Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
14/01/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 502-01-2, внесен от Министерския съвет на 12.01.2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 502-01-2, внесен от Министерския съвет на 12.01.2015 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 14 януари 2015 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 502-01-2, внесен от Министерския съвет на 12.01.2015 г.
  На заседанието присъстваха: Любен Петров – заместник-министър на икономиката, Ивелина Бахчеванова – директор на дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност” в Министерство на икономиката, Зара Добрева – директор на дирекция „Правна” в Министерство на икономиката, представители на работодателски, синдикални и други организации на гражданското общество.
  Законопроектът бе представен от Любен Петров – заместник-
  министър на икономиката.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е да бъдат прецизирани сега съществуващите разпоредби, отнасящи се до реда и условията за издаване на съответните документи за износ, внос и трансфер на химическите вещества и техните прекурсори в обхвата на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване.
  Ще се постигне по-голяма яснота при прилагането на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори и еднозначно тълкуване на текстовете на закона от страна на бизнеса и контролните органи.
  В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предвиждат изменения в редица закони, регламентиращи правомощия от материалната компетентност на министрите на икономиката, енергетиката и туризма, произтичащи от новата структура на Министерския съвет, приета от Народното събрание на 7 ноември 2014 г.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 16 гласа и 1 глас „Въздържал се”
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори № 502-01-2, внесен от Министерския съвет на 12.01.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума