съществена разлика за премахване дублирането на функции в сравнение сегадействащите разпоредби. Ако ще чакаме общинските администрации да констатират нарушенията в строителството, а ДНСК да издава съответните административни актове, не виждам някакво различие в сравнение с досегашната практика, която показа, че е изключително неудачна и наистина смятам, че трябва да си дадем сметка за нашите идеални представи за строителния контрол, който наистина би било много добре да може да се осъществява от ДНСК и обективната реалност за истинската структура на ДНСК и това какъв обем строежи може да бъде обхванат от състава на ДНСК, с който тя в момента изпълнява функциите си.
  В тази връзка именно предложението на вносителя е отговорните строежи от първа, втора и трета категория да подлежат изцяло на контрол при проектирането, строителството, въвеждането в експлоатация от структурите на ДНСК, а по-малко значимите с регионално значение и такива, които наистина техният контрол може да бъде осъществяван в много оперативен порядък, а не да се действа постфактум, когато незаконният строеж е незавършен може много по-ефективно да се контролират от общинските администрации. В този смисъл аз, и като цяло Министерството на регионалното развитие и благоустройството поддържа предложението наистина да бъдат разделени функциите между ДНСК и общините, като по този начин ще се дисциплинира процесът и ще има ясно разписани отговорности на администрациите. Ще обърна внимание, че цялостният контрол за изпълнението на задълженията на общините по ЗУТ няма никакви пречки да продължи да бъде осъществяван от ДНСК.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Други коментари, мнения? Очевидно няма. Въпросът е дали да прехвърлим на общините тези отговорности, до къде, или да остане старият си ред.
  ДАНИЕЛА СИВКОВА: Вменяват се едни контролни функции на общините, като смисълът на закона беше да се разделят функциите, които са много съществени – контрол по незаконното строителство и то за категории четвърта и пета, които могат да са несъществени за ДНСК, но всъщност представляват по-големият процент от незаконните строежи. Реално е под въпрос капацитетът на общините доколко ще могат да тези нови функции.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: От Национално сдружение на общините в Република България имате ли позиция?
  ПЛАМЕН ПЕТРОВ: След проведени съгласувания и в дискусии в рамките на Управителният съвет категорично не се възприема това нововъведение, като не бива да се възприема като някакво бягство от отговорност, а по-скоро практическата му изпълнимост в общините. Не разполагат с технически капацитет, не разполагат с финансов и с кадрови такъв. Това ще блокира приложението на закона. Пак казвам, че дискусиите бяха в посока на това, че не се противопоставят като цяло на необходимостта от въвеждане на разграничения в правомощията, за да се избегнат споменатите неблагополучия в практиката, но практически се наблюдават сериозни пречки за това изпълнение. Това моля да бъде възприето като общ коментар по разпоредба от §99 до § 105.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Ще поясня, че наистина това изменение на ЗУТ, основната цел, която беше декларирана е за да се засили контролът в строителството. И като основен проблем в липсата на контрол или лошият контрол в строителството беше именно дублирането на функциите между общинските администрации и ДНСК, което дава възможност за прехвърляне на отговорности, дава възможности за бавене на преписки, което позволява незаконният строеж вместо да бъде спрян в неговото начало да бъде завършен и чак след това десет години по-късно да се предприемат действия по неговото премахване, което е изключително неприятно за всички. Това е във връзка с разделянето на функциите.
  Що се отнася до възможността общините да извършват тази дейност ще кажа няколко цифри, тъй като ние си направихме труда да направим сравнителен анализ между броя на служителите на ДНСК и броя на служителите на общинските администрации по области. Цифрите по области са фрапиращи. Навсякъде по области общинските служители за контрол по строителството, сегадействащите общински служители по сегадействащите с дублирани функции по ЗУТ са общо взето три пъти повече от служителите на ДНСК.
  По области: за област Варна служителите на ДНСК са 21, а служителите в дирекции ТСУ на общините са195. Служителите, които са само по незаконно строителство са 62, служителите по чл. 223, ал. 2, които само констатират нарушенията в строителството и изпращат преписките в ДНСК. Те са три пъти повече от служителите на ДНСК за същата област. За област Шумен служителите на ДНСК са 8, служителите по чл. 223 на общината са 13, а служителите в дирекциите ТСУ са62. За област Добрич служителите на ДНСК са 9, служителите по чл. 223, които се занимават с незаконното строителство са 13, а на дирекции ТСУ – 78. И така нататък. Общо взето анализът е, че общинските служители са три пъти повече, но пък за сметка на това основните виновници за допускане не извършването на незаконни строежи, тъй като не ги спират навреме е бездействието на общинските служби.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Не знам дали някой от вас е работил в общинска администрация, защото аз съм работил и мисля че това сравнение е некоректно, но да го оставим настрана.
  Има други два проблема, които са по същество. Първо, ние сме го коментирали в неформални разговори, че вменяването на тези функции, особено в по-малките и средните общини крие един голям риск да не бъде приложим законът поради личностните взаимоотношения на хората. И това е много сериозен риск. Добре, ние ще им го прехвърлим като отговорност и знаете какво ще се случи в една малка община – просто няма да се прилага. Това е един път.
  Втори път, аз мисля, че съчетаването в една администрация на разрешителни и на контролни режими също крие риск. Да разрешим строежа и после да контролираме неговата законност, много голям риск е. И според мен ние по-скоро трябваше да помислим как да засилим капацитета на ДНСК и нейните регионални поделения и областни отдели и т.н., ако искаме да имаме ефективен контрол. Ако го сложим пак под рубриката „децентрализация” и хвърлим функциите смисълът на нашето действие на законодателната власт и на изпълнителната е да правим нещата приложими и най-вече прагматични и ефективни. Аз дълбоко се съмнявам, че тези текстове, които сме предложили ще имат такъв ефект.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Колеги, искам да ви припомня близкото минало, то е не толкова далечно. Преди 2003 година това беше процедурата – цялото незаконно строителство, констатирането и наказателните постановления, заповедите за премахване бяха в общините. И тези строежи, които в момента се събарят и които са отпреди десет години са по заповед на кметовете, защото така или иначе не е осъществена процедурата. Има строежи, които до ден днешен може да е констатирано строителството, но процедурите не са проведени докрай, тъй като правомощията бяха само на кметовете. Ако тогава е работила формулата би следвало да не се прехвърлят тези задължения на ДНСК. И аз също смятам, че капацитетът на по-малките общини не е такъв и също това са хора, които са в региони, където хората се познават и е много по-трудно да осъществяваш някакъв контрол в региона.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Мое мнение е, че не бива капацитетът и финансовите възможности да са определящи. По-важно е каква е целта на тези мерки и контролът върху строителството и ние трябва такива текстове да приемем, които да засилят този контрол и да го направят възможен, а не да преценяваме доколко една администрация има, а друга няма и колко струва това или онова. Въпросът е принципен.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Бих искала да уточня някои известни неточности, които бяха допуснати в коментарите. Няма опасност да се стигне до това общинските служители сами да контролират себе си като издават разрешенията за строеж и след това упражняват контрол по тяхната законосъобразност. Контролът по законосъобразност на строителните книжа ще се извършва от ДНСК. Но що се отнася до това като се извършва един незаконен строеж, за който общината много добре знае, че не е издала разрешение за строеж може в много кратки срокове до два-три дни да спре този строеж, което наистина е смисъла на превенцията и целта, която би се постигнала според нас с това изменение. А що се отнася до това, че до 2003 година общините са извършили тези функции съвсем не е така. До 1998 година общините имаха функции доста съществени за контрол в строителството. Тогава беше отчетено, че те не се справят с тези функции и целият контрол в строителството беше концентриран в ДНСК. Но в 2005 година с поредното изменение на ЗУТ именно беше допуснат дуализмът във функциите на кметовете и на началника на ДНСК, като беше позволено заповеди за спиране по чл. 224 да бъдат издавани и от началника на общината и от началника на ДНСК и от кмета на общината, което се оказа изключително неудачна практика, защото наистина се получава прехвърляне на отговорности и наистина няма ефективност в действията нито на едната, нито на другата администрация.
  В този смисъл ние считаме, че наистина е от изключителна важност за дисциплиниране на процеса да се разделят функциите. А що се отнася до капацитета на малките общини, мога да кажа например в Шумен има десет общини, така както аз ги виждам. Служителите на ДНСК за област Шумен, включително с юристите и с началника са осем, тоест – няма и по един служител на община. А дори в най-малката община от област Шумен има поне по един служител за контрол по строителството. Така че твърденията за липса на служители в общините не са състоятелни и не мисля, че наистина трябва да се мотивира решаването на един толкова сериозен проблем с междуличностни взаимоотношения.
  Ако ми позволите малко отклонение да направя. Служителите на ДНСК в регионалните отдели също са хора и също имат взаимоотношения, така че не мисля, че това може да бъде сериозен мотив.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Колеги, този текст е важен, защото следващите параграфи са свързани с него. Ако вземем едно или друго решение, трябва следващите ни да бъдат съобразени с него.
  ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Донякъде госпожа Георгиева е напълно права за това, че тези смесени функции, както тя каза – издадени заповеди за събаряне от страна на кметовете няма как да бъдат изпълнени по простата причина, че след това изпълнението на тези заповеди беше вменено в ДНСК. Съдът възприема тезата, че органът, който е издал заповедта за събаряне следва да я изпълни. Има маса такива издадени заповеди от кмета за събаряне, които на практика стоят и до ден днешен неизпълнени от общините.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Много Ви моля, просто е абсурдно да твърдим, че ДНСК изпълнява заповеди на кметове на общини.
  ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Говоря за стари заповеди за събаряне на незаконни строежи от страна на кметовете докато те имаха тези правомощия.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Това е било преди 1998 година. Няма такива заповеди, не се изпълняват от ДНСК, това е основен принцип, че органът изпълнява акта си.
  ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Препоръката ми е органът, който е издал заповедта да си изпълнява и заповедта за събаряне.
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: Казаха се много мнения, времето ще покаже. Нашата единствена цел наистина е да въведем по-ефективен контрол и не говорим само, когато предлагаме тези текстове за контрола на незаконното строителство, а за целия инвестиционен процес – да не допускаме незаконно строителство. Нещата се решават по-лесно, по-добре на място. Относно механизма, който госпожа Гечева спомена, няма какво да коментираме. Служителите на ДНСК също са хора от регионите, така че не можете да имате обективно отношение, а всички останали да имат субективно. И трябва да подчертаем, че ние не прехвърляме. Да спрем да използваме думата прехвърляне на правомощия, отговорности, задължения. Ние просто искаме да премахнем изключително неефективното към момента дублиране на правомощия – дуализма в правомощията. Това са нашите основни аргументи. Относно капацитета, техническия, финансовия и човешкия фактор също се изказаха не малко аргументи, така че отново казвам – ако приемем позицията, ако вие като комисия приемете позициите, които сме предложили като вносител, а именно да разграничим правомощията по контрол на строителството между отделните видове категории строежи, отново казвам – практиката и времето ще покажат дали това е бил добрият подход.
  ДНСК беше създадена през 1998 година с щат повече от два пъти от настоящия щат. Това е администрация от хора, които правят проверки по документи, на място и повярвайте контролът в момента, контролът в този си вид не е ефективен.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Наличието на безброй незаконни строежи показва, че системата не работи както трябва. Въпросът е дали предложения вариант е по-добрия или да чакаме времето да покаже.
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: Ние сме убедени, че предложеният вариант е по-добрият.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Колеги, труден въпрос за решаване. Знаем позицията на общините, позицията на министерството, респективно ДНСК и нашата важна роля в решаването на този въпрос.
  § 99 – направени предложения на Димчо Михалевски, които прогласувахме и не приехме. Остава да гласуваме на н.пр. Зоя Георгиева предложението за изменение на § 99, чл. 222.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Трябва да вземем принципно решение дали подкрепяме на вносителя, защото ако подкрепяме на вносителя всички тези параграфи, предложения от следващите членове отпадат.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Оставям на вашата съвест и разбиране.
  Който подкрепя текста на госпожа Георгиева за § 99, моля да гласува.
  Гласували "За" - няма; "Против" - няма; "Въздържали се" - 13.
  Не се приема.
  § 99 по вносител. Който е „За” моля да гласува!
  Гласували "За" - 10; "Против" - няма; "Въздържали се" - 4.
  Приема се.
  Приемаме и чакаме времето да покаже дали сме били прави в решението си. Вносителят поема отговорността, ако мерките се окажат неуспешни.
  § 100. Отново предложение на госпожа Зоя Георгиева § 100 да отпадне. Той е свързан с предния параграф. Мисля, че не е необходимо вече да го коментираме, но все пак.
  Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Зоя Георгиева за § 100. Който е „За” моля да гласува!
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Колеги, оттеглям си предложението щом като философията е такава, че подкрепяме вносителя.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Все пак искам да напомня, че окончателното гласуване ще бъде в зала по всеки един текст. Така че ако оттегляте вече в зала няма да ги подлагаме на гласуване. Ако не ги оттегляте…На всички ни е ясно колко е трудно това решение, което сега взимаме и не само по този текст, доста такива оставихме за след ваканцията. Разбирате, че търсим по-доброто решение. Оттегляте ли предложението по § 100? Оттеглям го, колеги, тъй като аз разделих функциите.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Подлагам на гласуване § 100 по вносител. Който е „За” моля да гласува!
  Гласували "За" - 14; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.
  Приема се.
  § 101. Предложение на Зоя Георгиева. Каква е Вашата позиция или оттегляте?
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Оттеглям.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Предложение на н.пр. Димчо Михалевски.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: То е същият текст, само че касаещ кмета на общината, както е в § 99.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Точка 2 и 3 обаче не са лишени от смисъл.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Но в първата част е като в § 99.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Подлагам на гласуване предложението Ви точка по точка.
  Точка 1. Който е „За” моля да гласува!
  Гласували "За" - 3; "Против" - няма; "Въздържали се" - 11.
  Не се приема.
  Точка 2 и 3. Който е „За” моля да гласува!
  Гласували "За" - 14; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.
  Приема се.
  § 101 по вносител с изменението, което току-що гласувахме и приехме. Който е „За” моля да гласува!
  Гласували "За" - 14; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.
  Приема се.
  § 102. Има предложение на н.пр. Зоя Георгиева. Димчо Михалевски също има предложение.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Моето предложение, защото аз съм предвидил, че ще приемете разделението на първа, трета, четвърта и пета, ще направя предложения по функциите на началника на ДНСК. Тук всъщност текстът е същият, като аз обаче разделям съединените текстове в предложението на вносителя, които касаят нарушения на съществените изисквания на строежите по чл. 169. Считам, че е по-целесъобразно да са в две отделни точки, защото те са различни и ако се случи едното е хубаво да бъде ясно насочено защо началникът мотивира своята заповед да спре изпълнението на проекта. Второ, в ал. 3 съм предложил изразът „се дават задължителни указания” да се замени със „задължително се дават указания”, което на пръв поглед не е съществено, но терминът е по-точен според мен.
  В ал. 4 във второто изречение: „В случаите по чл. 154, ал. 2, т. 58…” това касае при съществени изменения на инвестиционния проект, касаещи конструкции, смятам че това трябва да отпадне и второто изречение да продължи: „разрешението за продължаване на строителството….”, като накрая предлагам частта: „и изпълнената част от строежа законосъобразна” да отпадне, защото е ясно вече, че когато се дава разрешение, че сте приели, че тя е законосъобразна. Тоест, те са редакционни, но смятам, че по-чисти.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Коментар?
  ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Имаме предложение за чл. 24, ал. 1, т. 8, да се създаде нова. Това са точките, по които началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строежа или част от строежа от първа до трета категория, който се извършва и следва точка 8, в която да се включи „без осигурен от възложителя авторски надзор по всички части, който да е задължителен”. Това трябва да го има, разберете ни по проектантски, казваме ви най-откровено и най-коректно като изпълнители на важни държавни задачи, които правим. Няма сграда, няма инвестиционен проект, който се изпълнява нормално без авторски надзор по света. Строителният надзор е друго нещо, авторът е този, който разбира, знае и отговаря с цялото си същество и имущество за този проект. Борим се от години за този текст. Нищо не коства на господа депутатите и не само тях да приемат този текст. Съжалявам, че емоционално го казвам, но действително това е една наша отдавнашна мечта. Защото къща и сграда се състои с авторски надзор, авторът отговаря за това, но той трябва да има задължителен договориран с инвеститора или възложителя надзор. В противен случай нас ни гонят от обекта, защото ние пречим, ние искаме проектът да се изпълнява, както е одобрен и оттук нататък следват страхотни нарушения, викат ни на акт 16 срещу бутилка кола ни карат да подписваме актове за скрити работа. Това е ужасяващо, това значи не носим никаква отговорност и същевременно хората не могат да познаят обектите, в които са инвестирали.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Предложението на вносителя е свързано именно с това авторският надзор да бъде задължителен по всички части. В този смисъл има и предложен текст, че проектантите имат право на свободен достъп по всяко време до строежа, както и достъп до цялата проектна и съставена по време на строителството документация – актове и протоколи, включително и до заповедната книга, което означава, както до сега авторският надзор по част конструктивна беше задължителен и разбира се, че ще стане въз основата на договори. Аналогично е за всички останали части. Не считаме, че трябва хипотезите за строеж с нарушения да се усложняват с дописването на договори за авторски надзор. Считаме, че това е материя, която не й е мястото тук да бъде уреждана. Ако един строеж приемем, че не може да се извършва без строителен надзор, тъй като строителният надзор трябва да бъде на строежа всеки ден, то във връзка с осъществяването на авторския надзор не е необходимо проектантът, и колегите смятам, че ще ме подкрепят, да бъде всеки ден на строежа. Нито е необходимо, нито е възможно. С текстовете, които сме разписали се дава възможност на проектанта по всяка част, по негова преценка, както той намира за правилна реализацията на проекта му, да посещава строежа и да дава съответните предписания, които са задължителни, след като вече със закон вписваме текста, че авторският надзор е задължителен. Мисля че общественият интерес, както и интересът на проектантите да се реализират техните проекти, са достатъчно защитени и не е необходимо допълнително да усложняваме строително инвестиционният строеж, като спираме строежите поради това, че за момента примерно няма договор с проектант, когато може да се окаже, че в следващите няколко месеца не е и необходимо този проектант да упражнява авторски надзор.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Напълно съм съгласна с инж. Гечева, може би трябва само в наредбата за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в акт 12 отново проектантът да бъде върнат като подписване, за да може вече да са свързани нещата с договора и с посещението на проектанта толкова, колкото е необходимо на обекта.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Мисля, че проектантите трябва да са удовлетворение от отговора, който беше даден.
  ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Коментар по този въпрос, ако позволите. 40-годишен опит зад гърба ни е показал и е доказал, че без сключен договор за авторски надзор, който да задължава възложителят, било то строител, било инвеститор да има такъв авторски надзор, той не се осъществява определено и това колегите и от ДНСК и другите вносители на текста го знаят много добре. Няма сила, която да задължи строителят да иска авторът на обекта, защото авторът иска своя проект, а строителният надзор е нает от самия строител или от възложителя и той изпълнява неговия интерес. Единствено авторът има интерес проектът му да бъде изпълнен, за да удовлетвори в крайна сметка заданието за проектиране и да спази закона. Ако това нещо не се осъществи другото е симпатично пожелание и резултатите ги виждаме непрекъснато. Авторът е изгонен, той стои на другия тротоар на улицата и гледа проекта си. Изгонен е от реализацията на обекта си поради липсата на този текст.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Чухте, че в закона има текстове, които правят задължително нивото и не е необходимо строителят да го вика, а той има права по закон да бъде всеки ден там ако желае.
  ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Той има права, но той е ненужен на строителя и идва там само за да си разгледа къщата.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Но има право по закон да го прави.
  ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Правото не значи това нещо да бъде вменено.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Значи проектантът не желае.
  ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Но искаме проектантът да носи отговорност за непроведен авторски надзор, а авторският надзор не е задължителен – как да стане това?!
  МИЛКА ГЕЧЕВА: В случай, че авторският надзор става задължителен е съвсем логично, когато се подписва договор за проектиране да се има предвид, че този договор трябва да включва и авторски надзор. А дали ще бъдат подписани два договора – един за проектиране и друг за авторски надзор или в договора за проектиране ще има клауза за авторски надзор, след като по закон е задължително. Проектантът знае, че поемайки договор за проектиране поема и задължение за авторски надзор. Вече останалите договорни взаимоотношения трябва да бъдат извън компетентността на държавната администрация.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: В случая госпожа Гечева е права и не знам какво ви притеснява, тъй като наистина не само правата по ал. 5 в чл. 162 дават право, но в ал. 2 става задължително по всички части – тоест, няма опасност. Опитах се да си спомня, като бях в министерството общо взето не си спомням всичките проекти, но имаха авторски надзор, нямаше проект, който да няма авторски надзор, нямаше пропуск. Вероятно визирате повече жилищното строителство, частното. Но аз смятам, че с този текст, който е гласуван § 74 вече става задължителен и трябва да се прилага тази задължителност.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Да разбирам, че предложенията на н.пр. Димчо Михалевски по § 102 се приемат. Не разбрах за ал. 4, т. 3 най-накрая какво става, допълнението. Приемат се предложенията на Димчо Михалевски по т. 1 и 2, като т. 7 става т. 6 на вносител. За т. 3 не разбрах каква е Вашата позиция, отнасяща се за ал. 4. Приемаме предложението.
  Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Димчо Михалевски за § 102 с приетите вече предложения за промени.
  Който е „За” моля да гласува!
  Гласували "За" - 14; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.
  Приема се.
  § 103. Предложение на Зоя Георгиева.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Оттеглям.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Предложение на Димчо Михалевски.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Касае същото нещо само че за кметовете, така че нека вносителят каже. Както беше предното предложение по § 102, само че вече не началникът на ДНСК, а кметът.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Позицията на министерството?
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: Нямаме възражения относно текстовете на господин Михалевски.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Тоест, приемате така, както са предложени.
  § 103, подлагам на гласуване предложенията на Димчо Михалевски. Който е „За” моля да гласува!
  Гласували "За" - 14; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя с измененията, предложени от господин Михалевски за § 103. Който е „За” моля да гласува!
  Гласували "За" - 14; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.
  Приема се.
  § 104. Предложение на н.пр. Зоя Георгиева.
  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Оттеглям, това пак е свързано с взетото решение.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Предложени са други дефиниции по отношение на чл. 225 за правомощията на началника на ДНСК за издаване заповед за премахване на строежите. Нека вносителят да каже коментара си по тези текстове.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Има ли готовност вносителят да коментира тези текстове? Ако няма – по-добре да спрем, отколкото да се връщаме след това.
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: Настъпи при нас известно опасение, че относно предходния параграф, а именно § 102 по предложението на господин Михалевски ние се съгласихме с т. 3. Това именно бяха случаите, които позволяват несъществени отклонения да продължава инвестиционният процес, строителството. Същото е в следващия § 103, т. 5. Наистина тук не сме съгласни.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Тоест, предлагате да прегласуваме § 102, т. 3 и § 103, т. 5.
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: Ще кажем какви са ни мотивите.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Ако правилно разбирам предложението на господин Михалевски с него се цели, когато по време на строителството се допуснат съществени отклонения от одобрените проекти, които обаче са допустими и биха могли да бъдат одобрени, разбира се преди допускането им, неговото предложение и тези съществени отклонения, независимо, че са допустими и биха могли да бъдат одобрени, въпреки всичко да се приведе строежът в съответствие с първоначално одобрените проекти, след което тези отклонения да бъдат одобрени и отново изпълнени. Докато ние се въздържаме това да бъде записано по толкова категоричен начин, тъй като има случаи, в които за да се отстранят някои отклонения от одобрените проекти, които попадат в хипотезата на съществени, може да се наложи да се преработи целият строеж. Считаме, че все пак трябва да има възможност органът, който издава заповедта по чл. 224 да прецени какви указания да даде в самата заповед. Това са нашите мотиви.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Може би не сте ме разбрали правилно. Целта е друга, защото с действащото предложение, което вие сте направили, разрешението за продължаване на строителството се издава след като се представят заснеманията, а аз ви предлагам във всички случаи, тоест – не само в тези. И затова махам в чл. 154, ал. 2, т. 5 и 8. Този текст, който аз ви предлагам дава по-голяма свобода. Вие в указанията можете да препишете всичко, което решите, че е целесъобразно. Ако има такива изменения ги пишете в указания, ако няма – не ги пишете. Аз казвам – вие продължавате след като са изпълнени и се дават необходимите изчисления. Отворена е вратата, може да не е необходимо всичко, когато вие сте написали указания. От вас зависи точно кои ще са.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Разбирам Ви, но сега аз трябва да поясня, че по чл. 154, ал. 2, т. от 1 до 4 са съществени отклонения, които не са допустими и няма как да бъдат одобрени.
  БОРИС МИЛЧЕВ: Тук въпросът е принципен доколко Народното събрание ще се отклони от възприетия общ принцип през 2003 година, че всички строежи правени в отклонение са незаконни и не могат да бъдат узаконявани. Ако е само хипотезата на чл. 154 е добре, но ще позволя да коментирам и § 104, където също има предложение на господин Михалевски. Той цялостно дерогира възприетата идея през 2003 година. Имаме дефиницията на незаконно строителство и невъзможно привеждането на строежите в съответствие с изискванията на този закон. Разбирам тези последователни предложения като идея да се дерогира принципа от 2003 година на тогавашното Народно събрание.
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: Подкрепяме изказаното становище на господин Милчев. Всички си даваме ясна сметка каква широка вратичка отваря в случая и колко съществено се отклоняваме от основния принцип, приет със закон от 2003 година. Нашето мнение е, че не можем да се съгласим с т. 3 от § 102.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: В такъв случай след като е допуснато неразбиране, ще подложа отново на гласуване това предложение по точки на § 102, за да не стане объркване и ще спрем до тук, защото ще допуснем още грешки нататък.
  Подлагам отново на гласуване предложението на н.пр. Димчо Михалевски за § 102, т. 1 и 2. Който е „За” моля да гласува!
  Гласували "За" - 14; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване т. 3. Който е „За” моля да гласува!
  Гласували "За" - 3; "Против" - няма; "Въздържали се" - 11.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване текстът на вносителя с тези изменения за § 102. Който е „За” моля да гласува!
  Гласували "За" - 14; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.
  Приема се.
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: Гласувахме анблок цялото предложение на господин Михалевски, а ние сме съгласни с т. 1 по § 102.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: С т. 1 и т. 2 сме съгласни и така гласувахме първия път, само с т. 7 не сме съгласни – да стане т. 6 по предложение на вносителя.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Някои неща, които са свързани с административното производство и административно-наказателното производство трябва да се има предвид, когато се издават актове на какво основание се издават, как се формулират и как в практиката падат, когато не са съобразени със съответните изисквания. По т. 1 предложението на господин Михалевски едно към едно повтаря вашият текст с тази разлика, че в т. 7 има по-прецизна редакция, съответстваща на Закона за културното наследство, а двете Ваши хипотези, които са обединени в чл. 169, ал.1, 2 и 3 и строителните продукти е съвсем коректно да са разделя, защото това са две различни основания. И когато се издава актът и не се посочи изрично в него, каквато е масовата практика в случаите, пада само на това основание, че потърпевшият не е могъл да се защити понеже не му е посочена точно конкретната хипотеза. А когато са разделени в две отделни хипотези е достатъчно само точката да се цитира в основанието. И затова е съвсем логично да приемете разделянето на тези две хипотези.
  За да приключа това, което прегласувахте преди малко, означа че чл. 154, ал. 2 от т. 5 до 8 да се случват, но преди да са направени. Вкарвайки в текста в тези случаи, че допускате нещо да се направи вие създавате противоречия между двете норми. Едната казва, че не могат да се направят преди да са разрешени, а сега вие тук казвате – ако случайно са направени въпреки че не са разрешени ние можем да дадем указания какво да се случи с тях.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Наистина прецизността на хипотезите по чл. 224 и 225 са свързани основно с възможността на ДНСК, вече надявам се и на кметовете, да издадат въз основа на тях годни административни актове. И наистина сме били много внимателни, когато сме прецизирали тези разпоредби. Ако се раздели т. 3 от т. 4 по предложението на господин Михалевски въобще нямаме ясна хипотеза за допуснатите нарушения по чл. 169, ал. 1, 2 и 3. Ако погледнете чл. 169, ал. 1, 2 и 3 в него няма нищо точно, той е една обща разпоредба, която обхваща абсолютно всички видове изисквания към строежите. В този смисъл текстът на т.3 и т. 4 има смисъл да бъде в една точка, тъй като съответствието на строителните продукти, спазването на правилата на строителството, на технологичната последователност и т.н. – всички тези изисквания, които конкретно могат да бъдат посочени като нарушения и да доведат до компрометиране на строежа са свързани именно с изискванията по чл. 169, ал. 1, 2 и 3. В този смисъл е логично да бъдат в една обща точка, а не да бъдат разделени. Ако бъдат разделени по т. 3 във вида, в който е записана, посмъртно не можем да мотивираме някакво нарушение, така че да издържи в съда.
  Затова аз ви предлагам, наистина тестовете са мислени и наистина са от практиката, с предложението на господин Михалевски сме съгласни, тъй като текстът на т. 7 е по-коректен за съгласуване с Министерство на културата. Предлагам ви в останалите точки да се приеме предложението на вносителя, тъй като наистина е единствено и само редакционно в смисъл прецизиране на административните производства.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Гледайки чл. 169 и чл. 169а те касаят коренно различни неща. Къде е връзката? Защото чл. 169, ал. 1 най-общо говорим за изисквания към носимоспособност на сградата, безопасност от пожар. В ал. 2 гледаме как са проектирани, изпълнявани и поддържани. В ал. 3 говорим за защитени зони, инженерно-технически правила при бедствия, аварии, физическа защита на строежите и т.н. А в чл. 169а говорим за съответствие на строителните продукти, които се влагат. Това са коренно различни неща, защо ги смесвате и двете. Ако примерно той не ми представи сертификатите за продуктите, които е вложил, най-образно казано и има някакви нарушения, това е едно, но това какво общо има примерно със защитените територии, което е другата хипотеза. Давам съвсем произволен, може би не съвсем коректен пример.
  Така че това е смисълът на разделянето на двете неща, защото в масовия случай, ако вие атакувате по чл. 169, има логика, те са вързани нещата, а по чл. 169а е съвсем различно. И това, което бе споменато преди малко е коректно, защото ако изпишете по т. 3, но кое точно по т. 3 – за продуктите или за носимоспособността на сградата?
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Аз явно не можах достатъчно добре да мотивирам това, което исках да кажа. Проблемът е, че в чл. 169, ал. 1, 2 и 3 са дадени общи принципи, на които трябва да отговарят всички строежи и как може да бъде нарушен един общ принцип. Нарушението трябва да бъде много конкретно именно за да може административният акт да издържи в съда. Не може основания за спиране на строеж да бъдат някакви общи принципи, в които ако ви попитам да ми кажете как може да бъде нарушена т. 6 за енергийна ефективност или за икономия или за защита от шум, не може да се формулира такова нарушение. Това са общи принципи, на които трябва да отговарят строежите. А нарушенията трябва да бъдат съвсем конкретни от някаква конкретна нормативна уредба. Това са общите принципи, които се залагат в ЗУТ и съответно те са конкретизирани. В чл. 169 препратката се прави от това, че съответствието на строителните продукти, спазването на технологията, спазването на правилата, всъщност трябва да отговарят на принципите по чл. 169, ал. от 1 до 3. Това се смисълът.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Не мога да се съглася, че носимоспособността е общ принцип, той е много конкретен, има конкретни параметри. Това не е вярно. Когато искате да го обосновете, тогава ще в административния акт по т. 3 и по т. 4 конкретно.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Вашето предложение беше по т.1 само т. 7 приемате. А другите като са едно към едно с вашите предложения?
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Създаваме условия да се злоупотребява с административните актове за спиране на строителството. При такава обтекаема разпоредба просто има опасност да се посочват някакви нарушения, които няма да бъдат достатъчно добре мотивирани и няма да имат някаква конкретна насоченост. Не бива да се допускат такива разпоредби въз основа на които да се спират строежите, това не е в интерес на възложителя.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Други коментари? Да формулираме последно вашето становище, дами и господа, от страна на вносителя.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Във вашия текст е написано така: т. 3 „или в нарушение на другия текст”, ако вие ги обвързвате задължително трябваше да бъде написано „и”, а не „или”. Не разбирам аргумента, дайте някакъв конкретен пример, при който може да бъде злоупотребено, защото аз не го разбирам кой може да злоупотреби с това.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Бих предложила Вие да дадете един конкретен пример за нарушение на чл. 169, то няма никаква конкретика в него. Принципите на чл. 169 трябва да бъдат спазени в одобрените проекти, ние тук имаме хипотеза за строеж с нарушения, ако се отклонява от одобрените проекти. Принципът на чл. 169 трябва да бъде спазен още от одобрените проекти, включително и до довеждането в експлоатация и няма как да бъде точна хипотеза за издаване на заповед за спиране на строежа, това не е в интерес на участниците на строителството, защото има неяснота в мотивите за спиране на строежа.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Давам ви пример. По чл. 169, ал. 1 проверявам и виждам, че изпълнителят и строителният надзор не са вложили необходимата армировка в строежите, което ощетява носимоспособността.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: В този случай ще имаме отклонение от одобрения проект по част конструктивна или ще имаме нарушения на правилата за изпълнение на строителството – ясна и конкретна нарушена разпоредба. Всички влизат в чл. 169. Наистина ви уверявам, че ако обвържем тези общи принципи със спирането на строежа ще създадем много голям дискомфорт в строителството или ще имаме една мъртва разпоредба в чл. 224.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Искам още веднъж да формулирате ясно и точно позицията ви по предложението на Димчо Михалевски относно § 102. Един да я каже точно и ясно, какво приемате, какво не приемате.
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: По § 102 приемаме единствено текста на господин Михалевски по т. 1 (голяма), т. 7. И останалите точки по принцип, тъй като те повтарят нашите точки. Не подкрепяме разделянето на т. 3 и 4.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Точка 1 и 2 основни ги подкрепяте по принцип, като т. 7 става т. 6 на вносител, а т. 3 основна – не подкрепяте?
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: Точно така.
  ПРЕДС. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Предлагам по този начин да гласуваме предложението на господин Михалевски отново.
  Точка 1 и 2 подкрепя по принцип текста на вносителя. Който е „За” моля да гласува!
  Гласували "За" - 14; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.
  Приема се.
  Който подкрепя текста, предложен от господин Михалевски по т. 3, моля да гласува.
  Гласували "За" - 3; "Против" - няма; "Въздържали се" - 11.
  Не се подкрепя т. 3.
  Предлагам до тук да приключим.
  Пожелавам на всички хубаво лято, до нови срещи!
  Закривам заседанието.

  (Заседанието завърши в 17.05 часа.)
  СТЕНОГРАФ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА
  ПОЛИТИКА И МЕСТНО
  САМОУПРАВЛЕНИЕ:

  К. Петрова /Любен Татарски/
  Форма за търсене
  Ключова дума