Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
понеделник, 24/07/2017


1. Изслушване на г-жа Деница Златева – бивш заместник министър-председател по подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г.
2. Изслушване на:
■ г-н Валентин Кръстев – бивш председател на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД
■ г-н Марио Анастасов – бивш председател на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД
■ г-н Борислав Велков - председател на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД
■ г-н Мирослав Боршош – бивш изпълнителен директор на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД
■ г-н Ангел Митев - изпълнителен директор на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД
2. Разни
вторник, 25/07/2017


Комисия по бюджет и финанси
25/07/2017, 12:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
Изслушване на кандидатите за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, и за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, на Комисията за финансов надзор.
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
25/07/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
Изслушване на кандидатите за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация.
Комисия по отбрана
25/07/2017, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала "Тържествена" на МО
1.Запознаване на членовете на комисията по отбрана от министъра на отбраната с целите, мерките и дейностите на министерството на отбраната в изпълнение на основен приоритет „Отбрана“ от Програмата на правителството и състоянието и перспективите за изпълнение на проектите за модернизация.

2.Разни.
сряда, 26/07/2017


Комисия по земеделието и храните
26/07/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество № 754-01-44, внесен от Александър Мацурев и гр.н.пр. на 12 юли 2017 г. за първо гласуване.
Комисия по здравеопазването
26/07/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе извънредно заседание на 26.07.2017г., /сряда/ от 14:30 часа в сградата на пл. „Народно събрание” № 2, зала „Запад“ при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изслушване в Комисия по здравеопазването на кандидата за управител на Националната здравноосигурителна каса, проф. д-р Камен Плочев, дмн, в съответствие с раздел V от решение на Народното събрание от 06 юли 2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание (обн. ДВ, бр. 55 от 2017 г.).
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
26/07/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала зала №3, източeн вход
ДНЕВЕН РЕД


1. Представяне от Министерство на вътрешните работи на проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 ян. – 30 юни 2018г.), приета с Решение №387 на Министерски съвет от 2017г., както и Доклад за изпълнението на плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г. към 30 юни 2017г.

2. Разни.