Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
21/01/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д


  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 402-01-17, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 402-01-17, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2014 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 28 януари 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите - Карина Караиванова – заместник-министър, Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“ и Цветанка Михайлова– началник на отдел „Регулация на финансовите пазари“; от Комисия за финансов надзор - Владимир Савов – член на комисията, Десислава Ласкова – началник на отдел в дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“ и Веселина Мандаджиева – началник на отдел „Нормативна дейност“ в дирекция „Правна“; от Асоциация на индустриалния капитал в България - Васил Велев – председател на Управителния съвет.
  Законопроектът, представен от заместник-министър Карина Караиванова, въвежда в българското законодателство изискванията на Директива 2013/14/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за изменение на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяването на кредитни рейтинги.
  Въвеждат се задължения за управляващите дружества, както и за лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, да използват адекватни методи за оценка на рисковете и да не се доверяват единствено и механично на кредитни рейтинги. При преценката за спазването на изискването за избягване на предоверяването на кредитни рейтинги, надзорният орган взима предвид естеството, мащаба и сложността на колективната инвестиционна схема.
  Предвидени са съответни изменения и в Кодекса за социално осигуряване, като независимо от обстоятелството, че адресат на Директива 2003/41/ЕО са институциите за професионално пенсионно осигуряване, законопроектът разпростира изискванията за избягване на предоверяването на кредитни рейтинги по отношение на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
  Допълват се съществуващите изисквания към правилата за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързани с инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, така че да осигуряват надеждно управление на риска в съответствие с естеството, мащаба и сложността на инвестициите на фондовете. Въвежда се задължение за пенсионноосигурителните дружества да използват адекватни методи за оценка на рисковете, като не се доверяват механично на кредитни рейтинги. Усъвършенстват се процедурите по управление на риска на пенсионноосигурителните дружества като те се задължават да приемат и преразглеждат инвестиционната политика на съответния пенсионен фонд, с минимално съдържание, определено от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Осигурителен надзор". До този момент в законодателството не е налице изрично задължение за тяхното изготвяне и представяне по отношение на универсалните, професионалните и доброволните пенсионни фондове. Допълнени са и процедурите по издаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, като е предвидено представяне на инвестиционните политики и правилата за управление на риска.
  В хода на дискусията н. п. Жельо Бойчев попита кое налага изменението, предвидено в § 2 от законопроекта, което не е изискване на посочената директива и предвижда Комисията за финансов надзор да отнема издаден лиценз, ако от осъществяваната дейност на управляващо дружество е видно, че основната част от дейността се извършва на територията на друга държава членка или на територията на трети държави, а е получен лиценз от комисията с цел да се избегнат по-строгите изисквания към управляващите дружества в друга държава. От Комисията за финансов надзор отговориха, че изменението е продиктувано от констатирани такива случаи в практиката и би улеснило работата им по прилагането на закона.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 18 народни представители, без “Против” и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 402-01-17, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума