Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
21/01/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30 юни 2014 г., № 404-00-6, внесен от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 04.12.2014 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30 юни 2014 г., № 404-00-6, внесен от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 04.12.2014 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г., разгледа и обсъди Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30 юни 2014 г., № 404-00-6, внесен от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 04.12.2014 г.
  На заседанието присъстваха: Емил Караниколов – изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Руси Статков и Севджан Съдкъев – членове на Надзорния съвет на Агенцията, Лъчезар Борисов – началник отдел „ Управление и преструктуриране на държавното участие” в Министерство на икономиката, представители на работодателски и синдикални организации.
  Отчетът бе представен от Емил Караниколов.
  През първото шестмесечие на 2014 г. дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (наричана по-нататък Агенцията) е насочена към създаване на организация и изпълнение на решенията на Министерския съвет, както и всички произтичащи дейности по промяна на структурата на Агенцията.
  Намаляването на числеността на персонала с 40 души, както и дейностите по преместване на имуществото и организиране на работата на Агенцията на нов адрес, са причина за изоставане в изпълнението на планираните дейности по приватизация и следприватизационен контрол.
  През периода са извършени всички подготвителни дейности, свързани с продажбата на 56 приватизационни проекти. Проведени са 20 бр. процедури за възлагане изготвянето на правни анализи, информационни меморандуми и приватизационни оценки за обекти от приватизационния ресурс.
  Приети са приватизационни оценки и информационни меморандуми за 11 обекта. Подготвени и предложени за приватизационна продажба чрез публични търгове са 6 обекта. Проведен е 32-рия централизиран публичен търг, на който са предложени за продажба пакети от акции на 16 дружества. Паралелно с това Агенцията е осъществила маркетингови мероприятия във връзка с приватизационните процедури на други 27 обекти.
  Агенцията отчита три приватизационни продажби с договорени плащания в размер на 1 333 700 лв., в т.ч. компенсаторни инструменти в размер на 1 700 лева по номинална стойност.
  Основни причини за малкия брой приватизационни продажби остават: тенденцията на намалена инвестиционна активност в страната; отлагане или забавяне на приватизационни процедури по искане на ресорните ведомства; характерните особености и влошеното финансово-икономическо състояние на предлаганите обекти.
  Актуализиран е Списъка на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства. С измененията от списъка са заличени 80 компании поради сключени вече приватизационни сделки, удовлетворени реституционни претенции, или вливане или заличаване. При други 19 дружества е коригиран размера на държавното участие. За акции от капитала на нови 3 дружества се допуска плащане с непарични платежни средства.
  Ресурсът от обекти, подлежащи на приватизация към 30.06.2014 г., е съставен от: 19 дружества с над 50 на сто държавно участие, 6 бр. обособени части и 70 миноритарни пакети акции/дялове, собственост на държавата в капитала на търговски дружества. В ресурса се включват още и 63 броя имоти-частна държавна собственост, предложени за продажба от различни областни управители и 4 бр. обекти, представляващи дялове/акции, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества.
  Дейността по контрол върху изпълнението на параметрите по сключените приватизационни договори се конкретизира с анализирани 26 бр. отчети по 20 приватизационни договора и с изготвени 102 бр. уведомления до купувачите по приватизационните договори за представяне на всички отчетни документи, необходими за доказване на изпълнението на поетите с договорите задължения за 2013 година.
  През отчетния период са извършени действия по образуване на 15 бр. изпълнителни дела пред частни съдебни изпълнители. По сметка на Агенцията са постъпили плащания по влезли в сила осъдителни решения по 11 бр. изпълнителни дела.
  В резултат на осъществен следприватизационен контрол, в Агенцията са постъпили плащания по разсрочени вноски от цената и неустойки, както и плащания по съдебни и изпълнителни дела за неустойки и лихви, общо в размер на 1 039 413 лева.
  Към 30.06.2014 г. подлежащи на контрол по отношение на изплащането на цената са 198 приватизационни договора. Общият брой на договорите, подлежащи на контрол по отношение на различни социални ангажименти и други задължения, в това число изпълнението на инвестиционни програми, е 116.
  През периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. в Агенцията са постъпили и счетоводно отразени парични постъпления от дейностите по приватизация и следприватизационен контрол, на обща стойност от 2 352 454 лева, в т.ч.плащания в компенсаторни инструменти по номинална стойност 1 700 лева.
  За покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол са разходвани средства в размер на 1 784 212 лева, които представляват 44,09% от утвърдения разходен таван за 2014 г.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 17 гласа, без „Против” и „Въздържали се”
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30 юни 2014 г., № 404-00-6, внесен от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 04.12.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Проект!

  РЕШЕНИЕ:

  по отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30 юни 2014 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България, чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 87, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30 юни 2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума