ДЪРЖАВАТА И АВТОНОМИЯТА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В ЕС И САЩ 

Правна уредба

Правната уредба по въпроса за автономията на висшите училища в ЕС и САЩ се намира в националните закони на всяка от държавите, които уреждат цялостно и многостранно въпросите, свързани с реда за създаването, съществуването и закриването на висшите учебни заведения, академичната автономия и академичната свобода, финансирането на висшето образование, органите на управление на висшето учебно заведение и др. 

Административноправен ред за създаване на висши училища

Държавните висши учебни заведения се създават със закон (Италия, Гърция, Кипър, Словакия). Частните висши учебни заведения се създават по искания на физическо или юридическо лице, след като са изпълнени предвидените в закона изисквания (Испания).

За създаване на висше училище е необходимо да бъдат  определени областите, върху които ще се разпростира дейността, както и да е осигурена подходяща материална база за тази цел (Словения, Австрия, Латвия).

Що се отнася до САЩ, акредитацията там е саморегулиращ се процес на контрол на качеството, включен в областта на американското висше образование с цел да осигури минимални стандарти за академични способности, административна компетентност и съдействие за взаимното признаване на квалификациите в рамките на системата. Акредитацията се извършва от признати агенции. 

Видове висши училища

Законодателят възприема три вида подход при определянето на видовете висши учебни заведения:

  • Като разграничителен принцип се определя видът на финансирането – държавно или частно (Италия, Кипър, Испания, Австрия);
  • Видово изброяване на висшите учебни заведения – университети, колежи, академии (Литва, Гърция, Латвия, Холандия, Словения, Словакия, Дания, Ирландия, Франция, Финландия, Португалия);
  • Поименно изброяване (Кипър, Белгия). 

Преобразуване и закриване

Преобразуването на висшите учебни заведения се извършва с одобрение на министъра на науката, технологиите и иновациите при сливане на университети или сливане на университети с други изследователски институции (Дания). Държавни висши училища се закриват по предложение от Министерския съвет (Италия, Латвия, Ирландия) и с акт на Парламента (Чехия, Унгария).

При частните висши учебни заведени, решението за реорганизация или ликвидация трябва да бъде взето от основателя на висшето учебно заведение (Латвия). В други държави е възприет малко по-различен подход - предложенията за закриване на частно висше училище се отправят до Министерството на образованието и науката по искане на учредителя (Италия).

В някои държави закриването на висшите училища става след заличаване на регистрацията в специалния Национален регистър и оттегляне на одобрението от страна на Министъра на образованието (Унгария).

Принцип на автономията на висшите училища

Академична автономия

Висшите учебни заведения извършват дейността си в съответствие  с принципите за независимост. Институциите за висше образование се ползват с автономия, която произтича от принципа на самоуправление и академична свобода и  обхваща: академичните, административни, икономически и финансови дейности, свързани с управлението на институцията. Висшите училища са независими в  създаването на  собствена структура. Те установяват свои вътрешни правила, определят броя на служителите, правата и задълженията на членовете на институцията, условията за плащане на заплати. Учебните заведения за висше образование имат право да управляват, използват и да се разпореждат със своите активи. Автономията трябва да бъде хармонизирана с отчетност пред обществеността, учредителите и останалите членове в институцията (Литва, Италия, Латвия, Словения, Холандия, Испания, Словакия, Австрия, Ирландия, Франция, Чехия, Финландия, Обединеното кралство).

Академична свобода

В университетите е гарантирана академичната свобода в изследователската и преподавателската дейност и свободното изразяване и обмен на идеи (Кипър, Гърция, Холандия, Австрия). Висшите училища разполагат с академична свобода да си сътрудничат с други висши училища за извършване на съвместна научно-изследователска, художествено-творческа, проектна и иновационна дейност в страната и чужбина (Италия, Латвия, Германия). 

Академично самоуправление

Всяко висше училище изработва свой устав или правилник, който е израз на академично самоуправление (Испания, Австрия, Германия, Дания).

Университетите имат известна свобода да определят собствените си вътрешни управленски структури, като тази свобода се ограничава от рамките на закона (Холандия, Латвия, Ирландия, Унгария). 

Модел на държавно финансиране на висшето образование

Университетите притежават икономическа и финансова автономия, като държавните университети ежегодно се субсидират от държавата (Финландия, Италия, Литва, Словения, Гърция, Кипър, Испания, Обединеното Кралство, Словакия, Белгия, Германия, Естония, Дания, Ирландия, Франция, Латвия, Холандия, САЩ, Швеция, Чехия, Португалия). Частните висши учебни заведения се самофинансират като в някои страни има изключения и ако отговарят на определени изисквания, те се подпомагат и от държавата (Литва, Словения, Австрия, Чехия, Португалия). В Унгария университетите изцяло се самофинансират.

Назад