Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
07/12/2017 второ гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 702-01-37, внесен от Министерски съвет на 26 октомври 2017 г. и приет на първо гласуване на 23 ноември 2017 г.
  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 702-01-37, внесен от Министерски съвет на 26 октомври 2017 г. и приет на първо гласуване на 23 ноември 2017 г.

  Проект!
  З А К О Н
  за изменение на Закона за народните читалища
  (Обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г., изм. бр. 95 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 28 от 2005 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 47 от 2010 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 74 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В Министерството на културата се води регистър на народните читалища и на читалищните сдружения по ред, определен с наредба на министъра на културата. Регистърът е публичен, поддържа се в електронен вид, като достъпът до него е свободен и безплатен, включително онлайн, в машинночетим формат.”
  2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) В 7-дневен срок от вписване на читалището или на читалищното сдружение в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел читалищното настоятелство или управителният орган на читалищното сдружение подава заявление за вписване в регистъра по ал. 1. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
  (4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 3 извършва вписване и издава удостоверение за вписване в регистъра или отказва вписване. За извършено вписване в регистъра се уведомява кметът на общината по седалище на читалището или читалищното сдружение.”

  Предложение от н.п. Вежди Рашидов, н.п. Диана Саватева и н.п. Емилия Милкова:
  В § 1, в чл. 10 ал. 3 да се измени така:
  „(3) В 7-дневен срок от вписване на читалището или на читалищното сдружение в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел читалищното настоятелство или управителният орган на читалищното сдружение подава заявление за вписване по регистъра по ал. 1. Към заявлението се прилагат данните по ал. 2, уставът на читалището или читалищното сдружение, а за сдруженията – и списък с членуващите в тях читалища. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  „§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В Министерството на културата се води регистър на народните читалища и на читалищните сдружения по ред, определен с наредба на министъра на културата. Регистърът е публичен, поддържа се в електронен вид, като достъпът до него е свободен и безплатен, включително онлайн, в машинночетим формат.”
  2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) В 7-дневен срок от вписване на читалището или на читалищното сдружение в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел читалищното настоятелство или управителният орган на читалищното сдружение подава заявление за вписване по регистъра по ал. 1. Към заявлението се прилагат данните по ал. 2, уставът на читалището или читалищното сдружение, а за сдруженията – и списък с членуващите в тях читалища. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
  (4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 3 извършва вписване и издава удостоверение за вписване в регистъра или отказва вписване. За извършено вписване в регистъра се уведомява кметът на общината по седалище на читалището или читалищното сдружение.”

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. В срок три месеца от влизането в сила на този закон министърът на културата издава наредбата по чл. 10, ал. 1 от Закона за народните читалища.
  Предложение от н.п. Диана Саватева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 2 думите „от Закона за народните читалища” да се заличат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  „§ 2. В срок три месеца от влизането в сила на този закон министърът на културата издава наредбата по чл. 10, ал. 1.”

  § 3. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на културата осигурява условия за приемане на документи и заявления, подавани по реда на Закона за народните читалища, по електронен път.

  Предложение от н.п. Диана Саватева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 3 думите „по реда на Закона за народните читалища” да се заменят със „за вписване в регистъра по чл. 10”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  „§ 3. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на културата осигурява условия за приемане на документи и заявления, подавани за вписване в регистъра по чл. 10, по електронен път.”

  Предложение от н.п. Вежди Рашидов, н.п. Диана Саватева и н.п. Емилия Милкова:
  В подразделението с наименование „Заключителни разпоредби” да се създаде § 4:
  „§ 4. Законът влиза в сила от 2 януари 2018 г.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 4:
  „§ 4. Законът влиза в сила от 2 януари 2018 г.”  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума