Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
08/04/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроекти за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 554-01-36, внесен от Кристиан Вигенин и група народни представители на 17 февруари 2015 г., № 502-01-21, внесен от Министерски съвет на 20 март 2015 г. и № 502-01-25, внесен от Министерски съвет на 7 април 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроекти за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 554-01-36, внесен от Кристиан Вигенин и група народни представители на 17 февруари 2015 г., № 502-01-21, внесен от Министерски съвет на 20 март 2015 г. и № 502-01-25, внесен от Министерски съвет на 7 април 2015 г.

  На свои редовни заседания, проведени на 4 март и 8 април 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроектите за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесени от Кристиан Вигенин и група народни представители и от Министерския съвет.
  На заседанията присъстваха: от Министерство на икономиката - Любен Петров – заместник-министър, Лъчезар Борисов – началник на отдел в дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“ и Десислава Георгиева – началник на отдел в Дирекция „Техническа хармонизация и политика на потребителите“; от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол - Емил Караниколов – изпълнителен директор, Стефка Граматикова – заместник-изпълнителен директор, Михаил Владов и Руси Статков – членове на Надзорния съвет.
  Законопроектът за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Кристиан Вигенин и група народни представители е изготвен във връзка с връщането на "Агенция дипломатически имоти в страната" ЕООД в списъка - приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  През 2011 г. дружеството е извадено от списъка - приложение № 1, а стартиралата процедура за приватизация е спряна през 2013 г. Възможността да се прекрати окончателно процедурата по приватизация е чрез връщането му в списъка - приложение № 1. Дружеството, с принципал Министерство на външните работи, е в добро финансово състояние, управлява се успешно, генерира печалба и изплаща дивиденти към държавния бюджет.
  Законопроектът за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерския съвет на 20 март 2015 г. е изготвен във връзка с връщането на „Аудиовидео Орфей” ЕАД и „Национална агенция Музика” ЕООД в списъка - приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  През 2011 г. „Аудиовидео Орфей” ЕАД е изключено от списъка и по силата на закона подлежи на приватизация.
  „Аудиовидео Орфей” ЕАД е единственото предприятие в страната, което е специализирано в извършване на дигитална реставрация на филмов архивен материал, притежава дигитални мастери на стотици български филмови заглавия. Основната му дейност е свързана с извършването на дигитална реставрация на класически български игрални и документални филми. В този смисъл дейността му се явява и гарант за опазване на националното културно наследство.
  През 2013 г. „Национална агенция Музика” ЕООД е изключено от списъка - приложение № 1, с мотив тежко финансово състояние и фактическа невъзможност на дружеството да развива търговска дейност.
  Дружеството подпомага и насърчава създаването на българска музика, създава условия за реализацията на българските музиканти, спомага за съхраняването на българската музикална култура и традиции. В дружеството се съхранява счетоводен архив, включващ документи за възнагражденията, изплащани на служителите от закритите концертни дирекции - артисти, оркестранти, вокални изпълнители, балетисти, акробати, илюзионисти и други, работили в периода 1960 – 1991 г.
  С оглед предмета и спецификата на дейност, свързана със създаване и разпространение на български сценични и музикални произведения, се предлага „Национална агенция Музика” ЕООД да бъде върнато в списъка - приложение № 1.
  Законопроектът за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерския съвет на 7 април 2015 г. е изготвен във връзка с връщането на "Агенция дипломатически имоти в страната" ЕООД в списъка - приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, поради обстоятелството, че приватизацията на държавното участие в капитала на дружеството поставя под сериозна опасност изпълнението на поети международни задължения от страна на Република България по силата на Виенската конвенция за дипломатическите отношения и Виенската конвенция за консулските отношения.
  „Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД е създадено с цел да обслужва дипломатическите мисии, като основният му предмет на дейност е отдаване под наем на недвижими имоти и принадлежащите към тях технически съоръжения за жилищни, търговски или административни нужди на членовете на Дипломатическия корпус в Република България.
  Запазвайки капитала на дружеството държавен, се осигурява възможност при нужда да се извадят от него имоти, които да се предоставят за нуждите на държавната администрация и които могат да се ползват за административни цели или да бъдат предоставени за нуждите на дипломатическите мисии по двустранни спогодби.
  След представяне и обсъждане на законопроектите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  - по законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 554-01-36, внесен от Кристиан Вигенин и група народни представители на 17 февруари 2015 г: За” – 16 народни представители, без “Против” и „Въздържали се“;
  - по законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 502-01-21, внесен от Министерския съвет на 20 март 2015 г.: За” – 16 народни представители, без “Против” и „Въздържали се“;
  - по законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 502-01-25, внесен от Министерски съвет на 7 април 2015 г.: За” – 16 народни представители, без “Против” и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроектите за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 554-01-36, внесен от Кристиан Вигенин и група народни представители на 17 февруари 2015 г., № 502-01-21, внесен от Министерския съвет на 20 март 2015 г. и № 502-01-25, внесен от Министерски съвет на 7 април 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума