Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
25/03/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна и Монголия, от друга страна, № 502-02-5, внесен от Министерски съвет на 5 март 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна и Монголия, от друга страна, № 502-02-5, внесен от Министерски съвет на 5 март 2015 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 25 март 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна и Монголия, от друга страна.
  На заседанието присъстваха Борислав Костов – Генерален директор на Генерална дирекция „Двустранни отношения“ и Наталия Мишева – началник на отдел „Източна Азия, Австралия и Океания“ в Министерство на външните работи.
  Законопроектът, представен от г-н Борислав Костов, предвижда сътрудничество в областта на противодействието на разпространението на оръжия за масово унищожение и средствата за тяхното доставяне, преследването на тежки престъпления, борбата с тероризма, устойчивото развитие, икономическата политика, инвестициите, търговията, статистиката, туризма, финансовите услуги и данъчното облагане, транспорта и информационното общество, енергетиката, правосъдието, свободата и сигурността, правата на човека, медиите, образованието и културата, здравеопазването, земеделието и селското стопанство, околната среда, труда и социалната политика, външната политика, гражданското общество, публичната администрация.
  Ратифицирането на рамковото споразумение би допринесло за пълноценното участие на страната ни в провеждането на политиките на Европейския съюз спрямо трети страни, а също така и би улеснило обмена между двете страни в посочените области.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна и Монголия, от друга страна, № 502-02-5, внесен от Министерски съвет на 5 март 2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума