Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 21/06/2017


Комисия по икономическа политика и туризъм
21/06/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 1 юни 2017 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-22, внесен от Пламен Христов и група народни представители на 14 юни 2017 г. -- за първо гласуване.
3. Избор на състав на постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаване на монополите.
4. Разни.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
21/06/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 702-01-3, внесен от Министерски съвет на 12.06.2017 г. - обсъждане за първо гласуване.

2. Разглеждане на Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), внесен от Министерски съвет на 15.06.2017 г.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
21/06/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 02. 06. 2017 г. – второ гласуване.

2. Представяне на искания на Сдружението на велосипедистите за законодателни промени във връзка с предотвратяване на инциденти с велосипедисти на пътя.

3. Разни.
Комисия по земеделието и храните
21/06/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Вътрешни правила за работа на Комисията по земеделието и храните;
2. Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5 внесен от Министерския съвет на 19.06.2017.
1. Среща с Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.
2 Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
21/06/2017, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 21 юни 2017 г. (сряда) от 15.00 ч., зала 142, при следния

ДНЕВЕН РЕД
1.Актуални въпроси към Министъра на младежта и спорта, съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Разни

От Ръководството
Комисия по образованието и науката
21/06/2017, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Изслушване на председателя на Държавната агенция за закрила на детето – г-жа Офелия Кънева относно осъществяване на сътрудничество на ДАЗД с образователните институции за гарантиране правата на децата.
2. Изслушване на управителя на фонд „Научни изследвания“ проф. д-р Веселин Брезин и на председателя на изпълнителния съвет на Фонда проф. дхн Георги Вайсилов относно състоянието и дейността на фонда.
3. Разни.
Комисия по правни въпроси
21/06/2017, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структури и инвестиционни фондове за програмния период 2014 - 2020 г., № 702-02-1, внесен от Министерски съвет на 09.06.2017 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4, внесен от Министерски съвет на 13.06.2017 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структури и инвестиционни фондове за програмния период 2014 - 2020 г., № 702-02-1, внесен от Министерски съвет на 09.06.2017 г.

2. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, №702-01-4, внесен от Министерски съвет на 13.06.2017 г.

3. Разни.
четвъртък, 22/06/2017


Комисия по околната среда и водите
22/06/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 3, Източно крило
1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по околната среда и водите към министъра на околната среда и водите г-н Нено Димов, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Разни
Комисия по отбрана
22/06/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 702-01-3, внесен от Министерски съвет на 12.06.2017 г. – обсъждане за първо гласуване.

2.Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21, внесен от Валентин Кирилов Касабов и група народни представители на 14.06.2017 г. – обсъждане за първо гласуване.

3.Разни.
1. Разглеждане на Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), внесен от Министерски съвет на 15.06.2017 г.

2. Разни
Комисия по земеделието и храните
22/06/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните № 754-01-7 от 18/05/2017, внесен от Корнелия Нинова и гр.н.п.
Комисия по здравеопазването
22/06/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 22.06.2017г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, на основание чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 28, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на информация от Управителя на НЗОК за средствата, изплатени от НЗОК на лечебните заведения за болнична помощ за м. април и м. май 2017 г. и определените лимити за м. юни 2017 г.

2. Представяне на информация от Управителя на НЗОК за отлагане на плащанията за онкомедикаменти и мотивите на НЗОК за това.
1. Среща на членовете на Комисията с представители на НЛВК/Национална лозаро – винарска камара с цел представяне на сектор „производители на алкохол и алкохолни напитки“. Запознаване с проблемите в областта на тяхното производство и разпространение, касаещи акцизно облагане и контрол .

2. Разни