Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
  • Дата на раждане : 25/06/1960 с.Курило, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
  • E-mail: valentina.bogdanova@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
21/05/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно прилагането на допълнителни мерки за ограничаване на бюджета на Българската академия на науката.
Отговорено в зала на 21/05/2010.
04/06/2010
Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно провеждане на международна оценка на научноизследователската работа на висшите училища.
Отговорено в зала на 04/06/2010.
01/10/2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно финансиране на проектни предложения по ОП "Развитие на човешките ресурси", схеми "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" и "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности".
Отговорено в зала на 01/10/2010.
03/12/2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно осигуряване на възможности за студентска мобилност в държавните висши училища на Република България.
Отговорено в зала на 03/12/2010.
21/01/2011
Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно кадровата политика на Министерството на физическото възпитание и спорта.
Отговорено в зала на 21/01/2011.
18/03/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно прилагането на § 4а-4к от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Писмен отговор на 18/03/2011.
01/04/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагането на Закона за устройство на територията във връзка с § 4а от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
Писмен отговор на 01/04/2011.
15/04/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно извършване на проверка от Националната агенция по приходите на имотното състояние на г-н Андрей Иванов - председател на Столичния общински съвет.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
13/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно недостиг на квалифицирани кадри в здравните заведения.
Отговорено в зала на 13/05/2011.
27/05/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно извършване на проверка от НАП на имотното състояние на г-н Андрей Иванов, председател на Столичния общински съвет.
Отговорено в зала на 27/05/2011.
27/05/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно състоянието на делегираните бюджети на училищата за 2011 г.
Отговорено в зала на 27/05/2011.
13/01/2012
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно стандартите за финансираните от държавата делегирани дейности през 2012 г., във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи".
Отговорено в зала на 13/01/2012.
16/12/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно осигуряване назначаването на психолози в българските училища.
Отговорено в зала на 16/12/2011.
10/02/2012
Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно мерките на Министерството на образованието, младежта и науката за намаляване на младежката безработица в България.
Отговорено в зала на 10/02/2012.
16/03/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно заповед на министъра на образованието, младежта и науката от 23.7.2010 г.
Отговорено в зала на 16/03/2012.
16/03/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно текстове в проекта на Закона за училищното и предучилищното образование.
Отговорено в зала на 16/03/2012.
29/06/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проблема за нивото на грамотност на българските ученици в годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство.
Отговорено в зала на 29/06/2012.
29/06/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно резултати от годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство.
Отговорено в зала на 29/06/2012.
20/07/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно отрицателно становище на Министерството на финансите по Решение на Столичния съвет за поставяне на бюст-паметник на ген. Гурко.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
23/11/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно обхвата на петгодишните деца във формите за предучилищна подготовка.
Отговорено в зала на 23/11/2012.
23/11/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно отношението на Министерството на образованието, младежта и науката към обществени събития с образователен характер, организирани от структури на политически партии, по случай Деня на народните будители.
Отговорено в зала на 23/11/2012.
08/02/2013
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно провеждането на последната конкурсна сесия на Фонд "Научни изследвания".
Отговорено в зала на 08/02/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС