Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 5 май 2017 г.
Открито в 9,00 ч.
05/05/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателят Цвета Караянчева

Секретари: Филип Попов и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат включени в седмичната Програма за работа на Народното събрание следните допълнителни точки:
Освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт. Има подадена оставка от Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, с вчерашна дата, 4 май 2017 г., което предлагам да бъде точка втора за днес.
Прекратяване пълномощията на народни представители. Има подадени оставки от народни представители: Александър Манолев, Жечо Станков, Стоян Пасев, Недялко Славов, Румяна Бъчварова и Станислав Дечев – също с вчерашна дата, 4 май 2017 г. Предлагам това да бъде точка трета за днес.
Моля, гласувайте.
Гласували 181 народни представители: за 179, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО ИСКАНЕТО НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ (ПРОДЪЛЖАВАНЕ) НА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Главчев, заповядайте за представяне на мотивите.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Караянчева.
Уважаеми колеги, ще Ви запозная с мотивите, с които съм предложил създаването на такава Комисия.
„На 27 април 2017 г. в Народното събрание в вх. № 727-00-2 постъпи искане от главния прокурор на Република България господин Сотир Цацаров за даване на разрешение за възбуждане и провеждане (продължаване) на наказателно преследване срещу народния представител Веселин Найденов Марешки. Същото е направено по повод съдебно производство НОХД № 1126/2015 г. по описа на Окръжен съд – Варна, за извършени престъпления по чл. 131, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 130, ал. 2 от Наказателния кодекс и по чл. 213а, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 2, т. 3, предложение второ и предложение трето и т. 4 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, съгласно обстоятелствената част на искането.
На 27 април 2017 г. председателят на Народното събрание писмено е уведомил народния представител Веселин Марешки за постъпилото искане и възможността да се запознае с него и приложените материали.
До момента народният представител Веселин Марешки не е депозирал писмено съгласие за възбуждане и провеждане (продължаване) на наказателно преследване срещу него по направеното искане.
Практиката на Народното събрание в подобни случаи е да създава временна комисия, която да проучи дали са налице достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер по искането на главния прокурор на Република България. Това е необходимо с оглед разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от Конституцията и чл. 138, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, съгласно които Народното събрание се произнася по исканията.
Поради изложеното внасям Проект за решение за създаване на Временна комисия, която да подпомогне Народното събрание при вземане на решения по този въпрос.“
Уважаеми колеги, както Ви запознах и с мотивите, има три хипотези, за да се допусне искането.
Едната е самият народен представител да се съгласи да му се снеме имунитетът, каквото до момента не се е случило.
Другите два варианта са следните: 48 народни представители да предложат създаване на временна комисия или такава да бъде предложена от председателя на Народното събрание. Аз се възползвам именно от третата хипотеза и предлагам създаването на такава комисия. Това е в съзвучие с досегашната парламентарна практика. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Главчев.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Найденов.
СИМЕОН НАЙДЕНОВ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Във връзка с искането за създаването на Временна комисия по въпроса, поставен от председателя на Народното събрание, нашата партия „Воля“ отправяме следните въпроси и искания към тази Комисия.
На първо място, следва да се изиска наказателно дело от общ характер 1126 от 2015 г. по описа на Окръжен съд – Варна, което в момента е изпратено по подсъдност в Софийския градски съд.
На второ място, запознаване с доказателствения материал по делото, преценка и становище има ли достатъчно данни и доказателства за извършени престъпления от Веселин Марешки.
На следващо място, вземане на становище от назначената Комисия по доказателствата по делото и становище необходимо ли е снемането на имунитета на заместник-председателя на Народното събрание Веселин Марешки.
На следващо място, изслушване на всички членове на Комисията по поставените въпроси и становище от тях.
На последно място, оповестяване на това разследване – да се даде публичност пред цялото общество, пред медиите и целия български народ за обстоятелствата по обвиненията срещу господин Марешки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Найденов.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване:

„РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия по искането на главния прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане и провеждане (продължаване) на наказателно преследване срещу Веселин Найденов Марешки, народен представител в
Четиридесет и четвъртото народно събрание

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 във връзка с чл. 138, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Създава Временна комисия със задача да проучи дали са налице достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер по искането на главния прокурор на Република България с вх. № 727-00-2 от 27 април 2017 г., за даване на разрешение за възбуждане и провеждане (продължаване) на наказателно преследване срещу народния представител Веселин Найденов Марешки.
2. Комисията представя доклад за дейността си, съдържащ становище и проект за решение по направеното от главния прокурор искане.“
Гласуваме текста дотук. След това ще предложа на гласуване и броя на членовете на Комисията, поименния състав и срока на действие.
Моля, гласувайте.
Гласували 188 народни представители: за 187, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка:
„3. Комисията се състои от 10 народни представители – по двама народни представители от всяка парламентарна група.“
Моля за поименен състав.
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Караянчева.
Уважаеми колеги, предлагаме за членове на Комисията от Политическа партия ГЕРБ: Димитър Бойчев Петров и Христо Георгиев Гаджев като членове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
От Парламентарната група на „БСП за България“?
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, от „БСП за България“ предлагаме: господин Пенчо Милков и господин Филип Попов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Стойнев.
От „Обединени патриоти“?
Заповядайте, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (ОП): Госпожо Председател, от името на „Обединени патриоти“ предлагаме: Христиан Митев и Александър Сиди. Като предлагаме Христиан Митев за председател на Комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Сидеров.
От „Движение за права и свободи“?
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, от името на Парламентарната група на ДПС предлагам: народните представители Хайри Садъков и Танер Али.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Хамид.
И от Политическа партия „Воля“ – Вашите предложения, моля.
СИМЕОН НАЙДЕНОВ (Воля): Уважаеми колеги, от Политическа партия „Воля“ за членове на Комисията предлагаме: Симеон Найденов и Антон Дончев. За председател – Симеон Найденов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Найденов.
Уважаеми колеги, подлагам, първо, на гласуване числеността на Комисията: да се състои от 10 народни представители – по двама народни представители от всяка парламентарна група.
Моля, гласуваме.
Гласували 186 народни представители: за 185, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване поименния състав, какъвто беше съобщен от представителите на отделните парламентарни групи.
Моля, гласуваме.
Гласували 188 народни представители: за 187, против 1, въздържали се няма.
Постъпили са две предложения за председател на Комисията – от „Обединени патриоти“ за Христиан Митев, и от партия „Воля“ за Симеон Найденов.
Гласуваме първото предложение – на господин Христиан Митев от Парламентарната група на „Обединени патриоти“.
Моля, гласувайте.
Гласували 129 народни представители: за 100, против 19, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Ще подложа на гласуване и второто предложение – на господин Симеон Найденов от Парламентарната група на „Воля“.
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 13, против 17, въздържали се 85.
Предложението не е прието.
Председател на Комисията ще бъде господин Христиан Митев.
Преминаваме към гласуване на времето за действие на комисията:
„Временната комисия се избира за срок от седем дни.“
Моля, гласувайте.
Гласували 185 народни представители: за 183, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
И сега ще гласуваме в цялост решението.
Подлагам за цялостно гласуване Решение за създаване на временна комисия по искането на главния прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане и провеждане (продължаване) на наказателно преследване срещу Веселин Найденов Марешки – народен представител от Четиридесет и четвъртото народно събрание.
Гласували 184 народни представители: за 184, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Преминаваме

към следващата точка от дневния ред:
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ.
Постъпила е оставка от управителя на НОИ:
„Уважаеми господин Председател, поради избирането ми за министър на труда и социалната политика моля на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България Народното събрание да вземе решение за освобождаването ми като управител на Националния осигурителен институт.“ Подпис – Бисер Петков.
Предлагам Ви следния служебен Проект за решение:

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с подадена оставка пред Народното събрание

РЕШИ:
Освобождава Бисер Христов Петков като управител на Националния осигурителен институт.“
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Моля да гласуваме Проекта.
Гласували 188 народни представители: за 185, против няма, въздържали се 3.
Оставката е приета.

Трета точка от дневния ни ред:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
Първо, позволете да прочета едно съобщение:
С Решение № 4723 от 27 април 2017 г. Централната избирателна комисия е обявила господин Дурхан Мехмед Мустафа за избран за народен представител от Втори изборен район – Бургаски, от листата на Политическа партия „Движение за права и свободи“.
Със заявление до председателя на Народното събрание, вх. № 754-00-15 от 3 май 2017 г., господин Дурхан Мустафа заявява отказа си за встъпване в пълномощия и за полагане на клетва като народен представител.
С писмо от 4 май 2017 г. председателят на Народното събрание е предоставил постъпилото заявление на Централната избирателна комисия с оглед предприемане на необходимите действия съгласно нейната компетентност.
Заявление от Александър Димитров Манолев – народен представител от Първи изборен район – Благоевград:
„Уважаеми господин Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание. Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание.“ Подпис – Александър Манолев.
Предлагам Ви следния служебен Проект за решение:

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Александър Димитров Манолев като народен представител от Първи изборен район – Благоевградски.“
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване Проекта, който току-що Ви представих.
Гласували 187 народни представители: за 180, против 2, въздържали се 5.
Пълномощията на Александър Манолев като народен представител са прекратени.
Следващото заявление е от Жечо Дончев Станков – народен представител от Втори изборен район – Бургас:
„Уважаеми господин Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и четвъртото Народно събрание. Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание.“ Подпис – Жечо Станков.
Във връзка с това Ви предлагам следния служебен Проект за решение:

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Жечо Дончев Станков като народен представител от Втори изборен район – Бургаски.“
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Подлагам на гласуване Проекта, който Ви представих току-що.
Гласували 183 народни представители: за 178, против 1, въздържали се 4.
Пълномощията като народен представител на Жечо Станков са прекратени.
Следващото постъпило заявление е от Стоян Христов Пасев – народен представител от Трети изборен район – Варна:
„Уважаеми господин Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание. Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание.“ Подпис – Стоян Пасев.

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Стоян Христов Пасев като народен представител от Трети изборен район – Варненски.“
Има ли изказвания?
Заповядайте.
СТОЯН ПАСЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, скъпи колеги! Няма да благодаря, че работихме заедно. Редно е обаче предните двама, които гласувахме преди мен, квесторите да ги изкарват от залата, тъй като вече не са народни представители. (Смях.)
Това е в реда на шегата.
Благодаря на всички, че работихме заедно, нищо че беше само един месец. На мен ми е за първи път в действителност да бъда народен представител, именно затова се изказвам. (Смях.)
Благодаря Ви.
Успешна работа! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Пасев.
Реплики има ли?
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване Проекта за решение.
Моля, гласувайте.
Гласували 171 народни представители: за 150, против 10, въздържали се 11.
Пълномощията на Стоян Пасев като народен представител са прекратени.
Имаме вече познатото Ви заявление, само че от Недялко Живков Славов – народен представител от Двадесет и втори изборен район – Смолян:
„Уважаеми господин Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание. Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание.“ Подпис – Недялко Славов.
Във връзка с неговото волеизявление Ви предлагам:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Недялко Живков Славов като народен представител от Двадесет и втори изборен район – Смолян.“
Изказвания?
Заповядайте, господин Славов.
НЕДЯЛКО СЛАВОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Преди да прекратите и моите правомощия като народен представител, искам да се обърна към всички Вас – от ляво, колегите от дясно, нека всеки ден от нашата работа да си спомняме две неща: първо, клетвата, която положихме – да работим в името на народа, и надписът, който е на официалния вход на Народното събрание – „Съединението прави силата!“.
Желая Ви успешна и ползотворна работа! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Славов.
Реплики, други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване Проекта за решение.
Моля, гласувайте.
Гласували 174 народни представители: за 150, против 8, въздържали се 16.
Правомощията на Недялко Славов като народен представител са прекратени.
Заявление от Румяна Генчева Бъчварова – народен представител от Двадесет и пети изборен район – София:
„Уважаеми господин Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание. Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание.“ Подпис – Румяна Бъчварова.
И Проектът за решение за прекратяване пълномощията на народен представител в Народното събрание:

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията на народния представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Румяна Генчева Бъчварова като народен представител от Двадесет и пети изборен район – София.“
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Закривам разискванията и подлагам на гласуване Проекта за решение.
Моля, гласувайте.
Гласували 170 народни представители: за 158, против 9, въздържали се 3.
Пълномощията на Румяна Генчева Бъчварова като народен представител са прекратени.
Процедура? Заповядайте.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Уважаеми господин Председател, Уважаеми колеги! Бихте ли ни информирали още колко такива решения трябва да вземем, защото, по груби изчисления, ГЕРБ вече загуби мнозинството си в парламента. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изпреварихте ме. Щях да кажа, че това което сега ще Ви изчета, е последното.
Колкото до мнозинството, сега ще видите, че не е загубено. (Смях.)
Заявление от Станислав Насков Дечев, народен представител в Двадесет и девети изборен район – Хасково.
„Уважаеми господин Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание. Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание.” Подпис – Станислав Дечев.

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията на народния представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Станислав Насков Дечев като народен представител от Двадесет и девети изборен район – Хасковски.“
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване Проекта за решение.
Моля, гласувайте.
Гласували 171 народни представители: за 161, против 3, въздържали се 7.
Пълномощията на Станислав Дечев като народен представител са прекратени.
Изчерпахме дневния ред за днес, поради което закривам заседанието.
Следващо редовно заседание на 10 май от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 9,37 ч.)
Председател:
Димитър Главчев

Заместник-председатели:
Цвета Караянчева


Секретари:
Филип Попов
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ