Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
  • Дата на раждане : 28/01/1977 Търговище, България
  • Професия: политолог;кинезитерапевт;
  • Езици: английски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dzheyhan.ibryamov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/01/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране.
Отговорено в зала на 16/01/2015.
13/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране.
Отговорено в зала на 13/02/2015.
20/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ползваните и/или закупени държавни жилища от български политици, висши държавни служители, журналисти и общественици.
Писмен отговор на 20/02/2015.
19/06/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно мерки за намаляване на нарушенията при възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването.
Отговорено в зала на 19/06/2015.
20/02/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно недостатъци и пороци на Националната програма за саниране, която предстои да бъде реализирана през 2015-2016 г.
Отговорено в зала на 20/02/2015.
03/04/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно някои допуснати до участие кандидати в конкурсите за назначаване на директори на Регионалните инспекции за опазване на околната среда.
Отговорено в зала на 03/04/2015.
26/06/2015
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно предприети действия, във връзка с разработването и изпълнението на проекти, финансирани със средства на ЕС, в областта на младежта и спорта.
Писмен отговор на 26/06/2015.
03/04/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно план за преодоляване на рисковете за България от неприемането в срок на новия Закон за обществените поръчки.
Отговорено в зала на 03/04/2015.
22/07/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно реконструкция на покривната конструкция и опазване целостта на джамията "Баня Баши" - София.
Отговорено в зала на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно изтърпяване на наказание на лишени от свобода, водени на отчет по картотека и разпределени по затворите в страната.
Отговорено в зала на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно новоприетите промени в Закона за кадастъра и имотния регистър.
Отговорено в зала на 22/07/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС