Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
14/01/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  относно проект за решение за възстановяване на дейността и производството на МК „Кремиковци“, № 454-02-21, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  С Т А Н О В И Щ Е


  относно проект за решение за възстановяване на дейността и производството на МК „Кремиковци“, № 454-02-21, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 14 януари 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа проект за решение за възстановяване на дейността и производството на МК „Кремиковци“.
  На заседанието присъстваха Любен Петров – заместник-министър на икономиката, Валентин Груев – директор на дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“ в Министерство на икономиката, представители на БСК, БТПП, КНСБ и други.
  От името на вносителите н. п. Любомир Владимиров посочи, че след ремонт и модернизация на част от инсталациите в комбината, те могат да бъдат въведени отново в експлоатация. До една година може да бъде възстановено производството на стомана и на горещо валцувана продукция, а до две години - и на студено валцувани продукти.
  В свое писмено становище от Министерство на икономиката посочват, че липсва яснота какви ще бъдат: ролята на държавата, източникът на финансиране, намеренията на сегашния собственик на производствените мощности, както и по какъв начин ще бъдат решени тези въпроси, без да се стига до противоречия с действащото законодателство. Под въпрос е икономическата целесъобразност от възстановяването на морално и физически остаряло енергоемко оборудване, продукцията от което ще бъде суровинно необезпечена, с висока себестойност, на неконкурентна цена и без наличен пазар.
  В свое писмено становище несъгласие с внесения проект за решение изразяват и от Българската търговско-промишлена палата с мотив – липса на финансова обосновка и оценка на отражението върху държавния бюджет.
  В хода на дискусията от Синдикална федерация „Металици“ изразиха становище, че подкрепата на проекта за решение, дори без финансов ангажимент на държавата, би било положителен сигнал към потенциални инвеститори. В отговор н. п. Делян Добрев посочи, че положителен сигнал към инвеститори, имащи интерес към дейността на комбината, е даден с редица приети законодателни промени и подробно разписани облекчения в Закона за насърчаване на инвестициите.
  След представяне и обсъждане на проекта за решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 1, “Против” – 13 и „Въздържали се” – 4-ма народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме проекта за решение за възстановяване на дейността и производството на МК „Кремиковци“, № 454-02-21, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума