Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
25/03/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 502-01-16, внесен от Министерски съвет на 5 март 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 502-01-16, внесен от Министерски съвет на 5 март 2015 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 25 март 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите.
  На заседанието присъстваха Любен Петров – заместник-министър на икономиката, Елена Пищовколева – началник на отдел в дирекция „Икономически политики за насърчаване“ и Илия Табаков – експерт в същото министерство.
  Законопроектът, представен от заместник-министър Любен Петров, касае приложимия режим на държавната помощ при прилагането на насърчителните мерки по Закона за насърчаване на инвестициите: съкратени срокове за административно обслужване; индивидуално административно обслужване; придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти, без търг или конкурс; финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура; финансово подпомагане за обучение на заелите нови работни места по инвестиционния проект; финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за държавното осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначените работници и служители.
  Съгласно действащите разпоредби на закона финансовите мерки, които имат характер на държавна помощ се предоставят по две схеми – за регионална инвестиционна помощ и за обучение.
  Досега насърчителните мерки по закона се предоставяха в съответствие с Общия регламент за групово освобождаване - Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора.
  На 26 юни 2014 г. е публикуван новият Общ регламент за групово освобождаване - Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, в сила от 1 юли 2014 г.
  Във връзка с това е необходимо в Закона за насърчаване на инвестициите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да бъдат направени промени, които имат за цел привеждането им в съответствие с изискванията на европейското право.
  С одобряването на новите схеми, съответстващи на изискванията на Регламент (ЕС) 651/2014 и уведомяването на Европейската комисия, ще се гарантира възможността за предоставяне на всички насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 16, без “Против” и „Въздържал се“ – един народен представител.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 502-01-16, внесен от Министерски съвет на 5 март 2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума