Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
22/04/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 553-01-34 от 24.04.2015 г.

  Относно: проект за решение за преобразуване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование „Колеж по икономика и администрация“ и със седалище Пловдив, в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, № 502-03-1, внесен от Министерски съвет на 5 март 2015 г.
  С Т А Н О В И Щ Е

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  Относно: проект за решение за преобразуване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование „Колеж по икономика и администрация“ и със седалище Пловдив, в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, № 502-03-1, внесен от Министерски съвет на 5 март 2015 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 22 април 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа проект за решение за преобразуване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование „Колеж по икономика и администрация“ и със седалище Пловдив, в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив.
  Проектът за решение, представен от министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев, предвижда преобразуваното висше училище да включва в структурата си три учебно-научни центъра – по национална сигурност, по икономика и управление и по чуждоезиково обучение. В тях ще се подготвят студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование, както и на образователно-квалификационна степен „магистър“. За студентите, които желаят да се дипломират при условията, по които са приети, се предвижда прехвърлянето им в друг колеж.
  След представяне на проекта за решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 16, без “Против” и „Въздържал се” – един народен представител.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме проекта за решение за преобразуване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование „Колеж по икономика и администрация“ и със седалище Пловдив, в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, № 502-03-1, внесен от Министерски съвет на 5 март 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума