Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
08/04/2015 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване № 553-01-32 от 24.04.2015 г.

  Относно: законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 502-01-14, внесен от Министерски съвет на 6 февруари 2015 г., приет на първо гласуване на 19 март 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 502-01-14, внесен от Министерски съвет на 6 февруари 2015 г., приет на първо гласуване на 19 март 2015 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

  (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г., изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г. и бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Параграф 8 от преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 72 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2008 г. и бр. 18 от 2010 г.) се отменя.

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Параграф 1 се изменя и придобива следната редакция:
  „§ 8. (1) За приватизационните договори, по които има неизпълнени в срок задължения от страна на купувачите по приватизационните договори, притежаващи повече от 50 на сто от капитала на приватизационното дружество. Изпълнителният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4, могат да предприемат необходимите действия за учредяване на законна ипотека или налагане на обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс върху имуществото на приватизираното дружество и върху имуществото на купувача.
  (2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4 могат да отправят искане до съответния компетентен съд за допускане на обезпечение на бъдещ иск или на предявен иск чрез налагане на обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс върху имуществото на приватизираното дружество в случаите на ал. 1.
  Създава се нов § 2 със следното съдържание: В § 8 се създава нова ал.3:
  „(3)Законните ипотеки и наложителните обезпечителни мерки върху имуществото на приватизирани дружества за неизпълнение на задължения на купувачи по приватизационни договори, притежаващи по-малко от 50 на сто от капитала на приватизираното дружество се заличават от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4 след поискване от страна на заинтересованите лица“.
  § 2 се преномерира и става § 3.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Искрен Веселинов и група народни представители:
  Променя § 1 и той добива следната редакция:
  „§ 8. (1) За приватизационни договори, по които има неизпълнени в срок задължения от страна на купувачите по приватизационните договори, притежаващи повече от 50 на сто от капитала на приватизираното дружество, Изпълнителният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4, могат да предприемат необходимите действия за учредяване на законна ипотека или налагане на обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс върху имуществото на приватизираното дружество и върху имуществото на купувача.
  (2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4 могат да отправят искане до съответния компетентен съд за допускане на обезпечение на бъдещ иск или на предявен иск чрез налагане на обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс върху имуществото на приватизираното дружество в случаите на ал. 1.
  Нова (3) За приватизационни договори, по които има неизпълнени в срок задължения от страна на купувачите по приватизационните договори, притежаващи по - малко от 50 на сто от капитала на приватизираното дружество, Изпълнителният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4, могат да предприемат необходимите действия за учредяване на законна ипотека или налагане на обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс върху имуществото на купувача.
  Нова (4) Законните ипотеки и наложени обезпечителни мерки върху имущество на приватизирани дружества за неизпълнение на задължения на купувачи по приватизационни договори, притежаващи по - малко от 50 на сто от капитала на приватизираното дружество се заличават от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4 след поискване от страна на заинтересованите лица.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Янаки Стоилов и група народни представители:
  1. Параграф 1, който се отнася до параграф 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, ( обн. , ДВ бр. 72 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2008 г. и бр. 18 от 2010 г.) придобива вида:
  § 8 (1) За приватизационни договори, по които има неизпълнени в срок задължения от страна на купувач, притежаващ повече от 50 на сто от капитала на приватизираното дружество, Изпълнителният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4, предприемат действия за учредяване на законна ипотека или налагане на обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс върху имуществото на приватизираното дружество и върху имуществото на купувача. Когато купувач притежава по-малко от 50 на сто от капитала на приватизираното дружество, действията по предходното изречение се предприемат само по отношение на имуществото на купувача.
  (2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4 отправят искане до съответния компетентен съд за допускане на обезпечение на бъдещ иск или на предявен иск чрез налагане на обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс върху имуществото на приватизираното дружество в случаите на ал. 1.
  (3) Законните ипотеки и наложени обезпечителни мерки върху имущество на приватизирани дружества за неизпълнение на задължения на купувач по приватизационни договори, притежаващ по-малко от 50 на сто от капитала на приватизираното дружество се заличават от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4 по искане от страна на заинтересованите лица.
  2. Създава се нов § 2 със следното съдържание: в §11 д. (1) от Допълнителните разпоредби да отпаднат думите „могат да“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  Създава се нов § 2:
  „§ 2. В § 11д от допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол се създават ал. 3 и 4:
  (3) За приватизационни договори, по които има неизпълнени в срок задължения, изпълнителният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4 могат да предприемат необходимите действия за учредяване на законна ипотека или налагане на обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс върху имуществото на купувача, в това число върху акции и дялове на купувача в приватизираното дружество.
  (4) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4 могат да отправят искане до съответния компетентен съд за допускане на обезпечение на бъдещ иск или на предявен иск чрез налагане на обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс върху имуществото на купувача, в това число върху акции и дялове на купувача в приватизираното дружество.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума