Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 16/10/2018


Комисия по бюджет и финанси
16/10/2018, 15:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39/11.10.2018, внесен от Министерския съвет.
сряда, 17/10/2018


Обсъждане на внесения в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерски съвет на 11.10.2018г.
Комисия по икономическа политика и туризъм
17/10/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерски съвет на 11 октомври 2018 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане, № 802-01-37, внесен от Министерски съвет на 9 октомври 2018 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и гласуване на Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Годишен доклад и Отчет за дейността на фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2017 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2017 г., № 802-00-50, внесен от Министерски съвет на 5.10.2017 г.
1. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерски съвет.
2. Обсъждане на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 853-04-21, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 13 юни 2018 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията:
№ 802-01-5, внесен от Министерски съвет;
№ 854-01-7, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители;
№ 854-01-21, внесен от Петя Аврамова, Александър Ненков и Запрян Янков;
№ 854-01-39, внесен от Христиан Митев и група народни представители и
№ 854-01-41, внесен от Александър Ненков и група народни представители (за второ гласуване - продължение).
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
17/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Информация от г-н Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно пакет „Мобилност 1“.

2. Разни.
1. Разглеждане и обсъждане на жалба от НО „За България без дискриминация“ относно "дискриминация на граждани пенсионери чрез незаконно изземване на части от пенсията им", с предложение за анулиране на параграф 6(1) от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

2. Разглеждане и обсъждане на Национална гражданска инициатива "7000" № ПГ-839-01-14, внесена на 27.06.2018 г. от Инициативен комитет
Комисия по правни въпроси
17/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Отправяне на актуални въпроси към министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802-01-36, внесен от Министерския съвет на 08.10.2018 г.

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от Цветан Генчев Цветанов, Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов и Христиан Радев Митев на 09.10.2018 г.

4. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 854-01-47, внесен от Крум Костадинов Зарков и група народни представители на 08.06.2018 г.

5. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 802-01-33, внесен от Министерски съвет нa 30.08.2018 г.
Комисия по земеделието и храните
17/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-57, внесен от н.п. Йордан Апостолов и гр. н. п. на 20 юни 2018 г. за второ гласуване.
Комисия по образованието и науката
17/10/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, №802-01-261 внесен от Министерски съвет на 16.07.2018 г. - второ гласуване.
2. Разни.
1. Изслушване на ръководството на Министерството на икономиката във връзка с текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802-01-36, внесен от Министерски съвет на 08.10.2018 г.

3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерски съвет на 11.10.2018 г.


4. Разни.
четвъртък, 18/10/2018


Комисия по околната среда и водите
18/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Представяне на проекта на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.).
2. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по околната среда и водите към министъра на околната среда и водите г-н Нено Димов, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
3. Разни.
Комисия по културата и медиите
18/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерски съвет на 13.08.2018 г.

2. Разни.
Комисия по бюджет и финанси
18/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, № 802-02-20/ 24.08.2018

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г.,№ 802-02-24/05.10.2018

3. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 802-01-40/ 11.10.2018, внесен от Министерския съвет.

4. Законопроект за изменение на Валутния закон, № 802-01-34/13.09.2018 г. – второ четене.
Комисия по отбрана
18/10/2018, 14:45
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Обмен на информация между комисията по отбрана при 44-то Народно събрание на Р. България и делегация на Комисията по отбрана, обществен ред и национална сигурност към камарата на представителите на Румънския Парламент по актуални въпроси на парламентарната им дейност и споделяне на опит по осъществяването на контрол и помощ по въпросите на отбраната.
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
18/10/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Приемане на общ законопроект на приетите на първо гласуване на 11.10.2018 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията № 854-01-34, внесен от н.п. Цветан Цветанов, н.п. Корнелия Нинова и н.п. Мустафа Карадайъ на 4 май 2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията № 854-01-35, внесен от н.п. Искрен Веселинов и група народни представители на 9 май 2018 г.
2. Разни.
Комисия по здравеопазването
18/10/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ще проведе редовно заседание на 18.10.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена. Представяне и обсъждане на инициатива „Всички хора по света могат да спасяват живот“ по повод отбелязването на Световния ден на рестартирането на сърцето
1. Изслушване на министъра на икономиката г-н Емил Караниколов, на основание чл. 114, ал. 2 от ПОДНС и взето решение от членовете на комисията на 04.05.2018г.

2. Обсъждане на внесения в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Християн Митев на 09.10.2018г.
1.Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, №802-01-36, внесен от Министерски съвет на 08.10.2018 год.
2.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
3.Разни

Заседанието по т.2 е закрито за медии, граждани и граждански организации.