Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 22/11/2017


Комисия по икономическа политика и туризъм
22/11/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 702-01-16, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2017 г. -- за второ гласуване.
2. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, № 702-01-17, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2017 г. -- за второ гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение на Закона за измерванията, № 702-01-32, внесен от Министерски съвет на 23 октомври 2017 г. -- за първо гласуване.
4. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 702-01-33, внесен от Министерски съвет на 23 октомври 2017 г. -- за първо гласуване.
5. Разни.
Комисия по външна политика
22/11/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право, № 702-02-12, внесен от Министерски съвет на 25.10.2017 г.

2.Разни.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
22/11/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД


1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, №702-01-46, внесен от Министерски съвет на 10.11.2017 г.

2. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2016 г. - 20 юли 2017 г.рег.№ 720-00-15, внесен от КРДОПБГДСРСБНА на 20/07/2017 г.

3. Разни.
Комисия по правни въпроси
22/11/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерския съвет на 05.10.2017 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за Европейската заповед за разследване, № 702-01-47, внесен от Министерски съвет нa 10.11.2017 г.

3. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702-01-10, внесен от Министерския съвет на 01.08.2017 г.
Комисия по образованието и науката
22/11/2017, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1.Разглеждане на законопроект за физическото възпитание и спорта, №702-01-25, внесен от Министерски съвет на 05.10.2017 г.

2.Разни.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
22/11/2017, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 22 ноември 2017 г. (сряда) от 15.00 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния,

ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане и обсъждане на Национална гражданска инициатива за качествена и иновативна образователна система, ПГ-739-01-14, внесена от Инициативен комитет на 04-09-2017 г.
2. Изслушване на председателя на Сдружение Българска параолимпийска асоциация на тема: „Проблеми в дейността на организациите, занимаващи се със спорт на хора с увреждания“
3.Разни.

От Ръководството
Комисия по земеделието и храните
22/11/2017, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, сигн. № 754-01-79, внесен от Станислава Стоянова и гр.н.пр. на 15.11.2017 г. за първо гласуване.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на Проект на Решение за приемане на Позиция на Народното събрание по проекта на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г., № 754-02-95 от 21.11.2017 г.

2. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 702-01-43, внесен от Министерски съвет на 02.11.2017 г.

3. Информация за предстоящото Пленарно заседание на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз (КОСАК) в гр. Талин, Естония.

4. Разни.
Комисия по политиките за българите в чужбина
22/11/2017, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Актуално състояние на българските общности в Република Албания и Република Косово.
2. Разни.
четвъртък, 23/11/2017


Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
23/11/2017, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 702-01-21, внесен от Министерски съвет на 29 септември 2017 г. – второ гласуване.

2. Разни.
Комисия по енергетика
23/11/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
ЗАСЕДАНИЕТО ЩЕ БЪДЕ ЗАКРИТО ЗА ВЪНШНИ ЛИЦА И МЕДИИ !!!


1. Изслушване на изпълнителните директори на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД във връзка с актуални проблеми в сектора по предложение на народните представители Таско Ерменков и група народни представители.
Комисия по околната среда и водите
23/11/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Общо представяне на ПУДООС - приоритети, цели и предизвикателства; представяне на дейността през 2017г. и план за 2018г.
2. Общо представяне на НДЕФ - приоритети, цели и предизвикателства; представяне на дейността през 2017г. и план за 2018г.
3. Разни.
Комисия по отбрана
23/11/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, (ЗПППТРБСЧВС), № 02.01-122, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г. – обсъждане за първо гласуване.

2.Разни.
Комисия по бюджет и финанси
23/11/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г.,№ 702-01-39/30.10.2017г.–второ гласуване.

2. Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.,№ 702-01-40/30.10.2017г.–второ гласуване.

3. Законопроект за Държавния бюджет на Република България за 2018г., № 702-01-38/30.10.2017г.–второ гласуване.
1. Обсъждане и гласуване на доклада на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г., №739-00-5, внесен от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства на 31.05.2017 г.
Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще проведе обществена дискусия на 23 ноември (четвъртък) 2017 г., от 15.00 ч., в зала „Изток“ на НС, пл. „Народно събрание“, № 2, на която ще бъде обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 754-01-67, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 04.10. 2017 г.
За участие в дискусията са поканени представители на министерства, ведомства, браншови и неправителствени организации.
Комисия по здравеопазването
23/11/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 23.11.2017 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители на 25 октомври 2017 г. – първо гласуване.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 702-01-43, внесен от Министерски съвет на 2 ноември 2017 г. – първо гласуване.

3. Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, внесен от Анелия Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 г. - второ гласуване.
1.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
2.Разни

Заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации!