Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
14/01/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по проекта за решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали, № 454-02-15, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по проекта за решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали, № 454-02-15, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 14 януари 2015 г., разгледа и обсъди проекта за решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали, № 454-02-15, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.
  На заседанието присъстваха: Любен Петров – заместник-министър на икономиката, Милослав Кацаров – директор на дирекция „Природни ресурси и концисии” в Министерство на енергетиката, Иван Андреев – изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара, представители на работодателски, синдикални и други организации на гражданското общество.
  Проектът за решение бе представен от н.п. Любомир Владимиров.
  С проекта за решение се предлага правителството да предприеме мерки по прекратяване на концесионните договори за добив на злато, ценни и редки метали, както и да разработи стратегия за развитието на отрасъла, придружена със законова уредба, която да постави на здрави основи развитието на този перспективен отрасъл в българската добивна промишленост.
  На основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са изискани становища от заинтересованите министерства.
  Министерството на енергетиката в своето становище сочи, че ако се приеме предложението на народните представители, ще бъдат прекратени 11 сключени концесионни договора за добив на метални полезни изкопаеми. Последиците биха били правни спорове между концедента (държавата) и концесионерите по прекратените договори и задължение на държавата да заплаща обезщетения от вредите на предсрочното прекратяване, които ще са в значителни размери. Прекратяването на концесионните договори ще постави и въпроси, свързани с управлението на находищата и прилежащата инфраструктура, финансирането на това управление и др. Всичко това налага да се пристъпи към конкретни действия по прекратяването на концесионните договори след приемането на стратегия, предвидена в чл. 7 от Закона за подземните богатства, а не преди.
  Измененията, каквито и да са те, не следва да засягат вече придобити права, без да е проведен диалог с инвеститорите. Не отговарят на истината твърденията на вносителите за неспазване от концесионерите на действащото законодателство; за неяснота на собствениците; за липсата на контрол по отношение на добитите количества злато, ценни и редки метали. В съответствие със своите правомощия компетентните държавни органи осъществяват административен контрол за спазването на изискванията на законодателството било по общия ред, било на специално основание.
  В заключение, Министерството на енергетиката не подкрепя направеното предложение за прекратяване на концесионните договори и изцяло подкрепя идеята за приемане на стратегия за управление на всички подземни богатства. За целта обаче не е необходимо решение на Народното събрание, тъй като това вече е предвидено от законодателя в чл. 7, ал. 1 от действащия Закон за подземните богатства.
  Министерството на финансите отбелязва, че в приложените към проекта на решение мотиви не са посочени конкретни правни основания за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали; няма анализ на правно-икономическите последици от подобни действия в т.ч. и при евентуални съдебни дела, включително с международен характер. Освен това в Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и в средносрочната тригодишна бюджетна прогноза са заложени определен размер неданъчни приходи от концесионни плащания, който размер не би се реализирал в пълен обем в случай на прекратяване на посочените в проекта за решение концесионни договори.
  Българската минно-геоложка камара изразява категорично несъгласие с предложения проект за решение, тъй като неговото реализиране би създало прецедент в европейската практика, враждебен инвестиционен климат в страната, дестабилизация на минерално-суровинната индустрия и ще предизвика сериозно напрежение сред служителите на минно-добивните дружества.
  Българската търговско-промишлена палата не подкрепя проекта за решение, защото приемането на подобно решение би представлявало противоконституционен акт, тъй като противоречи на конституционния принцип на разделение на властите. Предложението е неубедително и неаргументирано и поради липсата на икономически анализ и обосновка.
  Асоциацията на индустриалния капитал в България счита, че повдигнатият въпрос е от съществено значение за българската икономика, за доброто стопанисване на природните богатства, но представеният проект за решение е неприемлив, защото не е ясно полето на приложение; липсва оценка на въздействието; в мотивите на вносителите има неверни твърдения и при евентуално приемане на решението държавата се натоварва с непремерени рискове.
  В последвалата дискусия народните представители се обединиха около предложенията на представителите на Реформаторския блок и Коалиция Лява България да се възложи на Министерството на енергетиката и на Министерството на икономиката в едномесечен срок да представят в комисията информация за последните 10 години за всички концесионни договори, отнасяща се за срокове, плащания, констатирани нарушения, приложени санкции, оценка на въздействието, сравнителен анализ с европейските стандарти по отрасли.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” - 1 глас, „Против” – 13 гласа и „Въздържали се” – 4 гласа
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не приеме проекта за решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали, № 454-02-15, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума