Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
01/12/2010
  П Р О Т О К О Л
  На 1.ХІІ.2010 година, сряда, от 15.00 часа, се проведе редовното заседание на Комисията по труда и социалната политика в зала № 456 в сградата на Народното събрание на площад "Княз Александър Първи". То бе открито и ръководено от председателя на Комисията господин Драгомир Стойнев.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Да поздравя с добре дошли колегите и гостите на днешното заседание, имаме вече кворум...
  Гости на днешното заседание ще бъдат:
  - г-н Тотю Младенов - министър на труда и социалната политика;
  - г-жа Августина Цветкова - зам.министър в Министерство на отбраната;
  - г-н Емил Мирославов - директор на Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" при Министерство на труда и социалната политика /МТСП/;
  - г-жа Петя Малакова - от Министерство на труда също...
  - г-жа Весела Караиванова - подуправител на Националния осигурителен институт /НОИ/;
  - г-н Йосиф Милошев - НОИ;
  - г-жа Антоанета Ганчева - Гл. актюер на НОИ;
  - г-н Никола Абаджиев - председател на БАДДПО;
  - г-н Янко Иванов - експерт на БАДДПО;
  - г-н Галентин Грозев - представител на синдикална федерация на служителите в МВР;
  - г-жа Милена Петрова - Дирекция "Правна и нормативна дейност" в Министерство на отбраната /МО/;
  - г-н Христо Гаджев - парламентарен секретар в МО;
  - г-жа Катя Кашъмова - Национална агенция по приходите /НАП/;
  - Димитър Бранков - БСК;
  - г-н Димитър Бойчев - НАП;
  - г-н Димитър Манолов - Конфедерация на труда "Подкрепа";
  - г-н Олег Чулев - КТ "Подкрепа";
  - г-н Александър Йонев - КНСБ;
  - г-н Васил Яначков - КНСБ;
  - г-н Николй Ненков - вицепрезидент на КНСБ;
  - г-н Атанас Иванов - Съюз на пенсионерите;
  - г-н Александър Кънев - Съюз на миньорите........./ст.7-гр/
  - г-жа Даниела Петкова – ПОК „Доверие”
  - г-жа Соня Конакчиева - Сдружение "Настоящи и бъдещи майки", както и множество представители и гости от пресата и други организации...

  Запознати сте с дневния ред, да го гласуваме с вдигане на ръка, който е съгласен с дневния ред:
  "За" - 17 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържал се" - няма.
  Приемаме да работим при следния

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване /КСО/, № 002 - 01 - 99, внесен от Министерския съвет на 03.ХІ.2010-та година - за второ четене.

  2. Разни.

  Да започнем със заглавието на Закона. Подлагам го на гласуване, наименованието на закона, а именно: Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Моля, който е съгласен да гласува:
  "За" - 17 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.

  § 1.
  По параграф първи е постъпило предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова.
  Госпожо Масларова, желаете ли да вземете отношение?
  Заповядайте.
  ГОСПОЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА:
  Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
  Колеги!
  Тук ние считаме, че..., вие виждате, в точка първа е написано, след безработица се поставя запетая и се добавя "ако това е предвидено в съответната програма".
  За какво става реч? По този начин ние създаваме възможност да се ограничат, т.е. създава се..., път, по който се отнемат осигуровките, не се осигуряват безработни, които работят по някоя от програмите на Министерство на труда и социалната политика. Това са от социални помощи към осигуряване на заетост, също и в програмата за помощ в подкрепа на майчинството. След като няма да получават обезщетение за безработица, реално, този период от време няма да им се зачита за трудов стаж. И при това положение, ние считаме, че това е един дискриминационен текст и ние считаме, че този текст трябва да отпадне. Защото, ако не е записано в конкретна програма, значи във всяка една програма в даден момент, ние можем да си направим допълнение, с което да ограничим, съответно, правата на тези хора. Така че, ние с моите колеги, считаме,че това е недопустимо, точно в този момент особено. И по принцип. Защо с програмите, в програмите да се отменят тези права? Вие прочетете, да видите, се поставя запетая и се добавя: "Ако това не е предвидено в съответната програма". Нямаме програми, които... по Оперативната програма, а и по Националния план за действие по заетостта, с които ние да правим такива ограничения. И няма логика тези ограничения да се поставят сега... Аз не знам, може би тук ще вземат отношение и синдикатите, не зная какво е тяхното мнение по този въпрос...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  От вносителите, господин министъра?
  ЙОСИФ МИЛОШЕВ:
  Текстът, просто, е променен, тъй като досега беше записано само от програмите за заетост и за закрила на майчинството, доколкото си спомням, а вече имената на програмите се променят и просто самата програма, може да се води под друго име, а в самия закон да казваме какво е името на програмата, по която лицата не се осигуряват за безработица, просто, е неприложима вече разпоредбата....А инак, тези лица не се ограничават от никакви права. Те имат право на..., това време им се зачита за стаж за пенсия, имат право на парично обезщетение, за временна неработоспособност, единствено нямат право на обезщетение за безработица. Но, ако ви прочета сегашния текст, той е в чл. 4, ал. 1, значи: /чете/ "Лицата, включени в програмите от социални помощи към осигуряване на заетост и в подкрепа на майчинство не се осигуряват при безработица". Тези програми вече не се наричат така. А може и такива програми да няма. Т.е. може да има нови програми. И затова, просто, искаме да сложим текст, който да не се ограничава с наименованието на програмата.
  Това е целта на изменението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин Милошев.
  Други народни представители?
  Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители от Коалиция за България, който е съгласен, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 11 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Благодаря ви. Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване параграф първи по вносител, който е съгласен, моля да гласува:
  "За" - 10 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 5 гласа.
  Предложението се приема.

  § 2.
  По параграф втори има направени предложения от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ, които идентично съвпадат с предложението на народните представители от Коалиция за България.
  Колеги, ан блок ли да го гласуваме, тъй като и двете предложения са едно и също или... Добре. Тъй като е едно и също... Заповядайте, правния отдел ... госпожо Тодорова.
  УЛЯНА ТОДОРОВА:
  Благодаря.
  Уважаеми господин председател!
  Параграф втори, по волята на вносител, се занимава с ал. 7 по предложение на народните представители от ГЕРБ и от Коалиция за България. Този параграф трябва да отпадне, но при внимателен прочит на чл. 4-а в неговата алинея пета има една препратка и тя е чл. 4 ал. 8-ма. В предишния параграф, вие създадохте нова алинея осма, а досегашната алинея осма става алинея девет. Затова ви предлагам, приемайки по принцип двете предложения за отпадане на параграфа, да създадете нов параграф втори със следната редакция:
  § 2. В чл. 4-а, ал. 5-та думите "чл. 4, ал. 8-ма" се заменят с "чл. 4-ти, ал. 9".
  Корекцията е техническа, но произтича от предишния параграф, в който вече сте създали в тоя член нова алинея осма и тя вече не е коректна като позоваване в чл. 4-а. Дали ме разбрахте...
  Аз ви предлагам като процедура, да подкрепите, по принцип, двете предложения; това означава, че параграфът на вносителя не се подкрепя, и Комисията предлага следната нова редакция на параграф 2-ри...
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Добре. Колеги, предлагам да гласуваме предложението на народните представители от парламентарната група на ГЕРБ и от парламентарната група на Коалиция за България, който е за, моля да гласува:
  "За" - 16 гласа.
  "Против" - 1 глас.
  "Въздържали се" - няма.
  Подлагам на гласуване новия редакционен текст. Бихте ли го прочели, госпожо Тодорова:
  УЛЯНА ТОДОРОВА:
  Благодаря, уважаеми господин председател!
  Новата редакция на § 2-ри ще бъде:
  § 2. В чл. 4-а, ал. 5, думите "чл. 4, ал. 8 се заменят с чл. 4, ал. 9". Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви и аз.
  Който е съгласен, моля да гласува:
  "За - 14 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.

  § 3.
  Параграф три е по вносител. Който е съгласен с параграф три по вносител, моля да гласува:
  "За" - 17 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.

  § 4.
  По параграф четири са постъпили предложения от народните представители от парламентарната група на Коалиция за България и от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ - параграф четири да отпадне.
  От параграф 4, параграф 5, параграф 6 включително да отпаднат. Гласуваме § 4, § 5 и § 6 да отпаднат. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Предложенията се приемат.

  § 7.
  Постъпило е предложение от народните представители от Коалиция за България параграф 7 да отпадне. Също така е постъпило предложение от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ точка 1-ва да отпадне. Колеги народни представители, имате думата. Няма желаещи.
  Заповядайте Вие, господин Милошев.
  ЙОСИФ МИЛОШЕВ:
  Да отпадне само точка първа, това е както предишните неначислените и неизпатените, т.е. неизплатени да се заменят с неначислени и неизплатени...
  А по отношение на точка втора не следва да отпада, тъй като тя урежда осигуряването на специализантите, което няма нищо общо с другия текст. Т.е. считаме, че точка първа следва да отпадне, но точка втора от параграфа да остане. Защото на тези лица, няма да бъде уредено тяхното осигуряване, осигурителният стаж, грешка, да, разбрах ... дохода, да... Т.е., точка втора държим да се запази.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин Милошев.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители от Коалиция за България, параграф седем, целият параграф, да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 1 глас.
  "Против" - 9 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Предложението не се приема.
  По направеното предложение от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ, точка едно да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 10 гласа.
  "Въздържали се" - 3 гласа.
  "Против" - няма.
  Подлагам на гласуване параграф 7 с направените изменения. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 11 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 4 гласа.
  Предложението се приема.

  § 8.
  Има предложения, постъпили са предложения от народните представители от Коалиция за България и от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ.
  Колеги, имате думата. Госпожо Ангелова...
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Тези предложения са свързани с промени в чл. 9-а, ал. 2, думите: "ако това време не се зачита за осигурителен стаж по този кодекс" да се заличат и в ал. 5, след думите "обучение" да се добавят: "по-малки от пет години". Предлаганите промени са редакционни, с цел по-добро структуриране на текстовете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТООЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
  И аз, като вносител от парламентарната група на Коалиция за България, искам да кажа - нашето предложение е сегашния текст да остане, именно да се запази разсроченото плащане на осигурителния стаж.
  Някой да иска думата? От вносителите коментар? Да, госпожо Караиванова, заповядайте.
  ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА:
  Не е много редно да се приеме предложението на Мая Манолова и на госпожа Масларова. Смятам, считаме, че няма основание недостигащия осигурителен стаж да се заплаща разсрочено, тъй като по този начин се кредитират лицата. И все пак, ние трябва да търсим и принос в осигурителната система, трябва да дисциплинираме всеки да изисква своя трудов договор, да подлежи на регистрация, върху тези суми не се начисляват лихви... И на мен, ако не ми достига стаж, примерно, а трябва да си ги заработвам и съм млад човек, не бих приела някой друг да си го купи и то разсрочено. И то при отпускане на пенсия, и без лихви, и да се погасява след това с намален...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Караиванова. Моето лично мнение е, че трудно в днешната ситуация човек ще извади наведнъж около четири-пет хиляди лева, но това е нашето предложение... Вие така смятате...
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители от Коалиция за България, който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 8 гласа.
  "Въздържали се" - 2 гласа.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители от парламентарната група на ГЕРБ, който е за, моля да гласува:
  "За" - 10 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 4 гласа.
  Предложението се приема.
  Подлагам на гласуване целият § 8 с току-що приетото предложение, който е за, моля да гласува:
  "За" - 11 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 4 гласа.
  Предложението се приема.

  § 9. § 10.
  По вносител са и двата параграфа. Вносителите, ако желаете думата. Не желаете.
  Подлагам на гласуване § 9 и § 10.
  Който е за, моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат

  § 11.
  Има направено предложение от народните представители от Коалиция за България. Думите "за срок от 6 години" да отпаднат.
  Колеги, нашето предложение е, тъй като текстът е: "Ръководителите на териториалните поделения се назначават с конкурс за срок от 6 години". Първият ми въпрос е: защо има мандатност? И вторият ми въпрос е: защо за шест години? Някой, ако може, да ми отговори.
  Господин министър, заповядайте. Много ви моля, колеги, изключете си телефоните...
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Ако може... Тъй като мандатът на управителя и на подуправителя на Националния осигурителен институт е 4 години, ние искаме да се получи едно застъпване между двата мандата. И именно от тази гледна точка предлагаме да бъде 6 години. И мисля, че така е по-правилно, включително и от политическа гледна точка. За да не може, все пак, знаете, че Националният осигурителен институт е независим орган към Парламента и затова предлагаме този мандат да бъде шест години. А за това, че трябва да има конкурси - трябва да има конкурси, защото, в крайна сметка, няма нищо вечно, динамиката в социално осигурителната система е много голяма и трябва през определен период от време хората да доказват своите качества - които са ръководители на тези поделения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин министър.
  Има ли друга регионална структура с мандат, тук има хора и от НАП, може би и от Националната здравно осигурителна каса, там на местно ниво, ... аз не знам дали те са с мандат... Заповядайте.
  д-р СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ:
  Уважаеми господин министър!
  Уважаеми господин председател!
  Мога да Ви кажа, че има други такива регионални структури. Например, според Закона за лечебните заведения на всеки три години началниците на отделения се явяват на конкурс.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Имах друго предвид, но благодаря Ви, доктор Михайлов.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители от Коалиция за България. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 10 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Моля за тишина! Извинявайте, скъпи гости, залата ни е малка, темата е изключително сериозна, много ви моля за тишина, виждате Социалната комисия в каква зала работи, затова, наистина, много ви моля, не можем да се чуваме... Благодаря ви.
  Подлагам на гласуване по вносител § 11. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 10 гласа.
  "Против" - 3 гласа.
  "Въздържали се" - 3 гласа.
  Благодаря ви.

  § 12.
  Постъпило е предложение от народните представители от Коалиция за България, точка три и четири да отпаднат. Колеги, става въпрос, в точка три, алинея четвърта, че именно длъжностните лица по алинея три, които издават разпореждане за спиране изплащане на обезщетения и т.н., всичките тези обезщетения, и след това: които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащане на обезщетението. Тук, за мен лично, има една хипотеза, която, поради съмнение, може да доведе до спиране на плащанията. Дефакто, ако има някакво съмнение, моето лично мнение е, че всички, примерно решения на ТЕЛК, могат да отидат за обжалване. И затова, лично моето мнение е, че тук, създаваме една хипотеза, която не виждам, не разбирам, как може да влезе в законопроект.
  Господин Милошев...
  ЙОСИФ МИЛОШЕВ:
  Подобен текст беше приет миналата година във връзка с пенсиите. Тук е аналогичен, не мога да го намеря, той е някъде около 98-ми член. Тук не става въпрос за възможности, когато се провеждат проверки от НАП, от органите, контролните органи на НОИ, когато имат съмнение, че неправилно са изплащани, не са подавани данни в регистъра и т.н., когато са обжалвани актовете на медицинската експертиза, да бъдат спирани изплащанията на паричните обезщетения до решаване на въпроса, като, естествено, разпореждането за спиране може да бъде обжалвано по АПК. В момента, на практика, ние нямаме основание да спрем изплащане на паричното обезщетение, да кажем, когато се извършва проверка от органите на НАП или проверка от нашите органи. И докато не се изясни... Много добре знаете въпроса с кухите фирми. Текстът е насочен точно към тях. Ако фирмата е коректна, естествено, този текст няма да влезе и в сила. Тук става въпрос, когато има съмнения за извършени злоупотреби. И се прави проверка. И има обжалван акт на органите на медицинската експертиза, по преценка на органа, на нашия орган, не във всички случаи, но когато явно, че нещата може да се окажат така, че да се откаже изплащането на обезщетението, да могат да спират изплащането. Става въпрос за спиране, не за отказ. Спирането може да се обжалва. А вече отказът, вече е съвсем друго нещо. Но на практика, ние да платим, па след това да тичаме да правим проверки, пък да ги пращаме на полицията и да ходим да ги събираме... вече е съвсем друго положението. Просто, създаваме специално основание за спиране на това ... Подобен текст, пак казах, има приет за пенсиите. И тогава нямаше никакви възражения. И не е имало злоупотреби с него. Ако предполагаме, че нашите длъжностни лица ще злоупотребяват с текста, това е абсурд.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин Милошев.
  Вие говорите за спиране, а не за отказ, но тук е написано именно, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ /набляга на думата/...
  ЙОСИФ МИЛОШЕВ:
  Точно така. Които могат да доведат, т. е. трябва да се прецени, че евентуално, лицето може би не е осигурено, не са внасяни вноски и т.н., той трябва да го мотивира... няма трудово правоотношение, няма регистриран трудов договор или е регистриран по-късно, с цел да се получи единствено обезщетение...Т.е. това трябва да бъде мотивирано в самото разпореждане за спиране. Пак ви казвам, ние сме, все пак, държавна институция, и нашите длъжностни лица няма да злоупотребяват с текста... Осъществяват Държавното обществено осигуряване.../шеговито/
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  ...На което се надявам и аз.
  Благодаря Ви, господин Милошев.
  Други народни представители? Доктор Адемов, искате ли думата? Не...
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители от Коалиция за България. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 11 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението не се приема.

  § 12.
  Подлагам на гласуване § 12 по вносител, който е за, моля да гласува:
  "За" - 11 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 4 гласа.
  Предложението се приема.

  § 13.
  Предложение на народните представители от ГЕРБ и от Коалиция за България параграф 13 да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 13 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.

  § 14.
  Постъпило е предложение от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ. Имате думата... Заповядайте, госпожо Петрова.
  ВЯРА ПЕТРОВА:
  Нашето предложение тук е за създаване на нова алинея втора, в която целим с тези допълнения, в случаите, когато не са внесени дължимите осигурителни вноски, паричните обезщетения да се изчисляват от минималния осигурителен доход по икономически дейности и групи професии, върху които трябва да се осигуряват лицата по чл. 4 ал. 1-ва и ал. 2-ра, или доходът, върху който са внесени, ако той е по-голям от минималния осигурителен доход.
  За лицата, за които няма определен минимален осигурителен доход в тези случаи, обезщетенията и пенсиите, съответно, ще се изчисляват върху минималната работна заплата за страната.
  След внасяне на дължимите осигурителни вноски, обезщетенията ще се преизчисляват, съобразно реалния осигурителен доход на лицата.
  В момента има практики да се подават данни за начислени и неизплатени, както и неначислени възнаграждения, върху които не са внесени осигурителни вноски. Но съгласно разпоредбите и от тях трябва да се изчислят и изплатят парични обезщетения и пенсии. В повечето случаи, подаването на данни, без да се внесени тези вноски, се прави единствено с цел, без това реално участие в осигуряването, да се получават значителни средства за парични обезщетения, по-нататък дори и за майчинството ще споменем. А впоследствие отпускане на пенсии. Така че, смятаме, че това предложение не засяга коректните работодатели, тези, които редовно си плащат осигурителните вноски.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Петрова. Може би да попитаме вносителите, тъй като подобно предложение на първо четене нямаше, а така се създава в обществото мнение, че едва ли не тук има само редакционни бележки за второ четене... Аз тук не виждам никаква редакционна бележка, може би Вашето мнение по така направеното предложение?
  Госпожо Караиванова?
  ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА:
  Уважаеми господин председател!
  Уважаеми дами и господа народни представители!
  Уважаеми господин министър!
  Да, наистина, на първо четене... това предложение е направено между първо и второ четене. Аз, като подуправител на Националния осигурителен институт и ръководството на Националния осигурителен институт, ви молим да подкрепите предложението на народните представители, то има дисциплиниращ ефект. И както казват те, коректните работодатели не се засягат. Всички знаем, че трудът е възмезден. Този труд се заплаща всеки месец. Това е уредено в Кодекса на труда, това е уредено в Кодекса за социално осигуряване. И работникът, подписвайки своя трудов договор, се задължава, един вид да изисква от работодателя заплащането на тази работна заплата. Има случаи, в които, наистина, поради различни причини, финансови затруднения, работодателят бави изплащането на заплатата. Изплащането на осигурителната вноска. Тогава ние ще заплатим обезщетението, ако той изпадне в риска във временна неработоспособност или в безработица на база на минималното установено възнаграждение по икономическите дейности за съответната професия.
  Изрично е да коментирам тук акциите, които направи Министерство на вътрешните работи, заедно с Националната агенция по приходите. Мисля, че всички сте запознати с акцията, която стана в Националния осигурителен институт по отношение на некоректните работодатели, които създават осигурителна история на лица, за които дори те не предполагат, че са получавали обезщетение за временна неработоспособност, за пенсии - това са т.нар. "фалшиви документи". Да, тези работодатели ще пострадат. Тези работници, в такива кухи фирми, които създават история, с цел осигурителна измама, ще пострадат. Но коректните няма да пострадат от тази дейност.
  Не бива да забравяме и препоръката на Международния валутен фонд, на Техническата мисия, която беше /тук/ по покана на министъра на финансите и на правителството, които казаха, че е крайно време България, за да има стабилност на пенсионните фондове, за да има стабилност на публичните финанси, да обвърже изплащането на обезщетенията с вноските - всички говорят за принос /набляга на принос/ в осигурителната система! Правата на хората, няма да бъдат застрашени, ако те се научат да спазват и своите задължения. Винаги говорим за права на осигурените лица, както вие, както ние, всички останали имаме и задължения. Подписвайки трудовия договор, ние да контролираме работодателя. Ако видим, че той не изплаща навреме осигурителни вноски, за това е създадена и електронната карта в Националния осигурителен институт и пин-кода и всяко осигурено лице може да влезе и да получи информация. Да сигнализира Инспекцията по труда за неизплатени заплати. Сега, правителството когато има воля да дисциплинира, когато след акциите на Инспекциите по труда се изплатиха толкова много закъснели заплати, върху които ние сме плащали обезщетения, аз мисля, че няма нищо смущаващо в предложенията и в текста, когато те кореспондират и с европейски изисквания, с директиви, когато всички говорим, че трябва да има реформа в пенсионната система, когато говорим, че трябва да има стабилност на публичните финанси.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Караиванова.
  Господин министър...
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Аз искам да дам още един пример. Вие знаете, че една от антикризисните мерки беше да премахнем тавана на обезщетението при безработица. И го направихме 60 % от осигурителния доход на лицата. Това е също с дисциплиниращ ефект, в смисъл, това е един стимул хората да се осигуряват върху реалните заплати. Защото, когато, не дай си Боже, дойде моментът и той отиде в Бюрото по труда да се регистрира и да получава обезщетение, той ще получи много по-голямо обезщетение, в зависимост от по-големия му принос в осигурителната система. Т.е., това все са механизми, които, действително, дисциплинират както работодателите, така и работниците, /те/ трябва да си търсят правата. по съответния ред.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин министър.
  И тъй като по същия параграф има предложение от народния представител Хасан Адемов и от народните представители от Коалиция за България § 14 да отпадне, доктор Адемов, имате думата.
  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  Благодаря Ви, господин председател.
  Господин министър!
  Колеги!
  Преди да кажа аргументите си за отпадането на § 14-ти, искам да кажа няколко думи по новото предложение за създаване на нова алинея втора. Да, аз съм съгласен с тези аргументи, които са общоизвестни, но като че ли тежестта пада върху превантивните мерки, като че ли по някакъв начин се изплъзва презумпцията за невинност. Разбирате ли, ние по дефиницията, на тези хора им казваме, ние се съмняваме, че вие ще внесете осигурителните вноски в размера, в който той е действителен. Става въпрос за дължимите вноски. Вместо контролът да е на изхода, който е по-труден, ние изместваме контрола на входа, но така смятате, предлагате го..., приемайте предложението...
  Аз, обаче, не съм съгласен с това периодът, от който се определя размерът на обезщетението за общо заболяване и майчинство от шест месеца да се увеличи на дванайсет месеца и затова предлагам този текст да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Адемов.
  Други народни представители?
  Господин Яначков, имате думата, заповядайте.
  ВАСИЛ ЯНАЧКОВ:
  Благодаря господин председател!
  Уважаеми дами и господа народни представители!
  Господин министър!
  Ние сме изключително притеснени от това внесено сега изменение,
  защото напълно сме съгласни с всякакви дисциплиниращи мерки, но хайде да дисциплинираме недисциплинираните. А нека всеки си представи, че не е народен представител, министър, а обикновен работник, в някои случаи дори неграмотен и да си представим как в една фирма, където чорбаджията като каже винаги може да се срещне и с министъра, и с министър-председателя, и с всеки, а работникът не смее да му каже "добър ден", как той ще дисциплинира, работникът ще дисциплинира този работодател! Работникът добросъвестно е работил, но недобросъвестно е осигурен! Какво да направи работникът? Представяте ли си ги реалностите в нашето общество, в нашата държава и как обикновените хорица по мини, по заводи, металургични и т.н., който трепери за работното място, защото няма къде да отиде, как той ще дисциплинира работодателят?! Хубаво, него ще го дисциплинираме ние, защото /работникът/ е безсилен. Много ви моля да отчетете този факт! Защото много е хубаво така да си говорим, под един знаменател да слагаме и работника, и работодателят, при положение, че вините въобще не са съизмерими. Моля ви, мисля, че Парламентът няма право по такъв начин да слага под един знаменател всички - и този, който държи ножа, и този, на който ножът е на врата...
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви и аз, господин Яначков.
  Господин Костов.
  д-р ЦВЕТАН КОСТОВ:
  Аз имам един въпрос към вносителите на предложението за създаването на новата алинея втора. Не смятате ли, че този текст, заради недобросъвестната страна на работодателите, наказва работниците, които нямат никаква вина за това, че работодателят не е внесъл дължимите осигурителни вноски?
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви и аз, господин Костов.
  Госпожо Кашъмова, заповядайте.
  КАТЯ КАШЪМОВА:
  Катя Кашъмова, Национална агенция за приходите, за протокола.
  Благодаря.
  Искам да изкажа нашето становище по отношение на предложените текстове.
  Крайно време е в България осигурените лица да имат отношение към личните си осигурителни вноски. В момента законодателят, вече години наред, е оставил осигуреното лице да не се интересува за начислените му и удържани осигурителни вноски и какво се случва с тях. И още нещо. Искам да информирам народните представители, че в момента България води преговори за договори за социална сигурност с Канада, Сърбия и Тунис. В рамките на месец и половина се водят тези преговори.
  Уважаеми народни представители!
  Няма държава, в която обезщетенията и пенсиите да не са вързани с внесените осигурителни вноски. Забележете, примерът, който давам: три държави в три краища на света - Канада, Сърбия и Тунис. Обезщетенията се ползват само тогава, когато са внесени осигурителните вноски. Това е и в повечето страни в Европейския съюз.
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Кашъмова.
  Господин Чулев, имате думата.
  ОЛЕГ ЧУЛЕВ:
  Благодаря, уважаеми господин председател!
  Уважаеми дами и господа народни представители!
  Уважаеми господин министър!
  Колеги!
  Аз мисля, че не трябва да ни учудва мълчанието на "Подкрепа" от началото на заседанието досега. И това, че взимам думата точно в този момент. В последните месеци, около шест месеца, пенсионната реформа и тези текстове, които сега се обсъждат, бяха обект на много тежки преговори между синдикати и работодатели. Държавата играеше повече ролята на арбитър. И смея да твърдя, че не само текстът, който е пред вас, но и философията на цялата реформа беше резултат на трудни преговори и на много тежки компромиси от наша страна. Затова ние досега не реагирахме, защото това, наистина, бяха наистина редакционни корекции.
  Това, което сега се предлага излиза извън онова, което сме договаряли. И ако вносителите настояват това да се разглежда, би трябвало да върнем всичко отново на масата на преговорите със синдикатите, работодателите и държавата. Ние не приемаме това, въпреки пламенната пледоария на представителите на НОИ, представителката на НОИ. Ние смятаме, уважаеми колеги от НОИ, че не Международният валутен фонд и неговите препоръки трябва да са водещи за вас, както и за нас, а рамките на Международната организация по труда /МОТ/. МОТ, а не Международният валутен фонд! Това трябва да е водещо. А в МОТ водещото са правата. В случая как работникът може да не плати своите осигурителни вноски? Как може да не ги плати, като те му се удържат по ведомост! /набляга/ И когато те не са внесени от работодателя, може ли някой да докаже в съда, защото може и дотам да се стигне, ако този текст се приеме, може ли някой да докаже в съда, че аз не съм ...
  Въведете, ако искате, десет години затвор за работодателя, аз не го жаля, защото той ще бъде причината да бъдат отнети или орязани права на работника! Отново казвам, това не е договаряно през тези шест месеца, когато дискутирахме реформата и променя и философията.
  Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин Чулев.
  Господин министър?
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Аз искам само да кажа, че, действително, това което каза господин Чулев, това нещо въобще не е дискутирано, не само че не е договаряно, то не е дискутирано със синдикатите и с работодателите. Така че, това няма нищо общо със споразумението, което сме сключили, така че нека да не се бъркат двете неща. Това е текст, който се предлага от народните представители и вие ще прецените дали да го приемете или не. Но това няма нищо общо със споразумението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Позволете ми, господин министър, да не се съглася с Вас. Това означава, че народните представители, този текст го нямаше на първо четене... Господин Чулев, аз го подкрепям, тъкмо споразумението, подписано с правителството... Сега народните представители го внасят и не мога да разберат какво означава. Че дефакто не е съгласувано с вас, не е подкрепено от Вас ли? Но хубаво, няма да влизаме в спор.
  Други народни представители?
  Госпожо Ангелова.
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Благодаря.
  Да направя само едно уточнение. Да, имаше преговори в продължение на няколко месеца. Има подписано споразумение със синдикатите, с работодателите, но това засяга, по отношение на т.нар. "пенсионна реформа". В тези 14 точки, които са подписани, въобще не става въпрос за целите промени в Кодекса за социално осигуряване. Това са две различни неща. Нека да не ги месим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
  Други народни представители? Няма.
  Колеги, подлагам на гласуване предложението на народните представители от Коалиция за България, което съвпада с предложението на народния представител Хасан Адемов, именно параграф 14-ти да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 5 гласа.
  "Против" - 8 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Благодаря ви. Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители от парламентарната група на ГЕРБ... Момент, момент... Госпожо Ангелова..
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Аз предлагам този параграф 14, където имаше, нали в момента възникнаха спорове, нека да го прескочим и да се върнем към него накрая...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Чакайте, дали няма връзка с останалата част ... /от залата -има връзка... дайте почивка.../. Ако искате пет минути почивка...
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Добре, пет минути почивка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Пет минути почивка, колеги, за доуточнения.
  /Почивката от 15.45 ч. до 16 часа/.
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Благодаря.
  Понеже предложението, в § 14-ти, новото, е на народни представители от ГЕРБ, след като изслушахме социалните партньори, и мнението на други колеги, предлагам... ние оттегляме нашето предложение по § 14-ти, отнасящо се за чл. 41, където да се създаде нова алинея две, нека да остане текстът на параграф 14-ти по вносител.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря, госпожо Ангелова.
  Тогава подлагам на гласуване § 14-ти по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 9 гласа.
  "Против" - 5 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Благодаря ви.
  Предложението се приема.

  § 15.
  Има предложение от народните представители от Коалиция за България § 15-ти да отпадне. Ние тук смятаме, че се ограничават правата на осигурените лица като се намалява срокът за получаване на обезщетенията за временна неработоспособност.
  Господин министър, заповядайте.
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Искам да припомня, че това предложение беше пак на базата на дълги преговори между правителството, синдикатите и работодателите и се прие като една от антикризисните мерки, които възприехме да действат и през следващата година. И затова, просто моля, да остане този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин министър.
  Наистина това са част от антикризисните мерки, но позволете, Коалицията да не ги приема, още повече че, доколкото знаем, кризата отмина... Подлагам на гласуване предложението на народните представители от Коалиция за България § 15-ти да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  "Против" - 9 гласа.
  Предложението не се приема.
  § 15-ти по вносител. Който е съгласен, моля да гласува:
  "За" - 10 гласа.
  "Въздържали се" - 2 гласа.
  "Против" - 2 гласа.
  Благодаря ви.
  Предложението се приема.

  § 16
  По него има постъпили предложения от народните представители от Коалиция за България и от народния представител Хасан Адемов, § 16 да отпадне.... Д-р Адемов, ще вземете ли отношение? Заповядайте.
  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  Благодаря Ви.
  Аз предлагам този параграф да отпадне, защото става въпрос за определяне размера на паричното обезщетение при трудоустрояване. Срокът от шест месеца е направен, се увеличава на 12 месеца. За мен не е ясно защо.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  От вносителите? Няма желаещ.
  Господин Милошев, заповядайте.
  ЙОСИФ МИЛОШЕВ:
  Тъй като преди малко гласувахте удължаването на срока за изчисляването на болничните от 6 на 12 месеца, независимо че имаше някои възражения, не може, едното обезщетение да се изчислява за един период, а другото - да е за друг период... Така че, ако едното ще е от шест /месеца/ - всичките да са от шест; ако е от дванайсет - ...за всичките да е дванайсет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Разбрах Ви, разбрах Ви, не мога да го приема, но разбирам аргументите Ви...
  Подлагам на гласуване, моля, който е за предложението на народните представители от Коалиция за България, и предложение внесено и от д-р Адемов § 16 да отпадне, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 9 гласа .
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване параграф 16 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 10 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Предложението се приема.

  § 17.
  Постъпило е предложение от народния представител Хасан Адемов и от народните представители от Коалиция за България параграф 17-ти да отпадне.
  Д-р Адемов?
  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  Благодаря Ви, господин председател!
  Колеги!
  Става въпрос за определяне на паричния размер на обезщетението при трудоустрояване поради бременност, кърмене или напреднал етап "ин витро". Този срок отново се увеличава от 6 на 12 месеца. Ако е със същите аргументи, които ги каза преди /малко/ господин Милошев...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Да, разбрах Ви, д-р Адемов, благодаря.
  От вносителите? Нямате желание.
  Предлагам да гласуваме предложението на народния представител д-р Адемов и на народните представители от Коалиция за България § 17 да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 8 гласа.
  "Въздържали се" - 2 гласа.
  Подлагам на гласуване § 17 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 9 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Предложението се приема.
  Предложение от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ за създаване на нов § 18.
  Госпожо Ангелова?
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Оттегляме го.
  /от залата с какви аргументи го оттегляте - смях.../
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Със същите, с каквито беше и по § 14-ти.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Браво, браво. И ако кажете, че сте чули и опозицията.../шеговито/
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Не. Няма да кажа. Това е наше мнение.
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Това означава, че и опозицията трябва да направи някой жест...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Достатъчно правим, господин министър...
  Благодаря Ви. Значи оттеглили сте го, засега има предложение от парламентарната група на ГЕРБ за създаване на нов параграф 19. Колеги народни представители от парламентарната група на ГЕРБ, госпожо Ангелова?
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Това е във връзка с доуточняване с един спорен текст за майките, които трябваше да върнат суми когато се върнаха на работа, а пък през това време децата им бяха настанени в детски заведения. Затова ние предлагаме разширяване на текста, а именно едно пояснение какво значи "детско заведение", именно включително и "детски ясли".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
  Други народни представители? Няма.
  Подлагам на гласуване създаването на нов § 19. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението се приема.

  § 18.
  Постъпило е предложение от народните представители от Коалиция за България. Цифрата седем се заменя с числото четиринадесет. Колеги, става въпрос за възможността едно лице да се регистрира като безработно в Агенцията по заетостта. Вие предлагате седемдневен срок, ние предлагаме 14-дневен срок. Фактът е чисто психологически, човекът, един човек като остане без работа да има възможност всички документи да си подготви, не смятам, че е голям проблем, ако от седемдневен срок този срок го направим на 14-дневен срок.
  Господин министър?
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Вижте, най-много да стане седем работни дни. Евентуално. Но не бива да удължаваме този срок, защото в крайна сметка, всяко едно лице, когато попадне в такава ситуация, той трябва да знае, че отива в Бюрото по труда. Седемдневен срок е достатъчно време, в което това да се направи. Най-много, пак казвам, ако желаете, може да го направим седем работни дни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Седем работни дни като че ли е по-добре... По-приемливо е. Все пак, тези хора... Дай Боже да не се случва никому, но това е... /шум в залата/
  д-р ЦВЕТАН КОСТОВ:
  ...Зависи, ако са се събрали празници.../как ще стане/?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  От вносителите, дали сте съгласни да го запишем като седем работни /дни/, първо, аз ще направя предложение, но дали ще има консенсус, седем работни дни... Аз ли да правя предложението? Тогава на основание чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника правя следното предложение: Регистрацията да бъде в срок от седем работни дни.
  Добре, тогава първо, аз оттеглям предложението на народните представители от Коалиция за България и на основание горецитираните членове предлагам да става в срок седем работни дни. Така направеното предложение, моля да го гласуваме.
  "За" - 11 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Приема се.

  § 19.
  Постъпило е предложение от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ. Госпожо Ангелова?
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Благодаря, господин председател.
  Оттегляме си внесеното предложение по § 19-ти. Мотивите са същите, както за предходните два - за 14-ти параграф и за 18-ти параграф.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
  Тишина, моля ви...
  Подлагам на гласуване § 19 по вносител, който е за, моля да гласува, оттеглихте си...
  "За" - 6 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.

  § 20.
  По вносител. Предложения няма. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 17 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.

  § 21.
  Постъпило е предложение от народните представители от Коалиция за България, седем се заменя с 14. В точка едно ние оттегляме нашето предложение. И предлагаме срокът да бъде седем работни дни. Със същите мотиви от преди това.
  Но за точка 3, тук трябва друго... Не. По-скоро, предлагам да гласуваме нашето предложение, Вие да направите за седемдневен срок, тъй като точка 3 да отпадне, ние държим на него, затова подлагам на гласуване предложението на народните представители от Коалиция за България. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 2 гласа.
  "Против" - 11 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението не се приема. Госпожо Ангелова…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОНЕВ:
  Разбрах Ви. Благодаря Ви.
  Който е за направеното предложение, в точка едно относно алинея две да се запише в срок до седем работни дни. моля да гласува:
  "За" - 11 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 3 гласа.

  § 22.
  Постъпило е предложение от народните представители от Коалиция за България. Аз оттеглям предложението и правя предложение седемдневният срок да се замени с "в срок от седем работни дни". Навсякъде да се промени - в седемдневен срок... Направо да бъде това предложение на Комисията...
  Подлагам на гласуване § 22 с направената редакция.
  Който е за, моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението се приема.

  § 23 и § 24.
  И двата параграфа са по вносител. Някой да иска думата? Няма.
  Подлагам на гласуване § 23 и 24 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.

  § 25.
  Предложението на народните представители от Коалиция за България е параграф 25 да отпадне.
  Колеги, тук има предложение на вносител - паричното обезщетение за дълготрайна безработица да отпадне. Това е § 25. Ние от Коалиция за България сме твърдо против паричното обезщетение за дълготрайна безработица да отпада.
  Госпожо Караиванова.
  ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА:
  Да подпомогна народните представители с едно пояснение. Първо, няма такъв осигурителен риск "дълготрайна безработица". Има риск "безработица". И тези лица могат да се възползват от правото си, отговаряйки на определени условия, да получат това обезщетение за безработица.
  По отношение на предложението в чл. 54, "дълготрайната безработица", към настоящия момент, ограничен брой лица са се възползвали от това си право. Това са хиляда човека.
  И по този начин ние не създаваме стимул у тези хора да търсят работа.
  От друга страна, с предприетите промени в пенсионната реформа и отпадането на точковата система, това обезщетение губи смисъл, като се има предвид, че лицата могат да си закупят недостигащия стаж. Активни са вече и мерките на пазара на труда в частта на човешки ресурси, заетост на трудовия пазар, така че подкрепяме да отпадне... който търси - намира.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Първо, такъв риск има и го има в закона, това че вие го сменяте този риск, не означава, че досега не е имало.
  Второ, дълготрайната безработица бе въведена от предишното управление именно за тези хора, които са безработни, но не могат да си намерят работа след изтичането на обезщетението за безработица, защото са в предпенсионна възраст и на които не им достигат две години и половина, за да се пенсионират. Това е вече въпрос на политика... Вие това предлагате, а ние сме категорично против това нещо да отпадне.
  Други народни представители?
  Няма. Може би, би било интересно и синдикатите да си кажат мнението относно отпадане на обезщетението за дълготрайна безработица. Нямат желание...
  Господин Манолов.
  ДИМИТЪР МАНОЛОВ:
  Благодаря.
  Вероятно, не това, което очаквате да ви кажа, дотолкова, доколкото този текст както съществува до сега, ние го критикувахме когато беше въведен. Не за друго, а защото се смесват два осигурителни риска. Не може проблемите на заетостта да ги решаваме през пенсиите. И в този смисъл е логично такъв текст да няма. Като, пак казвам, не казвам нещо ново. Ние говорихме тези същите работи и когато беше въведен. Затова очевидно решението на този проблем хората да могат да се пенсионират минава през заетостта, а не през ранното пенсиониране. И ако ние застъпваме тезата, че ще минимилизираме ранното пенсиониране, то отмяната на този текст е стъпка в тази посока. Съжалявам, което се очакваше от мен е това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин Манолов.
  Аз мисля, че не става въпрос тук за ранно пенсиониране, а по-скоро за обезщетение, още повече, не знам каква работа има за тези хора над 60 години, но няма да спорим... Подлагам на гласуване предложението на народните представители от Коалиция за България § 25 да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 11 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Подлагам на гласуване § 25 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 11 гласа.
  "Против" - 2 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Предложението се приема.

  § 26.
  Постъпило е предложение от народния представител Хасан Адемов и предложение от народните представители от Коалиция за България. Д-р Адемов, заповядайте.
  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  Благодаря Ви, господин председател.
  Колеги!
  Това е предложение в две части. Едната част е, през следващата година да се запазят възможностите за гъвкаво пенсиониране. И втората част е частта, в която предлагам, това, което беше предложено в началото - увеличаването на стажа с по четири месеца да стартира от 2015-та година.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Адемов.
  От името на народните представители, които са в Коалиция за България мога да кажа, че ние твърдо отхвърляме каквото и да било увеличаване на стажа и на възрастта, по никакъв начин не може да подкрепим така направеното предложение. Подлагам на гласуване първо, предложението на народните представители от Коалиция за България § 26 да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 2 гласа.
  "Против" - 11 гласа.
  "Въздържали се" - 2 гласа.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Хасан Адемов. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 3 гласа.
  "Против" - 7 гласа.
  "Въздържали се" - 4 гласа.
  Прегласуване. Предложението на народния представител Хасан Адемов, който е за, моля да гласува:
  "За" - 2 гласа.
  "Против" - 9 гласа.
  "Въздържали се" - 2 гласа...Променя се сега...
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 26 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 10 гласа.
  "Против" - 3 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението се приема.

  § 27.
  Тук са постъпили предложения от народните представители от Коалиция за България § 27 да отпадне. Освен че сме твърдо против промените, които се предлагат, има нещо, което е хубаво от вносителя да ни се разясни. Именно в ал. 5-та, се говори за служителите в Главна дирекция "Гражданска защита" на Министерство на вътрешните работи. От предишното заседание разбрахме, че такава дирекция няма, не съществува.
  Господин Милошев...
  ЙОСИФ МИЛОШЕВ:
  Току що дадох на колегата Лазаров актуалния текст с Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита" и как да се редактират текстовете, тъй като изменението е в Държавен вестник, брой 88. и влиза в сила от 1 януари догодина. Така че, имаме редакция на този текст, а и колегите от Правната служба ...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Тогава, подлагам на гласуване предложението на народните представители от Коалиция за България § 27 изцяло да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 2 гласа.
  "Против" - 11 гласа.
  "Въздържали се"- 2 гласа.
  Предложението не се приема.
  Относно предложението по вносител..,
  Господин Грозев, заповядайте. Имате думата.
  ГАЛЕНТИН ГРОЗЕВ:
  Благодаря за възможността още веднъж да защитим нашата позиция.
  Уважаеми господин председател!
  Уважаеми господин министър!
  Уважаеми дами и господа депутати!
  Остава в алинея 5, явно, може би, ако има някаква редакция и аз не я виждам, че водолазите в Министерство на вътрешните работи се пенсионират при 25 години. Тук имаше още миналия път една терминологична неяснота, която може би е променена, но не знам, сега в момента става така, че те трябва да имат 25 години, а водолазите в Министерството на отбраната имат 15 /години/. За същата дейност десет години разлика.
  И затова става много сложно. Фактически, след 15 години на тази длъжност са напълно амортизирани като служители.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Ще вземете ли отношение, от вносителите?
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Става въпрос за алинея пета. Там е записано: петнайсет години на длъжност "водолаз". При осигурителен стаж както следва.
  ГАЛЕНТИН ГРОЗЕВ:
  И при осигурителен стаж. Значи, в ал. 4 е различно. Водолази се пенсионират при 15 години в алинея четири. А в алинея пет водолазният състав на МВР се пенсионира при 25 години. Значи има разлика, която още миналия път говорихме, тя, предполагам е чисто терминологична, или техническа грешка, защото това вече беше сложено, искам да кажа тази алинея пета беше сложена когато Главна дирекция "Гражданска защита" се правеше в Вътрешните работи. Това са служители, които са нормални служители... И при вас я няма /към реплика от залата без микрофон/, но ние я имаме в КСО. И там водолазния състав се пенсионира при 15 г. трудов стаж, независимо от възрастта. Чл. 69 е това. Сега стана така, че се получава разминаване. А и "Пожарна безопасност и защита на населението" имат в Пловдив също един отряд пожарникари, които са водолази всъщност. И така се получава разминаване. Може би е достатъчно след кавичките на "водолаз" да махнете всичко останало и няма да имате друг проблем, защото там вече няма защо да се прави това разграничение за водолазите.
  ЙОСИФ МИЛОШЕВ:
  Ще ги направим, значи става въпрос за ал. 5-та..., просто, за редакционно... Един момент, само да видим как да стане... /шум в залата/
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Колегата от НОИ да излезе заедно с колегата от синдикатите и да ни предложат след малко, а ние да продължим нататък...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Добре, значи няма да подлагаме сега на гласуване параграф двайсет и седем по вносител.
  Тишина, моля ви се, не се чуваме...
  Постъпило е предложение на народния представител Даниела Петрова, създава се параграф 27-а. Кой ще вземе думата? Заповядайте, госпожо Петрова.
  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА:
  Уважаеми господин председател!
  Уважаеми господин министър!
  Уважаеми колеги!
  На вашето внимание предлагам следния текст, следното предложение: чл. 69-а: балетистите и танцьорите придобиват правото на пенсия при прекратяване на правоотношението, независимо от възрастта им при 25 години осигурителен стаж на длъжност балетист или танцьор в културна организация.
  Мотивите за направеното предложение е разрешаването на проблема с пенсионирането на балерини, балетисти и танцьори и се обуславя от особения характер на техния труд, съответно от спецификите на този вид професия, аргументирани чрез медицински изследвания и становищата по трудова медицина, които разкриват следната картина: ежедневната артистична работа на тази професия, съответно, води до огромно физическо натоварване, както и до психическо натоварване, което се изявява в предстартовия сценичен стрес, стрес, амортизация на двигателния апарат...
  И в този смисъл бих искала да обърна внимание на следното: проблемът с високата пенсионна възраст превръща танца и балета в Република България в изкуство със затихващи функции. Обръщам внимание на следното: че, ако не бъде съобразен с това предложение текстът, изпадаме в ситуация, че млади завършващи балерини, балетисти, танцьори не могат да заемат длъжности в културните институции, а те упражняват своите трудови функции във вариететни програми, танцови ансамбли, и съответно се очаква да постъпят, когато някой се пенсионира или, съответно, почине. И именно, освобождавайки се едно място, един голям потенциал от хора, които се обучават, всъщност не могат да започнат професионалния си труд.
  Обръщам внимание, че и професионалната подготовка на балетист, балерина и танцьор започва между 5 - 10-годишна възраст и представлява задължително професионално обучение със сравнително дълъг период от време, което е свързано със значителен физически труд и психическо натоварване. Опитът на европейските страни с балетна традиция показва, че в Русия пенсионната възраст за мъжете и жените балетисти, танцьори е 20 г. трудов стаж, без оглед на възрастта, т.е. около 38 г.; в Швеция - 20 г. трудов стаж, в една и съща група, без оглед на възрастта, но не повече от 42 г. и за двата пола; в Дания - 40 г.; Франция - 45 г. за мъжете и 40 г. за жените.
  Благодаря за вашето внимание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Петрова.
  Госпожо Ангелова, имате думата.
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Аз имам един въпрос към госпожа Петрова. Пропуск ли е, че сте изпуснали във Вашия текст думата "балерини"? Защото в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране под № 42 е записано: "балерини, балетисти и танцьори".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Дискриминация... /свободен разговор в залата/
  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА:
  В текста съм визирала следното: визирала съм класификатора, който действа тази година и класификатора, който, всъщност, за длъжностите ще действа през 2011-та година и тъй като на едното място е категорията балетисти, балерини, танцьори, в новия е само танцьори, затова съм посочила балетисти и танцьори.
  От друга страна, бих искала да обърна внимание, че балетистът е, всъщност, по-общото понятие и обхваща както балерини, така и балетисти-мъже и тук съответно премиер-балетист, прима-балерина... това са, просто, част от обособяването...
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Добре, аз все пак, държа на балерините /с шеговит тон/...
  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА:
  Да, общото понятие.
  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  Господин председател!
  Управляващите искат да разширят кръга на хората с ранното пенсиониране, защото това предложение е точно това. И искам да попитам, след като вече разбирам, че имате воля да приемете този текст, защо само в културните организации и къде е казано какво означава "културна организация"? Ако, например, балерини, балетисти и танцьори работят във вариететни групи, не искам да изброявам, в заведения и т.н. как ще ги разделим от тази група? Не създаваме ли два режима - едните ще се пенсионират рано, а другите - по общите правила. Ако приемете такъв текст, трябва в допълнителна разпоредба да кажете какво означава "културни организации", защото иначе, тези, които работят, например, ето, колега е срещу мен в Албена, или тези, които са в съставите,...казвам го съвсем добронамерено, на Нешка Робева, и т.н., е ли това културна институция? Трябва много внимателно този текст да бъде изчистен, инак ще създадем проблеми, вместо да ги решим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Адемов.
  Други народни представители?
  Господин министър, заповядайте.
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Доктор Адемов, ние не разширяваме кръга за ранното пенсиониране, защото, ако се приеме този текст на народния представител, това означава, че тези хора излизат автоматично от втора категория труд, които са в момента. Това е техен избор, така че ... Що се отнася до културните институции, трябва да остане този текст, всички знаят в България кои са културните институции, организации... Министерство на културата е дефинирало тоя проблем.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин министър.
  Други народни представители?
  Първо, аз бих искал да кажа моето мнение. Този проблем, седи може би от ... Вече това е четвъртият парламент, в който се подлага подобен текст. Аз лично се съмнявам, какви ще бъдат пенсиите на балетистите и балерините. Не знам какви са им заплатите, не знам какви осигуровки, какъв период за внасяне... Да не стане така, после, на всички да се дават пенсии за особени заслуги. Така че, трябва да бъдем внимателни и още повече не мога да разбера, примерно, защо спираме само на 42-ра точка, а не и на 43-та, която е за цирковите артисти; защо не говорим и за спортистите, които също нямат продължителен трудов стаж... Така вие преценявате...
  Други народни представители?
  Заповядайте.
  ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА:
  Всъщност, нали не забравяме, че тук става дума за хора, които се осигуряват в една и съща институция през цялото това време. Така че, аргументът за спортистите остава, защото спортистите, първо, не се осигуряват като спортисти, нито работи спортист, второ, няма да направи това в продължение на 25 години в една и съща институция. Спортистът или ще е учител по физическо и ще се пенсионира като такъв или ще работи някаква друга, конкретна работа и не в културна институция. Така че, този аргумент не е състоятелен, извинете. Освен това, за цирковите артисти, те могат да бъдат добавени, ако евентуално, Министерството на културата приеме, че циркът е културна институция... Примерно. Така че, това е съвсем друго явление. Така или иначе, ние не можем да се тревожим каква ще бъде пенсията на балерините или балетистите, или танцьорите, защото е ясно, че тя ще бъде такава, какъвто е бил техният принос в осигурителната система. Никой не се тревожи за моята пенсия, при условие, че аз съм се осигурявала като самоосигуряващо се лице през годините, през които не съм била на работа в Народното събрание. Така че, каквото за едните, това и за другите. Именно това, ако тръгнем за това да се тревожим, това би било един двоен аршин.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Добре. Това е Вашият аргумент. Но аз Ви казвам, че тези балерини, балетисти, за мен ще получават сигурно минимална пенсия. Но, хубаво...
  Други народни представители?
  Тогава подлагам на гласуване... не, по-скоро редакция трябва да има. Госпожо Ангелова?
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Аз, за редакцията... Искам балерини. Аз държа на балерините, пак.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Значи, след балетисти да бъде записано балерини...
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Правя предложение по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 - Първо балерини, балетисти и танцьори. Има ли нещо против госпожа Петрова?
  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА:
  Нямам. В класификатора, в новия класификатор е танцьори. Добре...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Правите предложение и за самия член, нали така? Балерини, балетисти и танцьори да бъде.
  Който е за така направеното предложение, моля да гласува:
  "За" - 11 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Предложението се приема.

  § 27.
  Параграф 27 по вносител с нужната редакция.
  Господин Милошев?
  Тишина, моля ви...
  ЙОСИФ МИЛОШЕВ:
  В алинея пета, думите: "ако са прослужили 15 г. на длъжност водолаз" да отпаднат и да се създаде ал. 6-та със следния текст: " Служителите в Главна дирекция "Пожарна защита"... как беше...защита на населението, които са прослужили петнайсет години на длъжност "водолаз" придобиват право на пенсия при прекратяване на правоотношението, независимо от възрастта". Това е нова алинея шеста. Т.е. за тях се изискват само 15 г. стаж.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Разбрах Ви. Благодаря Ви.
  По така направеното изменение на § 27, който е за, моля да гласува:
  "За" - 11 гласа.
  "Против" - 2 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Благодаря.

  § 28.
  Постъпило е предложение от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ; от народният представител Доброслав Димитров; от народния представител Хасан Адемов и от народните представители от Коалиция за България.
  Госпожо Ангелова.
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Ние си оттегляме направеното предложение по § 28. Оттегляме го по § 28.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Димитров, заповядайте.
  ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ:
  Господин председател!
  Уважаеми колеги!
  Господин министър!
  Дами и господа!
  Моето предложение е да се запази изчисляването на пенсиите при превръщането на осигурителен стаж по сегашния ред на лицата по чл. 104, ал. 4-ри до осем... Що се отнася до военнослужещите, които изпълняват най-тежките функции в армията, а именно летателния състав на авиацията, водолазния състав, парашутисти и участници в мисии, извън страната, мотивите ми са - тъй като тяхната работа се води при изключително трудни условия, и амортизацията, която преживяват, наистина, не им позволява да изпълняват своят длъжност за повече време. Що се отнася за летателния състав, трябва да се отчете и фактът, колко всъщност е скъпо обучението му и въобще, какво струва на държавата да поддържа тези изключително скъпи специалисти. И, ако има демотивация при тях и напускане, съответно, последствията са доста по-големи за държавата. Това е от мен, надявам се да има консенсус за това нещо, тъй като го намирам за изключително важно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин Димитров.
  Господин Адемов? Заповядайте.
  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  Ясно, но аз не мога да си отговоря на въпроса защо са изключени по ал. 3-та: става въпрос за работниците, инженерно техническите специалисти, ръководители и служители, ръководител на участък, включително заети на работа под земята, в подземни рудници, в подземни геологопроучвателни и хидротехнически обекти... При тях сега съотношението е 1:3, вие предлагате да бъде 3:5. Ако искате, чуйте ги, те ще си кажат мнението.... Т.е. аз включвам и алинеи 4-та, 6-та, 7-ма и 8-ма, като предлагам тези, които прочетох преди малко - в алинея три, да си остане старото изчисление за тях една за три - при определяне размерът на пенсията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Адемов.
  Заповядайте, имате думата г-жа Августина Цветкова - заместник-министър на отбраната.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР АВГУСТИНА ЦВЕТКОВА:
  Благодаря Ви, господин председател!
  Господин министър!
  Аз подкрепям предложението, внесено от посланика Доброслав Димитров. Министерството на отбраната изцяло застава зад неговото предложение, имайки предвид висококвалифицирания труд на пилотите и фактът, че започваме да ги губим един по един... Наистина, трябва да подкрепим това предложение. Надявам се на вашето разбиране. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви и аз.
  Заповядайте.
  АЛЕКСАНДЪР КЪНЕВ:
  Заместник-председател на Миньорската федерация при КНСБ, за протокола.
  Обръщам се, господин председател към всички депутати, членове на Комисията, с молбата да се запази досегашният начин на изчисляване на пенсията за подземните миньори. Преди малко вие гласувахте за водолазите в някои служби. Само след определен брой години да получат право на пенсия. С подземните миньори не е така. При тях се иска и възраст, и определен осигурителен стаж. И няма никаква логика, те са останали около 4500 души в цялата страна, моля да се запази досегашният начин на определяне размера на пенсията им, така както и госпожата от българската армия предлага за летците. Винаги в българското законодателство, тези, които са били във въздуха, и тези, които са били под водата и под земята, са били приравнявани по един или друг начин. Моля да се запази досегашният начин за определяне на пенсията на подземните миньори.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин Кънев.
  Предложението на Коалиция за България е именно в този дух - да се запази сега действащият текст и тежестта на всяка една година осигурителен стаж в пенсионната формула да нараства от 1-ви януари 2012 г. от 1.1 на сто на 1.2 на сто.
  Други народни представители?
  Вносителите?
  Господин министър.
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Когато обсъждахме тези въпроси със синдикатите и с работодателите, когато се приемаше в Министерския съвет, ние получихме единствено предложението на Министерство на отбраната. Така че други неща не сме дискутирали по този въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин министър.
  Други народни представители? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители от Коалиция за България. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 2 гласа.
  "Против" - 7 гласа.
  "Въздържали се" - 4 гласа.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Хасан Адемов, който е за, моля да гласува:
  "За" - 2 гласа.
  "Против" - 7 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Доброслав Димитров, който е за, моля да гласува... прегласуване ли?
  д-р Хасан Адемов:
  Господин председател!
  Господин министър!
  Току-що намалихте размерът на пенсиите, на новоотпуснатите пенсии на тези, които работят под земята, аз ви призовавам още веднъж да се замислите и да приемете моето предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Заповядайте.
  НИКОЛАЙ НЕНКОВ:
  Представлявам КНСБ, за тези, които не ме познават. Подкрепям предложението на господин Адемов и позицията, която изрази нашата Федерация. Става дума за 4500 души, а се очертава да се създаде, наистина, много силен проблем. Това е особена категория работещи.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин Ненков.
  Колеги, подлагам на прегласуване предложението на народния представител Хасан Адемов. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 2 гласа.
  "Против" - 8 гласа.
  "Въздържали се" - 3 гласа.
  ...По текста на вносителя има правно-технически съображения... Заповядайте.
  УЛЯНА ТОДОРОВА:
  Благодаря, господин председател!
  Преди да подложите на гласуване текста на вносителя, бих предложила следните промени. Те са правно-технически и произтичат от изискването на Закона за нормативните актове, че, когато се променя един член, в него трябва да се отразят всички изменения.
  Вносителите в § 58 са предвидили, че навсякъде в Закона, в Кодекса, думите чл. 68, ал. 1 до три се заменят с чл. 68 ал.1-ва, но тъй като тук текстът, който вие променяте, чл. 70-ти, има такова позоваване, позволявам си, те са три кратки бележки, да ги предложа на вашето внимание:
  Първата: в § 28, т. 1, буква "б" изречение второ, което казва: "37 години и т.н." да поставим запетая и да продължим: "А думите чл. 68, ал. 1 - 3 се заменят с чл. 68, ал. 1-ва". Създава се подточка "в": в изречение трето. Думите: "чл. 68, ал. 1 - 3" се заменят с: "чл. 68, ал. 1-ва." От това ще произтече и преномерация: Точка 2 на вносител ще стане точка 3, която ще бъде и с текста на народния представител г-н Доброслав Димитров; след това трета точка ще стане ал. 2-ра стават алинеи трета до седма, втора до шеста, става трета до седма; Четвърта точка: досегашната алинея 7 става ал. 8 и в нея думите: "чл. 68 ал. 1 - 3" се сменят с "чл. 68, ал. 1".
  И по вносител, точките четвърта и пета ще се преномерират пета и шеста.
  Благодаря ви.
  Това са само правно-технически бележки, но всъщност, трябва тук да ги отразим, защото като се пипа един член, трябва да се нанесат всички...
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Защо не казахте като го гласувахме...
  УЛЯНА ТОДОРОВА:
  Все още не е гласуван господин министър... не е гласуван...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Все още не. Сега предстои гласуването...
  УЛЯНА ТОДОРОВА:
  Това е единствено нанасяне на корекциите, свързани със замяната на чл. 68, но малко преди това вие гласувахте параграфа, с който променихте чл. 68.
  Благодаря.
  Не се променя волята на вносител, само се нанасят коректно на съответните места.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Тогава да подложа на гласуване последното, вносителите ако нямате някакви съображения?
  Подлагам на гласуване параграф 28 с предложението на народния представител Доброслав Димитров и току-що прочетените правно-технически промени, който е за, моля да гласува:
  "За" - 9 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Предложението се приема.

  § 29.
  Постъпило е предложение на народните представители от парламентарната група на ГЕРБ.
  Госпожо Ангелова.
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Оттегляме го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Оттегляте го.
  О, извинявайте. И е постъпило предложение на народния представител Хасан Адемов.
  Д-р Адемов, желаете ли да вземете отношение?
  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  Да. Става въпрос за ...кой параграф беше, за досега съществуващата възможност за разсрочване до пет години, ако недостигащия осигурителен стаж е до три, и до осем, ако недостигащият осигурителен стаж е от три до пет години.
  Това вече го отхвърлихте...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОНЕВ:
  Но въпреки всичко, аз го подлагам на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Хасан Адемов. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 9 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 29 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 10 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението се приема.

  § 30.
  По вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 15 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението се приема.

  § 31.
  Постъпило е предложение от народните представители от Коалиция за България точка две да отпадне. Това е, дефакто, свързано с член 70-ти, ...които вие вече, дефакто, не ги приехте по самата структура... въпреки всичко, го подлагам на гласуване. Който е за, предложението на народните представители от Коалиция за България, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 10 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  § 31 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 11 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Постъпило е предложение от Коалиция за България параграф 32 да отпадне, това е същото, от направените преди това предложения, но въпреки всичко, който е за по предложението на народните представители от Коалиция за България, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 9 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Предложението не се приема.

  § 32
  Постъпило е предложение от народните представители от Коалиция за България § две да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 9 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме § 32 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 10 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението се приема.

  § 33.
  Постъпило е предложение от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ. Също така и от народните представители от парламентарната група на Коалиция за България.
  Кой ще вземе отношение? Д-р Михайлов, заповядайте.
  д-р СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ:
  В § 33, отнасящ се за чл. 77, думите: "инвалидизирането за слепите и инвалидите по рождение или с придобита инвалидност, до постъпването им на работа, до датата на заявление по чл. 94-ти" да се заменят с "пенсионирането". Мотивите са, че по досегашния текст, когато се отпуска пенсия за инвалидност, поради общо заболяване, се взема предвид само стажът и доходът до датата на инвалидизиране. С предлаганата промяна правата на тази категория лица се уеднаквяват със слепите и инвалидите по рождение, на които стажът и доходът се зачитат до датата на заявлението, която е и дата на пенсионирането им.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Други народни представители? Няма. Подлагам на гласуване предложение на народните представители от Коалиция за България. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 10 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложение от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ, който е за, моля да гласува:
  "За" - 10 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 4 гласа.
  Предложението се приема.
  Подлагам на гласуване § 33 по вносител с приетото вече предложение. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 10 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 2 гласа.
  Предложението се приема.

  § 34.
  Предложение на народните представители от Коалиция за България, това е свързано с вече, с... той е редакционен, параграф 34 да отпадне, който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 11 гласа.
  "Въздържали се" - няма.

  § 34 по вносител, който е за, моля да гласува:
  "За" - 11 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 4 гласа.

  § 35.
  Предложение на народните представители от Коалиция за България § 35 да отпадне. Той пак е радакционен... Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 11 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението не се приема.
  § 35 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 11 гласа.
  "Против" - 2 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Предложението се приема.

  § 36.
  Предложение на народните представители от Коалиция за България този параграф да отпадне. Колеги, тук става въпрос за обещанието на политическа партия ГЕРБ за прословутите добавки за хората над 75 години. Ние подкрепяме вашето обещание.
  Господин министър.
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Тъй като имаше консенсус между синдикатите, работодателите и правителството в националното споразумение, че от 1-ви януари 2012 г. всички видове плащания от Националния осигурителен институт, които нямат характера на социално осигуряване, да отидат към социалното подпомагане, това, което сме го и предвидили в бюджета, в КСО-то. От тази гледна точка ние не се отказваме от нашия ангажимент, само че ще го направим от първи януари 2012-та година.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Д-р Адемов.
  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  Господин министър, само че в бюджета на ДОО ли казахте, или в КСО, КСО както казвате, към социалното подпомагане отиват всички други, които не са свързани със социалното осигуряване, с изключение на тази добавка. Тя е изпусната там. Изпусната е! Вижте! Вижте в Преходните разпоредби от 2012-та година кои влизат! В Преходните разпоредби я няма тази добавка. Тази добавка я няма!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Адемов.
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Тя ще си отиде в социалното подпомагане... тази добавка, аз казах, ще влезе там - в социалното подпомагане...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин министър.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители от Коалиция за България § 36 да отпадне, който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 8 гласа.
  "Въздържали се" - 3 гласа.
  Предложението не се приема.
  Параграф 36 по вносител, който е за, моля да гласува:
  "За" - 10 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - 2 гласа.
  Предложението се приема.

  § 37 и § 38.
  Те са по вносител. Момент, момент, ако обичате. Тук става въпрос за социалната пенсия за инвалидност и за старост, затова предпочитам ... и параграфи 37 и 38 да ги гласуваме ... заедно. Който е за, § 37 и § 38 по вносител, моля да гласува:
  "За" - 16 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.

  § 39. § 40. § 41.
  Трите параграфа 39, 40 и 41 са по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 16 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.
  Вие искате думата? Елате тук на микрофона, да се представите за протокола...
  АТАНАС ИВАНОВ:
  За протокола: о.з. полк. Иванов от Съюза на запасните офицери.
  Уважаеми господин министър!
  Между чл. 99 и чл. 101 има един член 100, който, фактически, е забравен! Кога ще има осъвременяване на пенсиите?! Въобще не се предвижда нищо в проекта! Ние дадохме предложение - да се включи, но тук го няма! По принцип, какво става с член сто? Въобще не се решава проблемът!
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Осъвременяването на пенсиите мина вчера в приемането от Парламента на бюджета за Държавното обществено осигуряване за 2011-та година. Там се третираше този въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  ...С една дума, ще почакате още малко...
  § 42.
  Постъпило е предложение от народните представители от Коалиция за България § 42 да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 10 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението не се приема.
  § 42 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 10 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението се приема.

  § 43.
  Има две предложения: от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ; от народния представител Доброслав Димитров... и има и трето предложение от Коалиция за България.
  Госпожо Ангелова.
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Ние си оттегляме предложението, което е от народните представители от ГЕРБ за § 43. Оттегляме си предложението.
  Господин Димитров, имате думата.
  ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ:
  Благодаря.
  Моите мотиви са аналогични като предложението от § 28, с цел запазване на съществуващата уредба, относно излизането в пенсия и определяне размера й, на по-рано изброените професии. Мисля, че така най-чисто се формулира това, което ще трябва да стане.
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, господин Димитров.
  Предложението на Коалиция за България е да остане сегашният текст.
  Подлагам първо на гласуване предложението на Коалиция за България. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 9 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Доброслав Димитров. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 9 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 3 гласа.
  Предложението се приема.
  Подлагам на гласуване § 43 по вносител, с направеното предложение на господин Димитров. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 10 гласа.
  "Въздържали се" - 5 гласа.
  "Против" - няма.
  Предложението се приема.

  § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50.
  Тези параграфи: 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50 са по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 16 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.

  § 51.
  Предложение по този параграф има от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ параграф 51 да отпадне.
  Д-р Шайлекова, заповядайте.
  д-р СТАНКА ШАЙЛЕКОВА:
  Уважаеми господин председател!
  Господин министър!
  Колеги!
  Нашето предложение е § 51 да отпадне. Мотивите за това са: ние предлагаме да не се правят промени в чл. 127, ал. 2, тъй като за всички лица, работещи при условията на първа и втора категория труд е необходимо да се внасят осигурителни вноски в еднакъв размер в професионалните пенсионни фондове, както е и за другите осигурени лица, така че нашето предложение е този параграф да отпадне.
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Заповядайте.
  ЯНКО ИВАНОВ:
  Благодаря Ви.
  Господин председател!
  Уважаеми господин министър!
  Уважаеми народни представители!
  Представлявам Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
  Ние считаме, че това предложение на народните представители би създало проблем, от гледна точка на последващото предложение в § 4-а. Тук не става дума за размерът, в който се правят вноските за работещите при условията на първа и втора категория труд. А става дума за кръгът на лицата, които се осигуряват в професионален пенсионен фонд. Т.е., това, което предлага вносителят в момента, е да се уеднакви категорията на осигуряващите се в универсален и професионален пенсионен фонд, до лицата, родени след 31 декември 1959 година. На всички лица преди това, вноските ще се прехвърлят към Националния осигурителен институт. И е логично, след тази дата, вноските да постъпват там директно за тези лица, чиито вноски ще се прехвърлят. Ако се запази този текст, и тези лица продължат да бъдат в кръга на осигурените в професионален фонд, означава, че от 1 януари за тях ще продължат в професионалните пенсионни фондове да постъпват вноски, а не в НОИ.
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Какво предлагате Вие?
  ЯНКО ИВАНОВ:
  Предлагаме да остане предложението на вносителя.
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Само ще помоля НАП... не знам какво е мнението...
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Аз предлагам, господин председател, параграф 51 да остане както е по вносител.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Това означава, че народните представители... трябва да оттеглите предложението.
  Д-р Шайлекова.
  д-р СТАНКА ШАЙЛЕКОВА:
  В такъв случай, оттегляме предложението.
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДЛАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване § 51 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 16 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.

  § 52.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Подлагам параграф 52-ри на гласуване, който е по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 16 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Параграф 52 се приема.

  § 53.
  Постъпило е предложение от народните представители от Коалиция за България параграф 53 да отпадне. Колеги, тук ние смятаме, че няма достатъчно гаранция, че от 2017-та година, още повече че вие имате политическа декларация, че няма да увеличавате осигуровките, че увеличаването на осигуровката за втория стълб няма да бъде за сметка на първия стълб. Поради тази причина предлагаме този текст да отпадне.
  Някой, ако желае...отношение ще вземе ли някой?
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Това е част от дългосрочното споразумение със синдикатите и работодателите, и с правителството, което е прието, така че, предлагам да си остане текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Значи няма да бъде за сметка на първия стълб, така ли? Това увеличаване на осигуровката за втория стълб... /шум в залата/
  Добре. Подлагам на гласуване предложението на народните представители от Коалиция за България § 53 да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 10 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Предложението не се приема.
  Госпожо Тодорова, имате техническа забележка по вносител...
  УЛЯНА ТОДОРОВА:
  Благодаря, господин председател!
  По текста на вносителя ви предлагам една нова точка трета, която да гласи: "в алинея шеста, думите "и параграф 9-ти, алинея втора и трета" се заличават", защото това позоваване вече не е актуално, тъй като в параграф 56-ти вносителят е предвидил, това е на страница 29, че в параграф 9-ти алинеи 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 7-ма, 8-ма и 9-та се отменят. Така че аз правя корелация, връзка с този още неразглеждан текст и ако така бъде приета волята, това трябва да намери място, тази точка трета, със съдържанието, което ви прочетох. То е техническо, просто, правим връзката между двата параграфа. Там е отменен параграфът, затова тук също трябва да го заличим в алинея шеста.
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви и аз.
  Тогава подлагам на гласуване § 53 по вносител с направените технически промени. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 11 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Предложението се приема.

  § 54.
  От Коалиция за България има предложение параграф 54 да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 10 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Предложението не се приема.
  § 54 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 10 гласа.
  "Против" - 3 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Предложението се приема.

  § 55.
  Постъпили са предложения от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ и от Коалиция за България § 55 да отпадне.
  ЙОСИФ МИЛОШЕВ:
  Това е във връзка с останалите текстове...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Тогава, подлагам на гласуване едновременно предложението на народните представители от Коалиция за България и парламентарната група на ГЕРБ § 55 да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 16 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението се приема.

  § 56.
  Момент... да, заповядайте.
  НИКОЛА АБАДЖИЕВ:
  Председател на Асоциацията на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
  Уважаеми господин председател!
  Уважаеми госпожи и господа народни представители!
  Уважаеми господин Младенов!
  Във връзка с § 56 аз искам да отбележа наличието на един проблем, който трябва да намери решение, а това е проблемът, че сегашните текстове на този параграф 56 не решават пенсионирането на лицата, които се прехвърлят в Националния осигурителен институт. Т.е. техните партиди. Но в периода до 2014-та година продължават да натрупват права, а след това, възможно е, те да не ползват тези права и да натрупват допълнителни права след 2014-та година. Сегашните текстове, не дават възможност на тези лица след 2014-та година да се пенсионират. Ще кажа нашите конкретни предложения.
  Вторият проблем е, че в т. 2, ал. 5-та на сегашния проект е казано, че осигурителните вноски на тези лица, на които ние прехвърляме партидите, съгласно ал. 1 на този, същия параграф, в Националния осигурителен институт, осигурителните вноски се привеждат във фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигуряване до 31 декември 2014-та година. Отново възниква проблемът: какво става с осигурителните вноски на тези лица, които вече имат прехвърлени партиди и работят след 2014-та година? Ние смятаме, и още при подработването на първоначалния вариант на законопроекта за промените в КСО, че този проблем беше установен, беше възложен от вносителя Министерство на труда и социалната политика, макар че имаше някакви текстове ние да подработим по-удачни текстове, ние сме ги предложили, и смятаме, че те могат и трябва да бъдат приети, за да се реши този проблем, който не е малък.
  Затова предлагаме: в ал. 4-та, в сегашната буква "г", която се предлага да отпадне, да се запише текст, че лицата, работили при условията на първа или втора категория труд, които не подлежат на осигуряване в професионален пенсионен фонд, могат да се пенсионират при условията на ал. 1- 3 след 31.ХІІ.2014-та година. Отново подчертавам, става дума за тези лица, които са ... алинея пета на новия параграф 4-а, фактически да отпадне там фигуриращия срок 31 декември 2014-та година и текстът да стане: осигурителните вноски, по размерите, определени от чл. 157, ал. 1, т. 2-ра, за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионалния пенсионен фонд за лицата по алинея първа се привеждат във фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигуряване. Тези вноски, които постъпват и след 31 декември 2014-та година, отиват в Националния осигурителен институт. Това са нашите предложения и точни текстове и аз моля вносителя, може би в почивка, да се видят текстовете и парламентарната група на ГЕРБ ако ги подкрепи, да бъдат...
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Първо, господин Абаджиев, аз не съм представял параграф 56-ти. Изчакайте да представя § 56, има предложения на народните представители и едва тогава Вие можете да се включите... Вашите предложения, разбира се, могат да бъдат приети, ако някой народен представител ги припознае.
  Затова: § 56. Постъпили са предложения от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ, от народния представител Хасан Адемов, от народните представители от синята Коалиция, от народните представители от Коалиция за България.
  Може би по реда на постъпване:
  Парламентарната група на ГЕРБ?
  д-р ХАСАН АДЕМОВ:
  Аз предлагам да отпадне тавана от следващата година на пенсиите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Това го предлагаме и ние..., д-р Адемов - нашето предложение е също да отпадне това...
  Заповядайте, госпожо Спасова.
  ЕМАНУЕЛА СПАСОВА:
  Извинявайте, господин председател, понеже не работеше другия микрофон се забавихме...
  Започваме с първото предложение. То е в § 4-а, ал. 1 - текстът в момента е: "Средствата по индивидуалната партиди на жените, родени..." и т.н. Искаме да вмъкнем след "индивидуалните партиди " "налични към 1-ви януари 2011-та година". Искаме да се фиксира този срок, за да бъде по-ясно. И на третия ред пише: "Които към 31-ви декември 2010-та година са осигурени" ние искаме да се запише "До... " като по-прецизен текст.
  Всичките предложения наведнъж ли да ги представя, господин председателю?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, благодаря Ви, госпожо Спасова.
  Д-р Адемов, Вие казахте своето предложение...
  От синята коалиция? Д-р Костов, заповядайте.
  д-р ЦВЕТАН КОСТОВ:
  Уважаеми господин министър!
  Госпожи и господа, колеги!
  Смисълът на предлаганите от нас промени е да се предотврати национализацията на професионални пенсионни фондове. Така ние дефинираме прехвърлянето на средства от индивидуалните партиди на осигурени към фонд "Пенсии" на НОИ. Разбира се, на тези, на които предстои пенсиониране в следващите четири години. Дефинираме го така, защото тези средства са собственост на работещи в условията на първа и втора категория труд. А по Конституция, собствеността е неприкосновена. Защо ги приемаме за частна собственост? Първо, защото договори с пенсионните осигурителни дружества, управляващи професионалните пенсионни фондове са подписани от титулярите на разкритите в тях персонални партиди. Второ, защото при определени условия те имат право да получат натрупаните средства и да се разпореждат с тях. И трето, защото тези средства е възможно да се онаследяват.
  А какво се случва с парите на осигурените, които до 31 декември 2014-та година не се възползват от правото си на ранно пенсиониране, този въпрос вече беше поставен. И каква е гаранцията, че прехвърлени в солидарния фонд на системата ще се запази персонално натрупване на постъпващите осигурителни вноски? Въпроси, които засега нямат отговор. И неубедително звучат аргументи като недобро управление на професионалните пенсионни фондове или че този вариант на прехвърляне частично на средствата, натрупани в професионалните пенсионни фондове е предложено от пенсионните осигурителни дружества... Логично е да предпочетат по-малката беда, защото предишният вариант предвиждаше цялостно прехвърляне на средства.
  Колеги, надявам се да разберете смисъла на нашето предложение и да го подкрепите.
  А що се отнася до една промяна, която предлагаме в срока на действие на ал. 5 - до 31.ХІІ.2014-та година, тя е само защото срокът 31.ХІІ.2006 година е изтекъл и ако този текст, ако тази алинея не работи, да отпадне текстът на ал. 5. Прилага ли се аз не зная.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Костов.
  Господин министър, заповядайте.
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Аз искам да припомня, че когато подписахме националното споразумение с правителството, синдикатите и работодателите по отношение на категорийните работници и условията за пенсиониране, тогава имахме среща и с Асоциацията на доброволните пенсионни фондове. Самите те предложиха тези неща, които ние сме записали тук. И аз предлагам, ако не възразявате, десет минути почивка, за да се уточнят още веднъж текстовете с тях, ако трябва, за да може да вървим напред.
  ДИМИТЪР МАНОЛОВ:
  Господин председателю!
  Господин министър!
  Уважаеми народни представители!
  Категорично не мога да се съглася с казаното до тук от народния представител Костов, който е вносител на предложение. Няма да се впускам надълго и нашироко да оспорвам тази теза. Искам само да акцентирам върху това, че излизането от тези рамки рискува да хвърли цялата система в паника. Никой никога не е упреквал пенсионните фондове, че те лошо са си управлявали портфейлите. Каквито и съмнения да има по тази тема, тези изказвания, такива упреци никога не са били отправяни към тях. Това как се управляват портфейлите ще бъде тема на един бъдещ дебат, защото, ако има някакъв проблем той съществува и в универсалните пенсионни фондове, той съществува в изцяло гнилата среда на капиталовия пазар в България. Но такива упреци към тях никога не са били отправяни, защото ако има проблем, той не е в тях. Проблемът е в сгрешената парадигма. Начинът, по който е решено ранното пенсиониране. През индивидуални капиталови схеми не може да се случи в рамките на този срок, в който се внасят вноски, в рамките на този размер на осигурителната вноска и с очакванията за получаване на пенсия в определен размер за определен срок. Тази задача, с тези четири компонента, по този начин няма нито едно вярно решение.
  Нека да допуснем, че пенсиите ще корелират към класа с доходите по някакъв друг ред. Но задачата с тези четири условия няма нито едно вярно решение. В този смисъл, и невнасяне на осигуровки също има, но дори и всичко да е правено стриктно - едно към едно, задачата е нерешима при тези предпоставки. Така че, аз разбирам, че съществува политическото изкушение да се закачаме с ефектни думи като национализация, като накърняване правата, между другото говорим за наследяване... Стандартните пенсии също се наследяват. Нека да сме наясно. Универсалните пенсии също се наследяват. Това не бива да го пропускаме. При определени условия. Така че, това към момента изглежда единственото решение. Ние сме имали много възражения, в срещата ни с БПФ-тата не беше никак спокойна. Каквото и да имам да кажа аз против, няма да го направя, разбира се, защото съм лоялен и коректен човек и защото стоя на споразумението, под което стои нашият подпис. Уверявам ви, това в момента е единственото вярно решение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Разбрах Ви, господин Манолов. Убеден съм...
  Господин Костов...
  д-р ЦВЕТАН КОСТОВ:
  Един въпрос ще разрешите ли? Към господин Манолов. Вие сигурно разбрахте, че нашата идея е да се запази редът за ранно пенсиониране такъв, какъвто е в момента. И не виждам, това прехвърляне на средства с какво оптимизира този процес?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Костов.
  Да реализираме поисканата почивка. Десет минути почивка.
  ...Уважаеми гости, заемете местата си, много ви моля, тишина в залата...
  По § 56.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители от Коалиция за България. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 9 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Не се приема.
  Предложението на народните представители от синята Коалиция. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 1 глас.
  "Против" - 9 гласа.
  "Въздържали се" - 4 гласа.
  Не се приема.
  Предложение на народния представител Хасан Адемов. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 9 гласа.
  "Въздържали се" - 1 глас.
  Не се приема.
  Предложение на народните представители от парламентарната група на ГЕРБ, който е за, моля да гласува...
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Господин председател, може ли, извинявам се... Може ли да помолим господин Абаджиев да формулира двата въпроса, по които искаха те да вземат отношение по този член...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Чакайте, чакайте...За да не стане грешка, господин Абаджиев да го прочете, Вие ще го припознаете, ще ги гласуваме като Ваше предложение, нали така?
  Господи Абаджиев, имате думата.
  НИКОЛА АБАДЖИЕВ:
  Първото предложение по т.1, буква "г" на § 4-ти от КСО, текстът да се измени така: "Ал.4-та. Лицата, работили при условията на първа или втора категория труд, които не подлежат на осигуряване в професионален пенсионен фонд, могат да се пенсионират при условията на алинея първа-трета и след 31-ви декември 2014-та година."
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Към коя дата не подлежат на осигуряване?
  НИКОЛА АБАДЖИВЕВ:
  Значи, те са, господин Младенов, те са тези, които са прехвърлени в ..те вече не подлежат на осигуряване в професионален пенсионен фонд, по ал. 1-ва ...Те са посочени в аления първа на същия параграф.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Момент, като правим тези предложения, господин Абаджиев, утре да ги представите текстовете в уточнен вариант, ... за да бъдат тук или сега който ги има, да се представят на Комисията, за да влязат в доклада.
  НИКОЛА АБАДЖИЕВ:
  Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Това ли е предложението? Друго?
  НИКОЛА АБАДЖИЕВ:
  Има още едно предложение, за втория текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Кажете го и него...
  НИКОЛА АБАДЖИЕВ:
  Вторият текст е свързан, е свързан с първия, става дума, то е подобно, близко предложение от първоначалното, алинея пета на новия параграф 4-а. След думите "по алинея първа" да отпадне текстът "дължими за времето до 31 декември 2014-та година". И текстът да стане: "Ал. 5. "осигурителните вноски в размерите, определени в чл. 157, ал. 1, т.2 за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд за лицата по ал. 1-ва, /това са тези, които /казах/, се превеждат във фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигуряване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Друго предложение има ли?
  НИКОЛА АБАДЖИЕВ:
  Не. Няма друго предложение...Това са хората, които продължават да работят...
  /шум в залата/
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  ... Я, пак, първото предложение. И по-бавничко...
  НИКОЛА АБАДЖИЕВ:
  Може би да кажа мотива ли... Не...
  Алинея четвърта: "Лицата, работили при условията на първа или втора категория труд, които не подлежат на осигуряване в професионален пенсионен фонд, могат да се пенсионират при условията на ал. 1 - 3 и след 31.ХІІ.2014-та година."
  За точка "г".
  Точка едно, буква "г" на параграф 4 от КСО.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Добре. Вие ще го дадете...
  НИКОЛА АБАДЖИЕВ:
  /шум в залата/ Да го чета ли пак? Пак ли да чета?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Пак четете.
  НИКОЛА АБАДЖИЕВ:
  § 56, точка втора, за алинея пет на новия § 4-а. След думите "По алинея първа, да отпадне текстът "дължими за времето до 31 декември 2014-та година" .
  Или текстът става: /като отпаднат.../
  Ал.5...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Стига, стига.
  Заповядайте, Вие.
  КАТЯ КАШЪМОВА
  Национална агенция по приходите.
  С така предложения текст от господин Абаджиев, създаваме абсолютен /набляга на абсолютен/ проблем при събирането на осигурителните вноски и разпределението им в Националния осигурителен институт...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  За кое предложение говорите? Първото или второто?
  КАТЯ КАШЪМОВА:
  По алинея пет говоря. първо, това са осигурителни вноски за професионални пенсионни фондове. Първото, те трябва да влязат като такива. Само че, имаме един преходен режим, в който режим за определен кръг лица те ще влизат във фонд "Пенсии". Когато се коментираше това предложение при министър Дянков коментирахме как може да се случи такаа, че да не изисква голям достатъчно голям административен капацитет. И да обърна внимание, господин Абаджиев, Вие не присъствахте. Но този Ваш текст ще предизвика сериозно доработване на информационната система на НАП, във връзка с ДЗПО? Това ще доведе до удължаване на срока за превеждане на вноските. Вноските следва да си постъпят като вноски, такива, каквито са за професионален пенсионен фонд и НАП да ги разпредели, все едно НОИ е единадесетото дружество...
  НИКОЛА АБАДЖИЕВ:
  Може ли нещо да кажа?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Да.
  НИКОЛА АБАДЖИЕВ:
  Извинявайте. Напълно несъстоятелно изказване на госпожа Кашъмова. Държа да отбележа, че сегашният текст остава. И този текст за годините 11-та - 14-та година НАП по същия начин събира тези вноски и ще ги привежда със своята информационна система и трябва да ги привежда в Националния осигурителен институт.
  Става дума за хората, които след тази дата - 31-ви декември продължават или работят категорийна работа и тези вноски няма къде да отидат, защото във фондовете те не се осигуряват - те трябва да отидат пак /набляга на пак/ в Националния осигурителен институт, където са прехвърлени техните партиди, съгласно този Закон. Така че няма никаква промяна на режима и никакъв проблем не създаваме нов.
  ПРЕДСДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Заповядайте.
  КАТЯ КАШЪМОВА:
  Господин Абаджиев, аз благодаря за определението, обаче, това, което Вие сте написали, пишете, че се превежда във фонд "Пенсии" на Държавно обществено осигуряване. Това значи, че ще влезе по сметката на фонд "Пенсии" в НАП. Въпросът е да влезе по сметката на професионалния пенсионен фонд.
  НИКОЛА АБАДЖИЕВ:
  Те ги няма там, госпожа Кашъмова.
  Те не съществуват. Те са прехвърлени партидите. ..
  КАТЯ КАШЪМОВА:
  Кое не съществува?! Не говоря за партидите. Говоря за внасянето на осигурителните вноски!
  НИКОЛА АБАДЖИЕВ:
  Ние не променяме. В текста се превеждат във фонд "Пенсии", той сега съществува в Закона. Само че е казано до 31-ви декември. Махаме думите само до 31-ви декември. Пак казвам: за да може, тези вноски, които хората работят, ето тук синдикатите, работят, и след тази дата да се превеждат там, където са те, в Националния осигурителен институт. Този текст въобще не се променя. Той и сега е съществуващ в Кодекса. Предложено е от вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Господин Яначков, заповядайте.
  ВАСИЛ ЯНАЧКОВ:
  Аз ви моля да слушате много внимателно, извинявайте че така казвам, защото фондовете не могат да плащат пенсии на тези, които точно с тези решения се изваждат от фондовете сега. И те преминават в Националния осигурителен институт по това компромисно споразумение, което ние смятаме, че е добро.
  Стои въпросът за това: изтича този срок. Моля Ви да ми кажете, госпожо от НАП, къде да превежда работодателя на КЦМ - Пловдив, и на Пирдоп, и така да не ги изброявам, и на миньорите, осигурителните вноски след 31-ви декември 2014-та година? Нещата са много прости... Значи, да ги върнат, за това говорим... /свободен разговор, разисквания/
  КАТЯ КАШЪМОВА:
  Господин Абаджиев, нали въпросът е след 2014-та година да продължат? /шум в залата/
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОНЕВ:
  Моля, направете едно предложение, или ще прекратя заседанието.
  Тук има от едната страна предложение, и от другата страна предложение, какъв текст да има това е изключително важно.
  Така че, ако нямаме текст, няма смисъл да продължаваме.
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Аз предлагам в тази ситуация да се върви към приемане на вносител, и който има нови предложения да ги предостави в Парламента, чрез съответния народен представител.
  ЕМАНУЕЛА СПАСОВА:
  Да кажа. Вие минахте към гласуване, но ние, все пак, имахме предложения и все пак да ги изкоментираме, какво ли, защото вие минахте към гласуване, аз казвах предложения дойдоха, аз казах едното, но ние имаме промени на още текстове и те останаха, увиснаха във въздуха...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОНЕВ:
  Добре. Подлагам на гласуване предложението на ...
  А, искате да аргументирате предложението си...
  ЕМАНУЕЛА СПАСОВА:
  ...Аз го аргументирах, но оттук нататък не мога да разбера сега да си аргументирам ли и другите предложения, защото...
  Поне да ги кажа всичките.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Да. Заповядайте, разбира се...
  Госпожо Спасова, заповядайте...
  Тишина, моля ви!
  ЕМАНУЕЛА СПАСОВА:
  Първото беше, в § 4-а, в ал. 1 в изречението "Средствата по индивидуалните партиди и на жените, родени..." и т.н. след "индивидуалните партиди" да вмъкнем текста " налични към 1-ви януари 2011-та година". Това беше уточняващо, за да сме наясно точно за коя дата говорим, да го фиксираме.
  И другото беше на третия ред както четете: които към 31-ви декември 2010-та година са осигурени. И да напишем до 31-ви декември, просто редакционно да го изчистим.
  Това беше по тази алинея.
  Да го гласуваме, ако го приемем, ако има забележки кажете, или да продължаваме...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Госпожо Ангелова ...
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Аз само едно допълнение - едно предложение. Става въпрос за алинея пет, по предложението на народните представители от ГЕРБ. В алинея пет да се махне "до 31-ви декември 2014-та година" - предложението на... дължимите за времето до 31-ви декември 2014-та година.
  Дължимите за времето до 31-ви декември 2014-та година - това е алинея пет - да се премахне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Да се премахне. Разбрах Ви.
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Да остане. Аз ще го прочета пак. Алинея пет: внесените осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд за лицата по алинея едно, се привеждат от Националната агенция за приходите във фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигуряване.
  ЕМАНУЕЛА СПАСОВА:
  Т.е. ясно казваме институционално кой ще превежда парите, щото не беше ясно кой ще превежда ...Мисля че се съобразихме и с фондовете...Така че, не сме стигнали до... колегите, на нашето предложение, но да вървим подред.
  В ал. 2, на § 4-а. В следващия текст. До 31-ви януари. В този текст. Накрая има, че Националната агенция за приходите, подава информация за наличния брой дялове по индивидуалните партиди. Много моля, нашето предложение с колегите от ГЕРБ е, да се даде информация за наличните средства, защото ще се прехвърлят средства, а не дялове. Това е предложението за този член. Може би, ако искат, и от НАП да вземат отношение също, дали да пишем средства или дялове. Защото дялове има в пенсионните фондове във втория стълб.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Добре. Заповядайте.
  ЯНКО ИВАНОВ:
  Благодаря Ви.
  Асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
  Не случайно сме написали и тук става дума, че не НАП дава информация, в случая Комисията за финансов надзор ще даде информация за наличния брой дялове. А идеята е да бъде дял, защото така или иначе, заради стойността на дял, ако дадем средства към 31 декември 2010 година като средства тези пари ще бъдат едни, към 31-ви март, когато трябва да ги приведем те ще бъдат други. Обикновено са повече, заради доходността от инвестирането. Това означава, че ако ние дадем едни пари към 31-ви, като сума имам предвид, ние ще трябва да приведем същата сума към 31-ви март, което означава, че в партидите на хората могат да останат лев, стотинки и т.н. и заради това ние да не можем да ги закрием. Заради това предложението е, ние и без това даваме ежедневна информация за дяловете към Комисията за финансов надзор, по-коректно е към тази дата да бъде като информация брой дялове.
  ЕМАНУЕЛА СПАСОВА:
  Аз Ви разбирам, но ми е интересно какво точно ще прави НОИ с тези дялове? В партидите са влизали суми, нали?
  ЯНКО ИВАНОВ:
  Брой дялове към определен момент, умножена по стойността на един дял дава парите. Т.е., към тази дата, когато е даден броят на дялове, съответно има оповестена стойността на дяла, се знае колко са парите в този ден. Като ние дадем брой дялове съответно, към 31-ви март, ние пак трябва да приведем този брой дялове, съответно, по стойността, обаче, която ще бъде на 31-ви март и тя е различна от тази на 31-ви декември.
  КАТЯ КАШЪМОВА:
  Аз имаме един въпрос към колегата. Иначе ще го поставя въпросът. Извинявам се. Считам, че нито НАП, нито НОИ, има компетенции да превръща дяловете в средства.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Добре. Разбрах Ви.
  Колеги, предлагам ви следното: обръщам се към колегите народни представители от ГЕРБ. Много ви моля, да прочетете това, което в момента се прие, с текста на господин Абаджиев, така че да бъде съгласувано, припознато от вас, или въобще, вариантът, тъй като засега сме зациклили на вашето предложение, какво точно предлагате, за да го подложа на гласуване и да продължаваме.
  Госпожо Ангелова...
  ВЯРА ПЕТРОВА /без микрофон/
  ЯНКО ИВАНОВ:
  За това, какво сме прехвърлили ли? Те ще проверят какво сме прехвърлили към 31 март, съответно по информацията, която сме подали към 31 декември, по този повод ще си позволя да кажа, че по предложение то за алинея първа също има проблем, защото наличните към датата на 31 декември средства, към 31-ви март те могат да не бъдат същите, най-малкото защото някой може да е починал, наследниците да са дошли и да са изтеглили парите... Ние затова не сме дали... Ние даваме информация, съответно, какво има към 31 декември. Съответно, това което ще се приведе към 31 март, ако има разлика, за всяка разлика тя трябва да бъде обоснована. Но един от случаите, които се случват в тази ситуация, междувременно лицето да е починало и парите да са изтеглени от наследниците... Затова в ал. 1 считаме, че би трябвало да остане така, както е по вносител.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Така, както е по вносител?
  ЯНКО ИВАНОВ:
  Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Добре. Колеги, обръщам се към народните представители от ГЕРБ. Много Ви моля, някой да прочете последния вариант на вашето предложение. И него да го гласуваме.
  Госпожо Спасова, четете...
  ЕМАНУЕЛА СПАСОВА:
  § 4 а, алинея едно: Средствата по индивидуалните партиди, налични към 1-ви януари ....
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Не, не... Предложението Ви! Четете го, за да го гласуваме!
  ЕМАНУЕЛА СПАСОВА:
  Моето предложение ...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  ...С нужните промени, които сега обсъждахме.
  В точка две, се правят следните изменения и допълнения:....
  ЕМАНУЕЛА СПАСОВА:
  До 31 януари 2011 -та година....
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  ...Не, не! Какво четете! Вашето предложение, госпожо Спасова... Самото предложение, за да го подложа на гласуване.
  /шум в залата/
  ЕМАНУЕЛА СПАСОВА:
  В § 56, точка 2, отнасяща се за § 4-а, да се направят следните изменения и допълнения: а/... по ал. едно... Нали това?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Предложения. Четете Вашето собствено предложение. Ние гледаме доклада на Комисията.
  ЕМАНУЕЛА СПАСОВА:
  ...Ами това е...
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Аз ще го прочета.
  В точка 2 се правят следните изменения и допълнения:
  Точка първа. В алинея едно. След думите: "индивидуалните партиди" да се добави: "налични към първи януари 2011 година". А думите: "Към 31-ви декември" да се заменят със "до 31-ви декември".
  Второ. В алинея две. Думите: "наличния брой дялове" да се заменят с "наличните средства"
  Три. Алинея пет да се измени така: алинея пет. Внесените осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд за лицата по алинея едно се привеждат от Националната агенция за приходите във фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигуряване.
  Четири. Алинея шест да се заличи.
  Пет. В алинея седем и в алинея осем, след думите "по чл. 157, ал. 1, т.2 да се добавят думите: "в шестмесечен срок след подаване на заявлението".
  Шест. Алинея десет да се измени така:
  "Алинея десет. От първи януари 2011-та година се закриват индивидуалните партиди в професионални фондове за лицата по алинея едно."
  Седем. В алинея 11 пред думите: "промяна на участието" да се добави "избор".
  Осем. Алинея 12 да се заличи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Много Ви благодаря.
  Заповядайте.
  УЛЯНА ТОДОРОВА:
  Благодаря, господин председател!
  Бих искала да попитам госпожа Ангелова и вносителите, предлагайки алинея 12 да се заличи, т.е. да отпадне, в следващата алинея тринайсет на вносител, има препратка към вече отменената алинея 12 и алинея тринайсет започва: "Лицата по ал. 12 и осигурените"... и т.н. върви текстът на вносителя.
  Тук трябва да изясним, трябва да се заличат тези думи, но и вносителите да кажат.
  И второто. Не виждам смисъл, не смисъл, а смислово не мога да разбера бележката, предложението им по точка седем. В ал. 11 пред думите "промяна на участие" да се добави "избор". Значи, нещо не се връзва смислово....
  ЕМАНУЕЛА СПАСОВА:
  Избори или избор, запетайка, просто, това също е редакционно и може да го оправите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Прекратяват започнатите процедури по избор, запетайка, по промяна участието си ... така ли...
  УЛАНА ТОДОРОВА:
  Нещо смислово се губи, така че да изясните Вашата воля..., ако обичате.
  КАТЯ КАШЪМОВА:
  В този момент може лицето да върви процедура по избор на промяна за участие в друг фонд, искаме, просто...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Аз Ви разбирам прекрасно, госпожо Спасова. Кажете текстът, как да звучи? ... Започнали процедури по избор, или как по избор промяна на участието, как...
  КАТЯ КАШЪМОВА:
  Аз искам само да внеса едно уточнение. Изборът, освен за промяна на фонда, може да бъде и избор първоначален. Примерно, започнал декември месец да работи при условията на първа или втора категория /труд/, избрал е сега, но влиза в тази категория лица по алинея едно, и няма смисъл да прави този избор, защото законът казва, че неговите пари отиват във фонд "Пенсии". Това се има предвид с избор.
  Дай да видя текста...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Хубаво, но да няма избор въобще ли, как да звучи? Кажете какво правим, защото аз предлагам да ...
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Аз предлагам да остане така и след това юристите да го изчистят във финалната част редакционно...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Да, но тук проблемът е, че юристите не разбират каква е Вашата воля. Те не могат да поемат тази отговорност...
  ВЯРА ПЕТРОВА:
  Значи, избор или промяна... В смисъл, към 31 декември 2010-та година се прекратяват започналите процедури по избор или промяна на участието и прехвърлянето на средства от един в друг професионален пенсионен фонд на лицата по алинея първа... Само да кажат колегите ... Защото по всяко едно време участникът в професионалния пенсионен фонд може да си избере къде да се прехвърли партидата...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Добре, добре Вяра...
  А за алинея 13-та... Лицата по алинея 12-та с какво да се замени, тъй като вие предлагате алинея 12-та да се заличи... Не...
  ЙОСИФ МИЛОШЕВ:
  Получава се липса, изгубва се смисълът на алинеята. Трябва да стане: и лицата извън тези по алинея първа - защото това са лицата между 1952-ра и 1959-та година, могат да се пенсионират при условията на § 4-ти до 31-ви декември 2014-та година като в тези случаи средствата от техните партиди се прехвърлят във фонд "Обществено осигуряване". Ако искате да ви го дам като редакция... Защото действително, от препратката се губи смисълът. Тук са посочени тези лица, които както и досега, както им отпускаха пенсии по параграф четвърти, нека да допуснем, че набраните средства от фонда идваха при нас. Тъй като е имало една препратка към алинея 12-та, която отпада, трябва да се посочи, че лицата, извън тези, които са в алинея 1-ва - т.е. жените между 1955 г. и 1959 г...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Кажете как да звучи! За да ...
  ЙОСИФ МИЛУШЕВ:
  ...Лицата, извън тези по алинея първа, могат да се пенсионират при условията на параграф 4-ти до 31-ви декември 2014-та година включително, като в този случай средствата по техните индивидуални партиди се прехвърлят във Фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигуряване... Това е текстът. Могат да се пенсионират, как...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Колеги, ако наистина, не се разбере до десет минути, ще прекратя заседанието.
  ЕМАНУЕЛА СПАСОВА:
  Сега е по-изчистено. Предлагам да го внесем така, както. ..
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Добре. Така, както се прочете преди малко. Добре, подлагам на гласуване предложението на народните представители от парламентарната група на ГЕРБ. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 9 гласа.
  "Против" - 1 глас.
  "Въздържали се" - 4 гласа.
  Предложението се приема.
  Подлагам на гласуване § 56 по вносител, с направените предложения от народните представители на парламентарната група на ГЕРБ. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 9 гласа.
  "Против" - 1 глас.
  "Въздържали се" - 4 гласа.
  Предложението се приема.

  § 57.
  § 57 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 13 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението се приема.
  УЛЯНА ТОДОРОВА:
  Благодаря, господин председател.
  Предлагам наименованието Допълнителна разпоредба да отпадне и § 58 да отиде веднага след 57 в тялото на закона, това е утвърдената правна техника.
  Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
  "За" - 14 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.

  § 58.
  Постъпило е предложение на народните представители от Коалиция за България § 58 да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 9 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението не се приема.
  § 58 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 9 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението се приема.
  Преходни и заключителни разпоредби.
  Който е съгласен с наименованието, моля да гласува:
  "За" - 13 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.

  § 59
  § 59 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 13 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Приема се.

  § 60.
  Има постъпили две предложения: от народните представители на парламентарната група на ГЕРБ и от народния представител Хасан Адемов.
  Госпожо Петрова, заповядайте.
  ВЯРА ПЕТРОВА:
  Колеги, с тази поправка искаме да променим чл. 62 от Кодекса на труда. Аз ще ви зачета, че при пререгистрация на трудов договор се изисква работодателят в тридневен срок да подаде уведомление до Националната агенция по приходите и в седемдневен срок от неговото прекратяване. Тъй като има злоупотреби с това, с тази промяна ние искаме да се спазват стриктно сроковете за регистрация на трудовите договори както и регистрация на трудови договори за минали периоди, да се извършват само след проверка от контролните органи на Инспекцията по труда. Така ще избегнем злоупотреби при плащане на паричните обезщетения и пенсиите по Кодекса за социално осигуряване. Тъй като досегашният ред за регистриране на трудови договори за минали периоди, без предварителна проверка, дава възможност за деклариране на неизплатени заплати за минало време и съответно зачитане на осигурителен стаж, единствено с цел да се получат обезщетения и пенсии без реално участие в осигурителната система.
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Хасан Адемов. който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 9 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 60 с направеното прието предложение вече от народните представители на група ГЕРБ. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 9 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Приема се.

  § 61.
  Параграфът е по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 13 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  "Против" - няма.
  Госпожо Ангелова.
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
  Благодаря , господин председател.
  Във връзка с направените промени досега, на основание чл. 73, ал. 2 т. 2 от Правилника за организация дейността на Народното събрание, предлагам да се създаде § 61 а - Законът за данъците върху доходите на физическите лица в чл. 24, ал. 2, т. 14 думите "чл. 40, ал. 4" се заменят с "чл. 40 ал. 5".
  Параграф 61 в Закона за здравното осигуряване, чл. 40, ал. 1, т. 5 думите "чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване" се заменят с: "чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване".
  Параграф 61-в. В Закона за насърчаване на заетостта, се правят следните изменения:
  Едно. В член 31, ал. 1, т. 6 думите: "по чл. 40, ал. 4" се заменят "с по чл. 40, ал.5".
  Второ, в параграф едно от Допълнителната разпоредба:
  а. в точка 18 думите "възрастта" по член 68, алинеи от едно до три се заменят с "възрастта по чл. 68, ал. 1."
  б. в точка 31, думите "чл. 68, алинеи от едно до три" се заменят с "чл. 68, ал. 1".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Благодаря.
  Който е за така направените предложения, моля да гласува:
  "За" - 13 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  Приема се.
  Предложение на народните представители от парламентарната група на ГЕРБ да се създаде нов параграф 62. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 9 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 4 гласа.
  Приема се.

  § 62.
  Постъпило е предложение от народните представители от Коалиция за България, който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 9 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Не се приема.
  § 62 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 9 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - няма.

  § 63.
  Две предложения: от народния представител Хасан Адемов и от народните представители от Коалиция за България, и двете идентични - § 63 да отпадне. Да гласуваме ен блок и двете предложения. Който е
  за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 9 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Не се приема.
  § 63 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 9 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Приема се.

  § 64.
  Предложение на народните представители от Коалиция за България, параграф 64 да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 9 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Не се приема.
  § 64 по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 9 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Приема се.

  § 65.
  Предложение от народните представители от Коалиция за България § 65 да отпадне. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 9 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Не се приема.
  § 65 по вносител. Който е за, да гласува:
  "За" - 9 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Приема се.

  § 66.
  Момент. Заповядайте.
  УЛЯНА ТОДОРОВА:
  Благодаря, господин председател.
  Имам към вносителите въпрос по § 66-ти, ал. 1-ва, където се казва, издадени по реда на наредба на Министерския съвет по параграф 45-ти. Когато се позоваваме на подзаконов нормативен акт, в случая на наредба, трябва да я дадем с нейното наименование, още повече, че в този параграф алинея първа, не се говори въобще за Наредба, а за Правилник и подзаконови. Така че, да бъдат вносителите... да изяснят волята, и най-важното да ни кажат наименованието на наредбата, за да я включим с точното наименование в разпоредбата на алинея първа.
  Благодаря Ви.
  ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА:
  Да. Да...
  МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ:
  Да, защото Наредбата е приета преди два месеца от Министерството и да ...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
  Разбрах Ви. Вие поемате ангажимента, госпожо Караиванова да дадете необходимото... благодаря Ви.

  § 66 и § 67
  Тези параграфи са по вносител. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 9 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - 4 гласа.
  Предложението се приема.

  § 68.
  Постъпило е предложение от народните представители на парламентарната група на ГЕРБ. Извинявайте, има предложение и от народните представители на Коалиция за България. Две са предложенията.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители от Коалиция за България. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 4 гласа.
  "Против" - 9 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Не се приема.
  Предложението на народните представители от парламентарната група на ГЕРБ, който е за, моля да гласува:
  "За" - 9 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Предложението се приема.
  Подлагам на гласуване § 68 по вносител с приетото предложение на народните представители от парламентарната група на ГЕРБ. Който е съгласен, моля да гласува:
  "За" - 9 гласа.
  "Против" - 4 гласа.
  "Въздържали се" - няма.
  Текстовете се приемат.

  § 69.
  Постъпило е предложение от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ. Който е за, моля да гласува:
  "За" - 13 гласа.
  "Против" - няма.
  "Въздържали се" - няма.
  ...О, да... Те не са същите номера. Колеги, дайте по принцип, после ще се поправят номерата...по-късно, с точните номера...
  Приема се.


  Уважаеми дами и господа, изчерпахме дневния ред. Благодарим Ви, господин министър, и на всички гости, разбира се...
  /Заседанието закрито в 18.40 часа./


  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума