Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
30/03/2011

  Позиция на Министерски съвет по т. 47 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) – Предложение за Директива относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм и тежки престъпления, № 102-00-15, внесена на 16.03.2011 г.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 30 март 2011 г., обсъди предложение за Директива относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм и тежки престъпления и позиция към него, № 102-00-15, внесена на 16.03.2011 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи – Веселин Вучков, заместник-министър, Мария Рангелова, началник сектор "Правни въпроси", Дирекция "Европейски съюз и международно сътрудничество" и от Комисията за защита на личните данни – Венета Шопова, председател.
  Предложението за Директива и позицията към него бе представено от Мария Рангелова. To предвижда да се въведе задължението за въздушните превозвачи да предават, преди излитането на самолета, досиета с резервационните данни на всички пътници (PNR данни), пътуващи по маршрути между държавите-членки и трети държави. Резервационните данни представляват предоставена от пътниците информация, която се събира и съхранява в системите на въздушните превозвачи. PNR данните включват датата на пътуване, маршрут, информация за билета, информация за връзка, туристически агент, средство за плащане, номер на мястото, информация за багажа и др. Тези данни ще се изпращат до специално „звено за данни за пътниците“, което да събира, съхранява и анализира информацията, създадено за тази цел в държавата-членка. Целта на мярката е разкриването и предотвратяване на терористични престъпления и тежки престъпления, както и извършването на разследване и наказателно преследване в тази област. Звеното извършва обработка на данни за пътниците само за целите, определени от директивата. Държавите-членки съставят списък на компетентните си органи, които могат да изискват и получават PNR данните от звеното.
  В позицията на Република България се изразява принципна подкрепа за проекта на Директива, като се оценяват положително усилията да се засили нейната ефективност. По обхвата на директивата се счита, че е полезно да се изследва добавената стойност от включването на данни и от вътрешните полети. Предложението предвижда децентрализирано събиране на данните, но би било полезно да се постави на обсъждане и опцията за изграждането и управлението на единна информационна система на ЕС за резервационните данни на пътниците. Важен въпрос е финансирането и необходимостта да се обсъди възможността за финансиране по европейски програми.
  Г-жа Венета Шопова представи становището на Комисията за защита на личните данни.
  В хода на дискусията участие взеха народните представители Анастас Анастасов, Павел Димитров, Пламен Нунев, Михаил Миков.
  Г-н Павел Димитров изрази становище по въпросите за централизираната система за събиране на данни и за евентуалното включване на информацията от вътрешните полети. Г-н Пламен Нунев повдигна въпроса за гаранциите по отношение на защитата на личните данни. Г-н Михаил Миков се поинтересува кои от държавите-членки на ЕС подкрепят предложението за Директива.
  Г-жа Мария Рангелова поясни, че предложението за Директива е все още обект на дискусия, но е получило подкрепа от мнозинството от държавите-членки.
  От своя страна, г-н Анастасов отправи питане относно това дали е направена оценка за въздействието за България, при евентуалното приемане на централизирана или децентрализирана система за събиране на данните за пътниците. Освен това, той подчерта, че срокът за запазване на данните от 5 години е прекалено дълъг в сравнение този, предвиден в други инструменти и изрази резерви по отношение на допълнителното включване на вътрешните полети в обхвата на Директивата.
  В заключение, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се обедини около следното становище:
  Предложението за Директива съответства на принципа на субсидиарност, установен в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. Поради транснационалния характер на тероризма и тежките престъпления, мярката следва да бъде приета на равнището на Съюза, а не на национално ниво.
  Предложението за Директива не съответства на принципа на пропорционалност, установен в член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз. То създава допълнителна административна и финансова тежест, надхвърляйки необходимото за постигане на посочените в него цели. В тази връзка, следва да се прецени дали създаването на единна информационна система на ЕС за резервационните данни на пътниците не би била по-целесъобразна от финансова гледна точка, за разлика от предложената децентрализирана система. По този начин ще се гарантира и по-добра защита на личните данни на гражданите. Срокът от 5 години за съхранение на данните, предвиден в чл. 9 от предложението за Директива, изглежда необосновано дълъг. Що се отнася до опцията за събирането на PNR данни и от вътрешните за ЕС полети, необходимо е обхватът на Директивата да остане ограничен до медународните полети. При финализирането на текста на Директивата следва да се спазват стриктно изискванията за защита на личните данни, в съответствие с чл. 8 от Хартата на основните права на ЕС и Закона за защита на личните данни, както и за правото на личен живот, закрепено в член 8 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).
  Позицията на Министерския съвет може като цяло да бъде подкрепена. Министерството на вътрешните работи следва да изготви оценка на въздействието за Република България на така представеното предложение за Директива и да настоява за приемане на най-удачния вариант за страната ни.

  Докладът на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред бе подкрепен с единодушие.


  Председател на Комисията по
  вътрешна сигурност и обществен ред:

  Анастас Анастасов
  Форма за търсене
  Ключова дума