Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
21/01/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-36, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 6 ноември 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-36, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 6 ноември 2014 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията.
  На заседанието присъствахa представители на Министерство на икономиката, Министерство на земеделието и храните, Комисия за защита на конкуренцията, Българска агенция по безопасност на храните, КРИБ, БТПП, БСК, КНСБ и други.
  Законопроектът беше представен от н. п. Корнелия Нинова. Според вносителите той има за цел да допълни съществуващи разпоредби и по този начин да създаде условия за осъществяване на последователна политика за защита на националните пазари, производството, доставката и дистрибуцията на стоки и услуги и да предотврати използването на нелоялни търговски практики. Той е изготвен след направен анализ на българската нормативна уредба и тази в другите държави-членки на Европейския съюз, на нелоялните търговски практики при доставка на хранителни и нехранителни стоки - предмет на Зелената книга на Европейската комисия, и на практиката в това отношение на българския пазар.
  Въвежда се понятието „значителна пазарна сила“ за предприятие, което с оглед своя пазарен дял може да попречи на конкуренцията на съответния пазар, тъй като неговите доставчици или купувачи са зависими от него. Предвижда се и критериите за определяне и оценка на пазарното положение на тези предприятия да се определят с методика.
  Въвежда се задължение за предприятията с годишен оборот за предходната година над 50 млн. лева да направят промени в проектите на типови договори и/или общи условия, когато това е необходимо за привеждането им в съответствие с правилата на конкуренцията, да публикуват на интернет страницата си, получилите оценка за съответствие от Комисията за защита на конкуренцията, типови договори и/или общи условия и да ги спазват при сключването на договори за периодична доставка При неспазване на тези задължения е предвидена имуществена санкция в размер до 10 на сто от общия оборот за предходната финансова година.

  Писмени становища по законопроекта са изискани и представени от Министерство на икономиката, Министерство на земеделието и храните, Комисия за защита на конкуренцията, БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП.
  В хода на обсъждането н. п. Мартин Димитров посочи, че решение извън законодателната форма ще е много по-ефективно, като даде пример с етични кодекси за поведение в различни области.
  Народният представител Желю Бойчев отбеляза, че в Европа няма единна практика относно уреждането на този вид отношения и подчерта, че в резултат на проведената публична дискусия в 42-тото Народно събрание по същия законопроект, някои от нелоялните търговски практики вече не съществуват, а по много от текстовете е било постигнато съгласие с търговските вериги.
  Народните представители Кирил Цочев и Борис Ячев подкрепиха философията на законопроекта, като посочиха, че между първо и второ гласуване на законопроекта много от текстовете трябва да се прецизират, за да се защитят целите заложени в мотивите.
  От Сдружение за модерна търговия, колективен член на КРИБ, изказаха мнение, че трябва да се даде шанс на саморегулацията и посочиха, че нелоялните търговски практики са по цялата верига, а не само при търговските вериги.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 8, без “Против” и „Въздържали се” – 9 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-36, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 6 ноември 2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума