Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
03/12/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерския съвет на 01.12.2014 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д
  по Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерския съвет на 01.12.2014 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено съвместно с Комисията по енергетика и с Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на 3 декември 2014 г., разгледа и обсъди Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерския съвет на 01.12.2014 г.
  На заседанието присъстваха: Карина Караиванова – заместник-министър на финансите, Божидар Лукарски – министър на икономиката, Николина Ангелкова – министър на туризма, Теменужка Петкова – министър на енергетиката, представители на работодателски и синдикални организации и граждански сдружения.
  Законопроектът бе представен от г-жа Калина Караиванова – заместник-министър на финансите. Тя подчерта, че представения бюджет гарантира финансовата стабилност. Разчетите по предприетите мерки предполагат намаляване на дефицита.
  В бюджета за следващата година са заложени следните параметри по консолидираната фискална програма, които са съобразени с променената макроикономическа среда и със заложените основни допускания:
  Приходи – 30 335,2 млн.лв.(36,8% от БВП)
  Разходи – 32 844,2 млн.лв. (39,8% от БВП за 2015 г. при ограничение от 40% БВП).
  Актуализираната оценка за салдото по КФП за 2015 г. е дефицит в размер на 3% от БВП или в номинално изражение -2 488,9 млн.лв.. В средносрочен план е предвидено ежегодно намаляване на дефицита със стъпка от 0,5 на сто.
  Финансовото осигуряване на ресурс за рефинансиране на дълга, бюджетните дефицити и публичните финанси във фискалния резерв ще се осъществява при поддържане на дълга в рамките до 1,3% от БВП.
  Прогнозата за реалния икономически растеж за 2015 г. е 0,8% като за следващите две години се предвижда нарастване с по 0,8%. Очаква се умерено завишаване на износа и преките чуждестранни инвестиции. Очаква се лек спад в реално изражение при вноса на стоки.
  Очаква се този икономически растеж да доведе до намаляване на безработицата до 11,7% през 2015 г. и до 10,4% през 2017 г.
  Предвижда се известно забавяне на отрицателната инфлация като исторически ниските й равнища са с тенденция към запазване и през 2015 г.
  Към края на юни 2014 г. номиналният размер на държавния дълг е на обща стойност 15 873,2 млн.лв. Предвижда се до края на 2014 г. максималният размер на дълга да възлезе на 22,5 млрд.лв., а до края на 2015 г. нивото му да нарастне до 24,5 млрд.лв. Очакваният размер на плащанията по държавния дълг през 2015 г. е около 6,8 млрд.лв.
  Минималният размер на фискалния резерв е определен на база необходимите средства на разположение към 31.12.2015 г., като е предвидено той да остане непроменен спрямо заложения в Закона за държавния бюджет за 2014 г. в размер на 4,5 млрд.лв.

  Министър Божидар Лукарски представи бюджета на Министерството на икономиката, чрез който министерството ще води политика на гарантиране на финансова стабилност и постепенна финансова консолидация, излизане от състоянието на намаляване на брутния вътрешен продукт и постепенно икономическо възстановяване и растеж.
  Министър Николина Ангелкова представи бюджета на Министерството на туризма и приоритетите си за работа през 2015 г. Бюджетът на министерството е ориентиран към развитие на диверсифициран туристически продукт за установяване на България в добре позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация, за активизиране развитието на специализираните видове туризъм и повишаване на неговото качество и конкурентоспособност.

  В последвалата дискусия представителите на коалиция БСП Лява България заявиха, че няма да подкрепят Законопроекта за държавния бюджет за 2015 г., защото не са съгласни с консервативния подход при формирането на приходната част; с отменянето на публичната инвестиционна програма; с възстановяването на фискалната политика, която ограничава икономическия растеж.
  Представителите на ДПС не подкрепят бюджета с мотивите, че е планиран твърде предпазливо и при наличието на много макроикономически несъответствия; че в разходната част не са заложени никакви реформи или поне началото на такива; че в приходната част липсва цифрово изражение на намеренията за увеличаване на събираемостта от приходните агенции.
  Представителите на Реформаторския блок подкрепят бюджета, защото отговаря на обективните условия и е съставен в съответствие с прогнозните показатели, дадени от Европейската комисия и Световната банка за България. Изразени бяха резерви по отношение на намалените разходи за отбраната и увеличените такива за МВР.
  Представителите на Патриотичния фронт подкрепят бюджета и призоваха за преразглеждане на бюджета на Министерството на туризма, предвид необходимостта от засилване рекламирането на туристическата дейност и големия дял на приходите от туризъм в рамките на БВП.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г., с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2: „За” – 0 гласа, „Въздържали се” – 14 гласа и „Против” – 2 гласа.
  2. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г., със становище на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2: „За” – 10 гласа, „Въздържали се” – 0 гласа и „Против” – 6 гласа.
  Въз основа на горното гласуване Комисията по икономическа политика и туризъм
  предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерския съвет на 01.12.2014 г., със становището на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума