Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
02/07/2015

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  П Р О Т О К О Л
  № 12

  Днес, 02.07.2015 г., четвъртък, от 14:30 часа се проведе заседание на Комисията по околната среда и водите.
  На заседанието присъстват: от Министерството н околната среда и водите – Ивелина Василева, министър, Бойко Малинов, заместник-министър, Иван Ангелов, директор на дирекция Опазване чистотата на въздуха”, Николай Цветков, главен експерт в направление „Генетично модифицирани организми”; от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Изпълнителна агенция „Морска администрация” – Живко Петров, изпълнителен директор и Павлина Ковачева, главен експерт; от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР – Комисар Христомир Христов Дочев, началник на отдел „Център за изследване и експертизи” към дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол”, Йордан Атанасов Йорданов, главен инспектор , началник на сектор „Техническо оценяване на продукти” в отдел ЦИЕ към дирекция КПИК при ГДПБЗН-МВР.
  Към протокола се прилага списъкът на присъстващите членове на комисията.
  Заседанието се ръководи от Станислав Иванов, председател на Комисията по околната среда и водите.
  Предс. Станислав Иванов:
  Уважаеми колеги, госпожо Министър,
  Предварителният проект на дневен ред ви е изпратен:
  1.Обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 502-01-51, внесен от Министерски съвет на 23.06.2015 г.
  2. Разни.
  Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред, да гласува. Шестнайсет „за”. Против и въздържали се няма.
  Уважаеми колеги, първо ще дам думата на Министерството на околната среда и водите да представят така внесения законопроект и след това ще пристъпим към разисквания.
  Г-н Чакъров, заповядайте.

  Джевдет Чакъров:
  Първата седмица на месеца сме. Блиц контролът кога ще бъде?
  Предс. Станислав Иванов:
  Блиц контролът по принцип трябва да бъде винаги в първата седмица, но единствено в зала това нещо се спазва. С оглед на това да не се гледа на едно заседание всичко и след това да не провеждаме заседания, поради това че няма какво да се гледа, мисля, че е по-добре да разделим нещата с оглед на това работата на всички нас да не се струпва в един ден. Блиц контролът, който е нещо изключително важно, предлагам, а така го правят и в повечето комисии, да се проведе в рамките на месеца. Не е задължително да бъде първата седмица на месеца. Но, ако желаете, това можем да го правим оттук нататък в първата седмица и да го направим като задължение. А има и комисии, които не правят блиц контрол. Имаме удоволствието да се виждаме с г-жа Василева често. Всички ние контактуваме с нея. Мисля, че в момента няма някаква драма от гледна точка на блиц контрол.
  Г-жо Министър, по отношение на внесения законопроект имате думата Вие или някой от вашия екип да го представи.
  Ивелина Василева:
  Уважаеми г-н Председател,
  Уважаеми дами и господа народни представители,
  В последствие ще дам думата на колегите, ако желаете по-детайлно да бъдат изложени мотивите и съдържанието на законопроекта, който представяме на вашето внимание.
  Това, върху което искам да акцентирам е, че предложените изменения и допълнения на Закона за чистотата на атмосферния въздух са свързани с текстове, които транспонират част от изискванията на Директива 2012/33/ЕC за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива.
  Също така осигуряване на прилагането и на контрола на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, в това число идентифициране на отговорните лица за създаване и/или приспособяване на програми за сертифициране и обучение в съответствие с изискванията на чл. 10 от регламента; създаване на системи за докладване за съответните глави по регламента с цел получаване на данни за емисии на флуорсъдържащи парникови газове; актуализиране на принудителните административни мерки, на глобите и имуществените санкции.
  Създаване на законово основание за въвеждане в подзаконовите нормативни актове на норми за допустими емисии, съответстващи на заключенията за най-добри налични техники, приети с решение на Европейската комисия в областта на емисиите от промишлеността.
  Отмяна на вече неактуални разпоредби, касаещи таксите върху котелно гориво и мазут с над 1% сяра, а също така и намаляване на административната тежест чрез мерки, които се отнасят до отпадане подзаконовото изискване за подаване на различна по вид информация във връзка с регистрацията на местните снабдители с корабно гориво.
  Промените, които са свързани с усъвършенстването на текстовете, които касаят ангажимента на общините за изготвянето на програмите за подобряване на качеството на атмосферния въздух са съществен елемент от новия законопроект, който представяме на вниманието ви.
  Желанието ни е прецизирането и усъвършенстването да бъде в посока на даване на възможност на местните власти при установяване на рискови зони в населените места, където има установени превишения на нормите за съдържание на фини прахови частици във въздуха, да се въвеждат ограничителни мерки, в това число ограничаване на ползването на определен вид твърдо битово гориво, въвеждането на мерки, свързани с ограничаването на автомобилния трафик, които биха подпомогнали усилията за привеждане в съответствие, съответно и усилията ни за преодоляване на наказателната процедура, която вече навлезе и в съдебна фаза, свързана с нарушаването на качеството на въздуха в населените места на територията на страната.
  Също така чрез допълнителни текстове се оказва възможността да се налагат и санкции за кметове, които не изпълняват задълженията си по изготвянето на общински програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух, неприлагането на указанията, дадени от министъра на околната среда и водите и неприлагането на конкретни мерки, които са заложени в програмите.
  Чрез тези текстове ние смятаме, че ще подпомогнем, от една страна, общините при провеждането на местни политики и прилагането на конкретни инициативи и мерки, които да осигурят по-добро състояние на атмосферния въздух и от друга страна, ще подобрим контрола при осъществяването на тези правомощия.
  Допълнителни изменения и допълнения са свързани със Закона за биологичното разнообразие. Предложените промени са в Преходните и заключителните разпоредби и те са свързани с мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни видове.
  Това накратко е същността на законопроекта, който предлагаме на вашето внимание. На разположение сме за допълнителни въпроси.
  Заявявам желанието си при необходимост или при желание от страна на народните представители, за пореден път казвам, винаги сме отворени и см на разположение. Ако има някакви въпроси, различни от същността на точката, която разглеждаме, могат да бъдат обсъдени.
  Предс. Станислав Иванов:
  Благодаря, г-жо Василева.
  Уважаеми колеги, извън дебата, искам да поздравим г-н Ячев. Той днес има рожден ден. (Ръкопляскания.)
  Уважаеми колеги от Морска администрация или от Пожарна безопасност и защита на населението, ако желаете да вземете думата по предложения законопроект, заповядайте.
  Йордан Йорданов:
  Добър ден на всички. Казвам се Йордан Йорданов, началник на сектор „Техническо оценяване на продукти” в отдел Център за изследване на експертизи при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на вътрешните работи.
  Уважаеми г-н Председател,
  Уважаеми дами и господа народни представители,
  Нашата главна дирекция има ангажименти съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, свързани с поддържането, експлоатацията и извършването на сервизни дейности по пожарогасителни системи, които са оборудвани с газове, съдържащи флорирани парникови газове.
  По така представения законопроект, благодарение на добрата работа между Министерството на околната среда и водите и нашето министерство не веднъж сме били на работни групи за обсъждане на конкретни текстове и сме постигнали съгласие в това. Искам да кажа само няколко градивни забележки по отношение на представените текстове. Предполагам, че са технически пропуски, ако е възможно да се отстранят. Ще бъда кратък.
  В така предложения текст на § 5 за чл. 17, ал. 5, т. 2 за оправомощените длъжностни лица от директора на Главната дирекция.
  Чета предложения текст:
  „2. директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице по отношение на изискванията към лицата, извършващи дейности по монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт, извеждане от експлоатация и проверка за течове на стационарното противопожарно оборудване, както и по възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове от това оборудване, заложени в чл. 3, параграф 4 и чл. 6, параграф 2, буква „б” от Регламент (ЕС) № 517/2014.”
  Считам, че е редно лицата, тъй като контролните органи, служители на главната дирекция в страна са 28 регионални дирекции, считам, че е редно да бъде „оправомощени длъжностни лица”. Така четейки текста се остава с впечатление, че е едно длъжностно лице.
  Същото е и в ал. 8, където също е в единствено число.
  Извинявайте, ако съм толкова подробен.
  Имам един въпрос към колегите от Министерството на околната среда и водите по отношение на раздела за санкции, § 18 за изменението в чл. 34и, ал. 15.
  В ал. 15 е останал текстът „или на системи за противопожарна защита и пожарогасители”, а горните ал. 12 и 13 обхващат тези дейности. Уверението беше при предходните разговори, че в ал. 15 остават само „хладилни, климатични или термопомпени инсталации”.
  Борислав Великов:
  На мен не ми прави много добро впечатление, че те не са си разговаряли предварително за такива технически неща. Нека да ги обсъдят допълнително. Водещо е Министерството на околната среда и водите и там да се уточнят.
  Предс. Станислав Иванов:
  Коректно е. Аз също му обърнах внимание по съществото на предлагания законопроект имате ли някакви забележки относно философията на законопроекта. А това какви поправки трябва да бъдат направени и корекции това може да го уточните помежду си и няма нужда да ни занимавате в момента. Не е прието в работата на комисията.
  По същество има ли нещо, което считате, че е в противоречие с вашите политики, с вашата работа и т.н.
  Йордан Йорданов:
  Разбрах. Извинявам се още един път на всички присъстващи. По същество нямам бележки. Всичко е обхванато качествено.
  Ивелина Василева:
  Благодаря, г-н Председател. Моят коментар щеше да бъде същият. Защото, както знаете, законопроектът е приет от Министерски съвет и то след преминаване на процедура за междуведомствено съгласуване, така че при цялото ми уважение към колегите учудващо е това, че подобни коментари сега се излагат. Разбирам, че има нужда от някакви технически корекции. Ако те бъдат предложени, впоследствие бихме могли да ги отразим.
  Предс. Станислав Иванов:
  Тук говорим за политиките на първо четене. Вие вече нямате право на промени. Оттук нататък промени единствено могат да правят народни представители. Заповядайте.
  Живко Петров:
  Уважаеми г-н Председател,
  Дами и господа народни представители,
  Казвам се Живко Петров, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.
  Ние нямаме да кажем нищо по същество по законопроекта, доколкото сме участвали в подготовката. Нашето касателство към така предложения законопроект е контролът върху разпространението и използването на корабни горива. Благодаря.
  Предс. Станислав Иванов:
  Колеги, чухме мненията на МОСВ и двете организации, които имат свои представители тук. Г-жа Василева ни представи законопроекта. Някакви въпроси имате ли? Заповядайте, г-н Великов.
  Борислав Великов:
  Благодаря, г-н Председател.
  Очевидно е, че тук става дума за транспониране на директиви, регламенти. Естествено ние от Реформаторския блок ще го подкрепим, но все пак някои въпроси като чели възникват и може би с оглед на изчистването и на духа, аз бих ги задал.
  Примерно, в § 3, чл. 9, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Министерският съвет или министърът на околната среда и водите съвместно със съответните заинтересувани министри издават наредби, с които утвърждават норми за емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.”
  Кой е критерият кога ще бъде министърът и кога Министерският съвет. Тук има ли някакви съображения да се намеси Министерският съвет, което вдига нивото. Някакви по-важни случаи ли се имат предвид, какви са мотивите и критериите. Ако може накратко да получим сведения.
  Във връзка с това, което младият колега спомена тук за § 5, чл. 17, аз забелязвам, примерно, че в ал. 4 и 5 се вижда, че министърът, ако бъде упълномощен, той евентуално по-нататък може да си упълномощава длъжностни лица. Не е ли достатъчно тук да бъде само „министърът на околната среда и водите”. Трябва ли непременно да се споменават и директорите.
  Един принципен въпрос във връзка с този важен законопроект, в § 11, това, което спомена и г-жа Министъра, че тук се дават вече законови възможности общинските съвети да приемат мерки, свързани с ограничаване замърсяването на въздуха. Това, че им се дават такива права е добре по принцип. Но всъщност, ако може все пак да обсъдим малко дали общинските съвети знаем, че не винаги са много експедитивни. Ако се наложи да вземат някакво бързо решение и общинският съвет не е много добре сработен – има някои противоречия там, може да мине сума ти време, докато се вземе решение. Дали не е по-добре самият кмет да бъде упълномощен, защото той може по-бързо да реагира. Разбира се, можем да му предвидим някаква вътрешна съгласувателна процедура или нещо, но все пак той би бил по-реактивно способен, ако можем така да кажем.
  Същият малък въпрос по принцип е за глобите и санкциите, които са предвидени на много места и някои от които изглеждат твърде ниски. Тук какво е било водещото – дали да са респектиращи или да са платими? Ако са ниски и платими, може би ще постигнем резултати за предотвратяване на евентуални нарушения. Ако има някой, който не иска да си плати глобите, може да въведем някакви специални принудителни мерки: труд в полза на обществото или нещо такова.
  И последният ми въпрос е кое е наложило в Преходните и заключителните разпоредби да се подпъхнат текстове, свързани със Закона за биологичното разнообразие, при положение, че те изглеждат твърде несвързани с основното, което е чистотата на въздуха. Това е безспорно – „относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове” – всичко това е много важно, но защо тук. Защо не по друг правно-технически начин. Известни са начините, по които могат да се направят съответните промени.
  Благодаря.
  Предс. Станислав Иванов:
  Благодаря, г-н Великов. Предлагам, г-жо Министър, уважаеми колеги, нека да се натрупат няколко въпроса и след това да отговорите. Но ако предпочитате да отговаряте на всеки въпрос, как ще ви бъде по-удобно, г-жо Министър.
  Ивелина Василева:
  Ако желаете сега да отговоря на зададените от г-н Великов въпроси. (Заповядайте.)
  На първия въпрос, който беше отправен относно наредбите, които се издават съответно от Министерския съвет или от министъра на околната среда и водите, като пример Наредбата за големите горивни инсталации, е наредба на Министерски съвет, тъй като изисква ангажираността на по-голям брой компетентни ведомства.
  А що се отнася до мерките. Мерките, които сме заложили – възможността, която даваме на общинските съвети, е свързана с дългосрочните усилия за това да се намали замърсяването, когато става въпрос за фини праходи частици, знаете е предмет и на наказателна процедура. Тя е продължителна и реално е стартирана във връзка с регулярно превишаване в 30 населени места на показателите от 1 януари 2007 г., от датата, в която България става член на Европейския съюз. Тоест, тези програми, тези усилия целят редуцирането на замърсяването. В този смисъл това са тип дългосрочни мерки, които според нас ас в компетенциите на общинския съвет, като органа, който формира общинската политика, който взима решенията, включително е и този, който приема програмите за подобряване на качеството на въздуха. Даваме му възможност чрез тези текстове да налага и ограничителни мерки, обособяването на рисковите зони, определянето на конкретни действия, които ще доведат до подобряване на състоянието.
  А що се отнася до възникнали спешни аварийни нужди, то това влиза в обхвата на чл. 30 от закона и не е предмет на тази разпоредба.
  За глобите и санкциите. Разбира се, във възможностите е на парламента и на народните представители да увеличат предложените от нас. Това, което сме направили е да въведем глоби и санкции, които досега не съществуваха в закона, т.е. нямаше такъв санкционен механизъм, който да бъде прилаган за неизпълнение на тези задължения от страна на кметовете и общинските администрации. В този смисъл моето лично разбиране е, че глобите и санкциите са за това, защото те трябва да имат своя дисциплиниращ ефект. Разбира се, ако имате предложения, ние нямаме нищо против те да бъдат разглеждани и в посока увеличаване на санкциите.
  Що се отнася до текстовете, които са предложени в Преходните и заключителните разпоредби и касаят изменения в Закона за биологичното разнообразие спешността произтича от срочната необходимост за транспониране. Това, което предлагаме, е определянето на компетентен орган и санкции.
  Предс. Станислав Иванов:
  Благодаря, г-жо Василева.
  Уважаеми колеги, моля ви, когато говорим на първо четене, разбира се, тук говорим експертно, защото повечето от нас познават добре работата и в детайли и по същество, но нека това да бъде дебат, когато му е времето в детайли по законопроекта.
  Съгласно нашия правилник, чл. 77, ал. 4
  „(4) При първото гласуване законопроектът се обсъжда по принцип и в цялост. Народните представители се произнасят по основните положения на законопроекта.”
  Нека в момента да не водим този дебат и след това на второ четене отново да се налага. Както и други разпоредби от нашия правилник, които казват, че на първо четене законопроектите се гледат по същество – гледат се политиките, философията и духа. Всички детайли са елемент и предмет на гледането на второ четене. Нека да се придържаме към това, защото мисля, че е изключително важно.
  И другото, да се убедим самите ние, че това са правилните политики и правилния начин нещата да се случат. А по детайлите винаги между първо и второ четене всеки един от нас има право на законодателна инициатива.
  Заповядайте, г-н Чакъров.


  Джевдет Чакъров:
  Точно в тази рамка ще се изкажа, г-н Председател, както призовахте. Обещавам предварително.
  От нашата парламентарна група ще подкрепим предложения ЗИД на закона с оглед на това, че той е наистина транспониращ и въвежда основни изисквания на европейското законодателство в нашето законодателство.
  Отчитам като много добър момент въвеждането на норми за допустими емисии, които да съответстват на заключенията за най-добри налични техники, приети с решение на Европейската комисия, които ще бъдат в пълно съответствие (визирам в областта на емисиите в промишлеността) с подзаконовите актове, с които се въвеждат нормите на допустимите емисии и нормите на предприятията, които са заложени в комплексните разрешителни.
  Отчитам като много добър момент в същото време даването н правомощия на общинските съвети да приемат мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, които до този момент, преди въвеждането, не присъстват в мерките в общинските програми по чл. 27 от закона.
  Позитивно е това, което министър Василева посочи, че общинските съвети ще имат правото да включват в програмите си тези мерки за намаляването на емисиите и това е една положителна стъпка, още повече в контекста на наказателната процедура, която вече е в ход за страната ни за фините прахови частици. Аз в това отношение бих искал да чуя позицията на министерството ще бъдат ли достатъчни тези мерки с промените, които предвиждаме да бъдат направени – упълномощаването на общинските съвети и с мерки, които евентуално ще бъдат допълнително предприети, ще бъдат ли достатъчно, за да отговорим за прекратяване на наказателната процедура към нашата страна.
  Добре е, че се въвеждат санкции за кметовете и за длъжностните лица, които не изпълняват задълженията си по разработените програми по чл. 25 и в организиране на изпълнението на заложените в програмите мерки.
  Другото, което бих искал да кажа. Надявам се, че всичко това ще е достатъчно, за да преодолеем съдебната процедура, защото, ако тя се развие, бихме били потърпевши със сериозни санкции за нашата страна.
  Другата ми бележка, естествено няма да бъда конкретен, макар че и аз съм се подготвил като доц. Велков да бъда доста обстоятелствен, но ще се въздържа, е за определяне на компетенциите – за компетентността на органите на изпълнителната власт. Но това са неща, които можем да ги изчистим между първо и второ четене.
  Като цяло, в заключение, ние ще подкрепим така предложения ЗИД на закона, защото освен, че е хармонизиращ, той е крачка в правилната посока. Благодаря.
  Предс. Станислав Иванов:
  Благодаря, г-н Чакъров. Г-н Генов.
  Манол Генов:
  Ние от БСП лява България също по принцип ще подкрепим текста на закона. Но виждаме един сериозен пропуск в първи раздел за емисиите от неподвижни източници. Всички живеем в тази държава. Мисля, че няма човек от вас, който да не знае, че има стотици хиляди домакинства в държавата, които са на твърдо гориво - било на въглища, било на дърва. Има градове, щ дам примери, като Раднево, Гълъбово, Перник, които се отопляват с въглища, защото там има бол, достатъчно - законно, незаконно и как ги добиват е един друг въпрос. Същото важи и за дървата за огрев. Там също законността и регламент за продажбата им и т.н. е важен момент в това.
  Има ли някаква идея министерството въобще какво ще се случва с този сериозен за мен замърсител на въздуха.
  Добре е, че на общинските съвети им вменяваме някакви функции. Аз дълбоко се съмнявам за експертния капацитет на общинските съвети, съответно и на общинските администрации, като такива, дали те ще могат да се справят с тези програми. Ще могат ли да набележат съответните мерки. Ще могат ли да видят зоните, където трябва да има ограничение за емисиите, които са цитирани в измененията на закона. Но мисля, че това е бягане от проблема. Хвърляме, като говорим, че ще децентрализираме, едни задължения към общините, за които аз не съм сигурен, казвам още веднъж, че те имат капацитета да се справят, или ще трябва да похарчат по 10-20 хиляди лева, които ще ги дадат на някои консултанти, които ще им ги напишат и т.н. И ако сериозно министерството има идея и има концепция как това нещо да се случи и как да бъдат ограничени емисиите от тези домакинства, аз мисля, че не трябва да се вменяват само задължения на общинските администрации, респективно и на кметовете и на общинските съвети, но те трябва по някакъв начин да бъдат минимално финансово подплатени. Дали през зелени сертификати, дали през нещо друго. Ние имаме тук с колегите разни идеи.
  Казвам още веднъж. Подкрепяме по принцип закона, но вероятно ще внесем в тази посока някакви предложения между първо и второ четене.
  Благодаря.
  Предс. Станислав Иванов:
  Благодаря, г-н Генов. Г-н Лилков, заповядайте.
  Вили Лилков:
  Днес получихме становище на Сдружението на общините. Вероятно сте запознати с него. Аз лично приветствам това, което те предлагат. Така че моето предложение е, дори да не го коментирате сега, но да го вземете под внимание, защото ми се струва, че е разумно и то е в посока на това, което каза колегата Генов. Общините едва ли ще имат възможност да се справят сами. Не зная дали го имате това становище? (Нямаме го.) Не сте го получили. То е именно в тази посока, че те се нуждаят от методическа подкрепа преди това за определяне на параметри, зони и т.н. Иначе всяка община трябва да го прави за себе си и да се харчат огромни пари. Погледнете го и го вземете предвид.
  Предс. Станислав Иванов:
  Аз нещо не разбирам. За какво става въпрос, г-жо Василева, защото аз мисля, че предвидените мерки не са за това, за което става въпрос в момента и което коментира г-н Лилков.
  Ивелина Василева:
  Всъщност, ако трябва да започна отзад напред – не сме получили това становище на Националното сдружение на общините. Но разбира се, сме отворени за всякакви предложения, които биха могли да доведат до подобряване на състоянието. Разбира се, че ще се запознаем с него, ще го разгледаме.
  Що се отнася до коментарите на г-н Генов и на г-н Чакъров, аз благодаря на народните представители и на парламентарните групи за подкрепата и конкретно текстовете, които касаят подобряването на състоянието на качеството на атмосферния въздух безспорно са наш общ приоритет. Точно поради тази причина, във връзка с коментарите, свързани с правомощията, които се дават на общинските свети да взимат решения – определянето на рискови зони, въвеждането на конкретни мерки, има и текст, който ние предлагаме в чл. 27 министърът на околната среда и водите да дава указания към общините. Тоест, от гледна точка на притесненията за капацитета, министерството винаги е насреща да дава методически указания, включително и министърът може да дава указания, които съгласно текстовете в същия член, са задължителни за изпълнение.
  Що се отнася до въпроса, който г-н Чакъров зададе, безспорно тези правомощия според нас ще допринесат за справянето с това предизвикателство. Искам да отбележа, че в годините със статистическата информация, с която разполагаме, ясно се вижда положителната тенденция по отношение на подобренията, които са постигнати за брой превишения в рамките на годината и съответно превишения на средно часовата норма. Но със сигурност действията, които е необходимо да бъдат предприети са доста мащабни и ресурсоемки. Финансовото обезпечение също е много важен елемент от тях.
  Мисля, че трябва да упоменат практиките и инициативите, които се предприемат от общините във връзка с възможността им да ползват европейски средства и по програма регионално развитие и по оперативна програма околна среда в минали програмен период имаше мерки, които бяха пряко свързани с подобряването на качеството на атмосферния въздух. По оперативна програма „Транспорт” също се реализираха дейности. Програмата за енергийна ефективност също допринася за това. Всички тези ефекти надявам се, че ще бъдат видими във времето напред и ще дават още повече резултати.
  Допълнителни мерки, които сме предприели. Знаете, в новата оперативна програма има обособена отделна приоритетна ос, която дава възможност за подпомагане на общините точно за актуализация на общинските програми и имплементирането на конкретни мерки, които са заложени в тях. Близо 58 млн. евро е финансовият ресурс, който е наличен по програмата за тази приоритетна ос. И в останалите оперативни програми също има мерки, които ще подпомогнат подобряването.
  Другите действия, които са свързани основно с най-съществения замърсител, който има най-висок принос – 59% от замърсяването се дължи на използването на твърдо битово гориво. За това критичните месеци са месеците на зимния период. В тази връзка ние инициирахме създаването на две работни групи, отправихме покана към колегите от Министерството на труда и социалната политика и вече има сформирана работна група с цел да се търси вариант, чрез който да се ограничи използването на предоставянето на целева помощ за отопление при закупуването на ниско качествени горива. Тоест, да има някаква диференциация при предоставянето на енергийни помощи, което би могло да ограничи вредното въздействие на използването на ниско качествени горива.
  Освен това инициирахме още една работна група, в която освен Министерството на околната среда и водите участват представители на Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката и Националното сдружение на общините. Задачата на тази работна група е да обсъди вариантни решения и необходимост от промяна на законодателството с оглед ограничаването на ползването на горива, които са с високо съдържание на сяра и пепел, т.е. отново които имат принос към замърсяването.
  Това са действията, които са предприети.
  Бих казала, че трябва да отчетем и това е част от аргументацията ни пред Европейската комисия, ще бъде и във фазата на съдебното дело, и фактът, че все пак България е държава, която спрямо останалите, има доста по-малки възможности – икономическото й състояние и на населението е такова, че предполага трудности при въвеждането на тези мерки. Знаете, че най-евтиното и достъпно гориво за хората е използването на дърва и въглища. Но със сигурност трябва усилията да бъдат насочени към това.
  В този смисъл смятам, че мерките, които касаят ограничаването на използването на моторни превозни средства в централните части на градовете, подобряването на системата за градски транспорт, са мерки, които биха могли по-лесно да бъдат адресирани. Другото е по-голямото предизвикателство и аз съм благодарна на колегите си от другите ведомства, че има разбиране за това да се върви в посока промяна на горивната база. Благодаря.
  Предс. Станислав Иванов:
  Благодаря, г-жо Василева. Г-н Лилков, извинявайте, получено е становището. Не съм го видял, Извинявайте. Заповядайте, г-н Чакъров. След това г-н Генов.
  Джевдет Чакъров:
  Като реплика към г-н Генов и колегата Лилков.
  Аз по-скоро подкрепям общински съветници - към тях да бъдат вменени тези задължения, тези правомощия и ангажимента да имплементират в общинските програми мерки и действия, с които да се постигнат целите. Да не се повтарям.
  Освен това, това което посочи и министър Василева, министерството винаги би било на разположение. Регионалните структури също могат да бъдат в активен диалог и на регионално ниво има съответни представители, които отговарят за чистотата на атмосферния въздух в регионалните структури – РИОСВ, и те също биха могли методично да подпомагат общините. Така че добре е да има този контакт. В законодателството много добре е разписано и се доразписва по отношение на промишлените субекти, които да отговарят на критериите.
  По отношение на битовата компонента за селищата, било то градове или села, естествено общинските съвети трябва да имат отношение. Те са местния законодателен орган, който приема програми. Така че, в тази част действително е крачка напред. Така че аз по-скоро подкрепям и трябва да подкрепим това да бъде по този начин. Естествено бюджетите, особено в големите общини, не трябва да бъдат проблем. Трябва да се мисли за общини, които са в региони като Югозападния и други, където да има вече друг подход – по-селективен, диференциран, но това е друга тема. Ние трябва да приемем по принцип законодателство, което да бъде в действие и да се постигат параметрите. За фините прахови частици виждаме каква е ситуацията. Ние не трябва да гледаме на този казус само от гледна точка на наказателната процедура. Това е въздухът, който вдишваме всички ние от гледна точка на здравето на всички нас. Благодаря ви.
  Предс. Станислав Иванов:
  Благодаря, г-н Чакъров. Г-н Генов.
  Манол Генов:
  Аз от министерството освен смекчаващи вината обстоятелства, които ще бъдат пред съда, не чух нищо конкретно за това какво ще правим с битовите абонати – с домакинствата на твърдо гориво. Разбрах, че има една работна група, че има втора работна група и дотам. Че тези групи работят, но какво са изработили не ни е ясно.

  Предс. Станислав Иванов:
  Вие какво предлагате, г-н Генов?
  Манол Генов:
  Моля Ви, г-н Председателю, не ме прекъсвайте.
  Може би тук колегите не знаят, че например въглищата, които се продават в България биват от 3000 до 7000 калории на тон. Сега разговаряли със социалното министерство. Явно ще стимулираме икономиката на Украйна за по-високо енергийни въглища, защото Донбас в България е с най-високо калорично съдържание. Те ще дават сертификати от ваучерите и няма да ги дават на Ковачки за брикетите, а ще ги дават на някой търговец, който примерно продава донбаски въглища. Не е решение на въпроса. Въглищата имат акциз, който е нулев. Тук наистина трябва воля да се ограничат емисиите. Дали ще им слагаме филтри на комините, дали тези хора можем да ги стимулираме да бъдат освободени от акциз, когато купуват високо енергийни суровини. Защото когато се пуска фактура за въглища за битови абонати, акцизът е нула. Търговецът, който продава, независимо, че е под контрол на митницата, правят се отчети и т.н., но там акциз не се начислява на въглищата.
  От друга страна, Министерството на земеделието и горите с дървата за огрев е пълен хаос. Всеки си краде, всеки си продава, ДДС не влиза в държавата. Не искам да навлизам в тази тема.
  Но това са комплексни механизми и казвам, че това трябва да бъде една политика. Защото вие сама казахте, г-жо Василева – 59% в определени сезони е от вредните частици във въздуха са на база на изгарянето на тези горива. Така че тук има поле за действие.
  Предполагам, че общините, тъй като с чл. 27 ги задължавате с указанията да ги изпълняват и ще бъдат наказвани кметовете. Това е добре, но нека да им дадем и пътека какво да правят и как да го правят. Защото тези механизми и тези лостове са в държавата. Ние ще хвърлим там един задължения на общинските съвети и на кметовете, те ще гледат тавана, ще намерят някакъв консултант, както каза г-н Лилков да им напише за 6-8-10 хиляди лева някаква програма и някакви мерки и те ще си останат до там.
  Последващият контрол и всички тези неща са изключително важни и ако ние правим някакъв закон и аз затова ви казах, че има сериозен пропуск от неподвижните източници на емисии, защото аз домакинствата ги смятам за такива. Така че има време и нека да ги вмъкнем тези неща дотолкова доколкото може и доколко вие сте анализирали тези неща и пътищата, по които все пак трябва да се върви. Ние че не можем да ги ликвидираме тези емисии не можем, но поне да ги ограничим. Това е.
  Чавдар Георгиев:
  Г-н Председател, ако ми позволите само едно изречение.
  Предс. Станислав Иванов:
  Вие вече си взехте думата. Заповядайте.
  Чавдар Георгиев:
  Доколкото на мен ми е известно дирекцията беше започнала работа по стандартизацията на качеството на въглищата за битово отопление. Има ли движение в тази връзка или не.
  Предс. Станислав Иванов:
  Кой ще отговори? Заповядайте.
  Иван Ангелов:
  Едната от работните групи е точно за това, защото се оказа, че начинът, по който бяхме изготвили предложението, не е достатъчно ефективен за прилагане. Идеята е да се намери такова решение, което най-малък натиск да окаже върху населението, съответно и върху бизнеса. Това, разбира се, е трудно. Аз съм съгласен с г-н Генов, че е трудно да се намери решение, което да не засегне бизнеса, в смисъл, че у нас, за съжаление, не се добиват горива с ниско съдържание на пепел и това на практика ни ограничава във възможностите, които имаме, да решим проблема.
  Защо сме се насочили към търсене на решение в тази посока? Само с две думи. Защото това е първична мярка на ограничаването на съдържанието на пепел във въглищата, която е относително лесно и масово приложима. Емисиите на фини прахови частици в общия случай се приема, че са пропорционални на съдържанието на пепел във въглищата.
  От друга страна, вие сигурно сте запознати и знаете, че въглищата се продават на базата на тяхното калорично съдържание. Тоест населението няма да бъде засегнато съществено. Това е нашата първоначална идея. Какво ще излезе от работната група, ще видим.
  Предс. Станислав Иванов:
  Благодаря, Г-н Лилков.
  Вили Лилков:
  Само да прочета две изречения от писмото на Сдружението на общините. Те предлагат:
  Разпоредбата на чл. 28а да влезе в сила тогава, когато министерството разработи и приеме подзаконови нормативни актове, в които да се определят параметрите, като критерии за допустимост и качество на твърди горива за бита, тъй като именно битовият сектор е от най-големите замърсители, класа на използваните индивидуални горивни съоръжения за битово отопление с емисионни характеристики, параметрите и т.н.
  Тоест, те подкрепят закона, но искат методически основания, въз основа на които да си направят наредбите. Иначе ще се случи това, което казва г-н Генов. За това въпросът е да помислите и да се изкажете и по този въпрос, когато му дойде време.
  Ивелина Василева:
  Безспорно, както споменах, ще се запознаем със становището и разбира се сме готови да го коментираме.
  Що се отнася до нормативното основание, то е ясно – по силата на закона могат да бъдат наложени тези мерки.
  Що се отнася до конкретните предложения, разбира се, ще бъдат обсъдени. Ние имаме прекрасна комуникация с Националното сдружение на общините и съм убедена, че заедно с тях усилията ни ще доведат до подобряване на положението. Безспорно очертахме основните замърсители, приноса на основните замърсители за състоянието на качеството на въздуха. Както стана ясно, ангажирали сме колеги и от другите ведомства. Защото тези усилия, както всички тук подчертах, трябва да бъдат хоризонтални и те са свързани със компетенциите и действията на други ведомства. В този смисъл сме готови за допълнителни предложения, ако има такива, да бъдат обсъдени. Защото, както и г-н Чакъров спомена, това е свързано със здравето на хората.
  Предс. Станислав Иванов:
  Ако трябва, ще направим работна група между ведомствата, за да уточним тези въпроси.
  Колеги, други въпроси или становища по разглеждания законопроект? Не виждам. Преминаваме към гласуване.
  Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 502-01-51, внесен от Министерски съвет на 23.06.2015 г.
  Моля, който е „за”, така предложения законопроект от Министерски съвет, да гласува. Петнайсет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Благодаря, колеги.
  По втора точка – Разни.
  Имате ли въпроси? Няма.
  Закривам заседанието на комисията.

  Председател:
  Станислав Иванов

  Стенограф:
  Д. Христова
  Форма за търсене
  Ключова дума