Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
14/01/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение на Закона за туризма, № 454-01-69, внесен от Делян Добрев и Даниела Савеклиева на 19 декември 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение на Закона за туризма, № 454-01-69, внесен от Делян Добрев и Даниела Савеклиева на 19 декември 2014 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 14 януари 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение на Закона за туризма.
  На заседанието присъства министърът на туризма Николина Ангелкова. Законопроектът беше представен от н. п. Делян Добрев. Той отбеляза, че със законопроекта се уреждат правомощията на министъра на туризма, като орган на изпълнителната власт, в съответствие с Решение на Народно събрание от 7 ноември 2014 г. за приемане структурата на Министерския съвет на Република България, с което със създава Министерство на туризма.
  Министърът на туризма Николина Ангелкова подкрепи предложения законопроект като отбеляза, че с него се конкретизират правомощията на министъра, който провежда държавната политика в областта на туризма.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:“За” – 11, без “Против” и „Въздържали се” народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за туризма, № 454-01-69, внесен от Делян Добрев и Даниела Савеклиева на 19 декември 2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума