Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
  • Дата на раждане : 14/04/1983 Пловдив, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;немски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: pavel.gudzherov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
01/11/2013
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".
Отговорено в зала на 01/11/2013.
18/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно неизпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161POOO1/2.1/2007/001/036, сключен между ОПРР и АПИ.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
25/10/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно молба за получаване на българско гражданство.
Писмен отговор на 25/10/2013.
18/10/2013
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на правителството за управление и контрол на организираните пазари на земеделска продукция, както и стоковите тържища в Република България.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
15/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно статут на входирани проекти по мярка 421 Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по Програма за развитието на селските райони.
Писмен отговор на 15/11/2013.
14/03/2014
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
13/12/2013
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на Министерския съвет в областта на контрола на храните, фитосанитарния контрол и контрола на препаратите за растителна защита.
Отговорено в зала на 13/12/2013.
14/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
24/01/2014
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно политиката в сектор проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.
Отговорено в зала на 24/01/2014.
20/12/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно изграждането на 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй".
Писмен отговор на 20/12/2013.
20/12/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно умишлено подпалване на четири автомобила на общинския съветник от ПП ГЕРБ в Съединение и председател на Ловно – рибарско сдружение Съединение - Гено Чобанов.
Писмен отговор на 20/12/2013.
31/01/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно протест на земеделски производители на 06 ноември 2013 г.
Отговорено в зала на 31/01/2014.
28/02/2014
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на правителството за законови преференции при продажба на плодове, зеленчуци и други продукти на селското стопанство по стокови тържища, пазари на производители и кооперативни пазари.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
28/02/2014
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на правителството за регулация и контрол на организираните пазари за земеделска продукция, зоните около тях, супермаркетите и другите места и начини за дистрибуция на храни.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
14/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за ефективното използване и съхраняване водния ресурс на страната в икономиката на България.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
28/02/2014
Въпрос към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката и приоритетите на правителството в сферата на регионалното развитие и инвестиционното проектиране.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
21/03/2014
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
28/02/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно основни функции и отговорности на МИП свързани с изработването на кадастрални карти на територията на Република България.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно какви мерки са редприети за нормативното регулиране на незаконните строежи.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно относно липса на лекарствен продукт BiCNU (Carmustine).
Писмен отговор на 28/02/2014.
11/04/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно политиката за контрол на инвестиционни проекти, със стойност над 10 000 000 лв.
Отговорено в зала на 11/04/2014.
21/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно статут на входирани проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия".
Отговорено в зала на 21/03/2014.
21/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно поет ангажимент от ръководството на Министерството на земеделието и храните по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери".
Отговорено в зала на 21/03/2014.
21/03/2014
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политиката и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
04/04/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер".
Отговорено в зала на 04/04/2014.
21/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно облагане приходите на земеделски производители и животновъди.
Писмен отговор на 21/03/2014.
28/03/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно спазването на забраната за тютюнопушене на обществени места.
Писмен отговор на 28/03/2014.
04/04/2014
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно ремонт на стадион "Пловдив".
Отговорено в зала на 04/04/2014.
04/04/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно законодателни инициативи относно данъчната политика.
Писмен отговор на 04/04/2014.
28/03/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването относно здравето на човешкия фактор във връзка със здравословното хранене.
Писмен отговор на 28/03/2014.
11/04/2014
Питане към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно смяната на двама от членовете на Съвета на директорите на "ВМЗ" ЕАД - град Сопот.
Писмен отговор на 11/04/2014.
06/06/2014
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на правителството по отношение конкурентната среда при търговията с храни, защита на потребителите и развитието на хранително-вкусовата индустрия.
Отговорено в зала на 06/06/2014.
25/07/2014
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политиката по осъществяване на дейностите по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните и двойния стандарт при провеждане на пролетните прегледи на пчелните семейства.
Отговорено в зала на 25/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС