Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
16/12/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса "Цемеко" ООД - София, България, и на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и "Кlosters Beteiligungsgesellschaft mbH" - Кемпен, Германия, № 402-02-8, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  по законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса "Цемеко" ООД - София, България, и на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и "Кlosters Beteiligungsgesellschaft mbH" - Кемпен, Германия, № 402-02-8, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2014 г.


  На свое извънредно заседание, проведено съвместно с Комисията по бюджет и финанси, на 16 декември 2014 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса "Цемеко" ООД - София, България, и на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и "Кlosters Beteiligungsgesellschaft mbH" - Кемпен, Германия.
  На заседанието присъстваха Любен Петров – заместник-министър на икономиката, Иван Кондов – заместник-министър на финансите, Катя Тодорова – заместник-министър на външните работи.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Любен Петров.
  С протокол № 51 от заседание на Министерския съвет, проведено на 3 декември 2014 г. са одобрени проектите на двете споразумения, при условията на последваща ратификация. Споразуменията са подписани на 5 декември 2014 г. в Берлин от германска страна и на 8 декември 2014 г. в София от българска страна.
  Казусът с германската компания „Кльостерс“ е свързан с нереализиран инвестиционен проект за изграждането на завод за производство на цимент от шлака от „Кремиковци“ АД, от съвместно проектно дружество „Цемеко“ ООД и е обезпечен с инвестиционна гаранция на федералното правителство. За построяването на производствения цех, „Цемеко“ ООД се е нуждаело от разрешение по ОВОС, което не успява да получи до 2008 г. и се изтегля от проекта. Федералната република признава наличието на гаранционен случай и обезщетява „Кльостерс“, като съответно предявява регресни претенции към Република България на стойност 4 186 704 евро.
  Липсата на решение на този проблем замразява издаването на инвестиционни гаранции от страна на правителството на Германия за проекти в България и влияе неблагоприятно на привличането на чужди инвеститори.
  При проведените съвместни експертни срещи с представители и на двете страни, се стига до решаване на проблема по взаимно съгласие под формата на съпричастност. Българската страна в рамките на провежданите срещи отхвърля юридическата основателност на предявените от германска страна регресни претенции. Съгласно споразумението Република България следва да изплати на Федерална република Германия 50 на сто от предявената претенция, или 2 093 352,02 евро. Заплащането следва да се извърши в срок до 7 дни от влизането в сила на споразумението.
  След извършване на плащането българската страна ще бъде в правото си да изисква възстановяване на издаването на инвестиционни гаранции от федералното правителство за реализиране на проекти в България, а това от своя страна би довело до запазване на положителните тенденции в двустранната търговия, привличане на нови инвестиции и разширяване на присъствието на германския бизнес у нас.
  В хода на дискусията н. п. Румен Гечев попита защо правова държава, член на Европейския съюз, каквато е България, се задължава да дава гаранция поета от друго правителство, при наличие на отказ от издаване на ОВОС и съдебни решения по казуса.
  Народният представител Делян Добрев уточни, че става въпрос за мълчалив отказ и заяви, че парламентарната група на ПП ГЕРБ ще подкрепи предложения законопроект.
  Народният представител Ферихан Ахмедова посочи, че от мотивите на съда става видно, защо не е издадено разрешение по ОВОС и изрази несъгласие с предложения законопроект.
  Председателят на комисията Петър Кънев изрази мнение, че казусът „Кльостерс“ е чисто търговски спор минал през всички компетентни държавни органи и инстанции на българския съд.
  В отговор заместник-министърът на икономиката посочи, че за Министерството на икономиката като такова е важно запазването на бизнес средата в България и възстановяването на доверието от страна на немските инвеститори, и на издаването на инвестиционни гаранции от правителството на Германия. Той допълни, че ако споразуменията не бъдат ратифицирани със закон ще бъде заведен иск срещу страната ни за цялата щета чрез международен арбитраж и негативните тенденции за бизнес климата в България през немските инвеститори ще се засилват.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 8, “Против” – 4-ма и „Въздържали се” – 3-ма народни представители.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса "Цемеко" ООД - София, България, и на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и "Кlosters Beteiligungsgesellschaft mbH" - Кемпен, Германия, № 402-02-8, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума