Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
  • Дата на раждане : 24/01/1971 Перник, България
  • Професия: психолог;психотерапевт;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: irena.sokolova@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Холандия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
01/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно спрени и блокирани процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г.
Отговорено в зала на 29/11/2013.
29/10/2013
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно промените в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, обнародвани в ДВ, бр. 62/12.07.2013 г.
Отговорено в зала на 29/10/2013.
18/10/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно назначаването на нов директор на Областна служба земеделие, в гр.Перник.
Писмен отговор на 18/10/2013.
25/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно ангажимента на правителството за съвместна работа с неправителствения сектор.
Писмен отговор на 25/10/2013.
18/10/2013
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно процеса на успешно продължаване на мерките за деинституциализация.
Писмен отговор на 18/10/2013.
08/11/2013
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно изпълнението на решение № 285 от 10 май 2011 г. на Министерския съвет.
Писмен отговор на 08/11/2013.
25/10/2013
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно медийната политика на Министерството на младежта и спорта, "НСБ" ЕАД и "Академика 2011" ЕАД.
Писмен отговор на 25/10/2013.
25/10/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно въвеждането на допълнителни критерии към методиката на финансиране на театрите и културните институти в областта на сценичните изкуства.
Писмен отговор на 25/10/2013.
25/10/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно политиката на Министерството на културата за финансиране на сценичните изкуства и във връзка с разпоредбите на чл. 23б от Закона за закрила и развитие на културата и Правилата за прилагане на делегирани бюджети от културните институти в областта на сценичните изкуства.
Писмен отговор на 25/10/2013.
08/11/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно предаването на архивни документи на бившата държавна сигурност, които са на съхранение в Министерството на правосъдието.
Отговорено в зала на 08/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно изпълнение на проект "ПОСОКА: семейство", в общ. Перник.
Отговорено в зала на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно съмнения за нарушаване на основни принципи и изисквания при процеса на деинституционализация на деца с увреждания.
Отговорено в зала на 22/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно изнесена информация в медиите за направена ревизия с издаден ревизионен акт на НДК - Конгресен център София ЕАД, за периода 2005 - 2010 г.
Отговорено в зала на 29/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно внесено в Министерски съвет предложение за проектопостановление от министъра на културата за промяна на единния разходен стандарт на Културен институт с национално значение Народен театър "Иван Вазов".
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно създаване на нов държавен културен институт, а именно Родопски драматичен театър - Смолян.
Писмен отговор на 22/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно преминаване на служителите на ГДБОП през детектор на лъжата - полифизиограф, както и оценяването им с тестове за лоялност към системата за сигурност.
Отговорено в зала на 29/11/2013.
13/12/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно приложното поле на дейността на кадрите в Института по психология - МВР и възможностите за използване на тяхната експертиза и умения.
Отговорено в зала на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно кадровата политика в Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 13/12/2013.
20/12/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно избора на фирма изпълнител, работеща със специализирана техника - полифизиограф за оценка на поведенчески характеристики и параметри на служителите от ГДБОП, и пригодността им за работа към системата на Министерството на вътрешните работи.
Писмен отговор на 20/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно сключени договори за наем от "Академика 2011" ЕАД /Академика 2000 ЕАД и Академика Спорт ЕАД/ за ползване на помещения и сгради за извършване на търговска и стопанска дейност за периода 2005-2009 г. и такива за периода 2009-2013 г.
Писмен отговор на 13/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно приложението на чл. 14, ал. 3, т.1 от Закона за хазарта.
Писмен отговор на 13/12/2013.
20/12/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно нуждата, ангажимента и възможностите на българската държава за обучение на настанените в България сирийски бежанци на езикови умения по български език.
Писмен отговор на 20/12/2013.
20/12/2013
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно прозрачност и достъпност на процедурата по придобиване на статут: Национално представителна организация на и за хората с увреждания.
Писмен отговор на 20/12/2013.
28/02/2014
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно политиката на управление на Министерството на околната среда и водите в град Перник.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно кадрова политика на Министерството на околната среда и водите.
Писмен отговор на 28/02/2014.
06/06/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно нуждата и изработването на стратегически документ за българската култура.
Отговорено в зала на 06/06/2014.
28/02/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно конфликт на интереси на членове на ръководния екип на Министерството на културата.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно политика на промяна и преструктуриране на административната структура на Министерството на културата.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно дейността на Обществения съвет към министъра на културата.
Писмен отговор на 28/02/2014.
04/04/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно спазването на разпоредбите за извършване на взривна дейност в рудник "Република", "Мини открит въгледобив" АД.
Отговорено в зала на 04/04/2014.
28/03/2014
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно провеждане на процедура по ОВОС за определяне на отстоянието на рудник "Република" от населеното място - село Голямо Бучино и автомагистрала "Люлин".
Отговорено в зала на 28/03/2014.
21/03/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно ПМС № 41 от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговското дружество "Академика 2011" ЕАД.
Писмен отговор на 21/03/2014.
11/04/2014
Въпрос към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно кадровата политика и назначенията в държавната администрация.
Писмен отговор на 11/04/2014.
30/05/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно намесата на специализирани полицейски части при провеждане на протест пред сградата на община Перник.
Отговорено в зала на 30/05/2014.
06/06/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно участието на България в програмата на ЕС - "Еразъм+".
Отговорено в зала на 06/06/2014.
06/06/2014
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на организацията и осъществяването на психологическата подкрепа и помощ в училище.
Отговорено в зала на 06/06/2014.
06/06/2014
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно анализа и интерпретацията на Министерството на образованието и науката на данните, получени след проведеното през 2012 г. международно изследване PISA.
Отговорено в зала на 06/06/2014.
11/07/2014
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно дейността на Министерство на спорта в областта на младежката политика.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно дейността на Министерство на спорта в областта на младежката политика.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно дейността на Министерството на спорта в областта на младежката политика.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Питане към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно визията на Министерство на здравеопазването за цялостното отношение и грижата към психичното здраве на българите.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно ръководство и управление на НДК - стратегия.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно начина на ръководство и управление на НДК.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно промени в ръководството на "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно конфликт на интереси на членове на Съвета на директорите на "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД.
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС