Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
29/04/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 553-01-36 от 30.04.2015 г.
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 502-01-26, внесен от Министерски съвет на 7 април 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 502-01-26, внесен от Министерски съвет на 7 април 2015 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 29 април 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на околната среда и водите - Павел Гуджеров – заместник-министър и Асен Личев – директор на дирекция „Управление на водите“; от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор - Стефан Цанков – председател; от Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България - Жана Величкова – изпълнителен директор; от КРИБ – Румяна Георгиева – парламентарен секретар.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Павел Гуджеров. Той посочи, че предложените изменения касаят отстраняването на бележки на Европейската комисия за неправилно или непълно транспониране на европейското законодателство в областта на водите; финансовата организация и икономическото регулиране в областта на водите, определянето на националните приоритети в развитието на отраслите във водния сектор и обезпечаване на изпълнението на програмите от мерки в плановете за управление на речните басейни.
  В областта на компетентност на Комисията по икономическата политика и туризъм попада възложеният със законопроекта, на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, контрол по:
  - изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническото състояние;
  - осигуряване на безопасната им експлоатация;
  - изпълнение на дейности по извеждането им от експлоатация до възстановяване на технологичната и конструктивната сигурност или по ликвидирането им.
  Регламентират са и задълженията на собствениците на язовири. Предвижда се дейностите по поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние да се извършва от оператор на язовирна стена – лице с необходимата квалификация, което да осъществява техническата експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея, възложени му от собственика.
  Определят се съставът и задълженията на комисии, които ще се назначават със заповед на областните управители, за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Предвижда се комисиите да предписват изпълнението на необходимите действия за осигуряване на техническата изправност и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, да съставят протоколи за направените констатации и предписания, и да предоставят информацията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
  В срок до шест месеца от влизането в сила на закона, по предложение на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Министерският съвет трябва да приеме наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.
  В хода на дискусията и в свое писмено становище от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България се обявиха за забрана на множествената експлоатация на ресурс с цел бутилиране на натурални минерални и изворни води от различни икономически оператори.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 12, без “Против” и „Въздържали се“ – четирима народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, № 502-01-26, внесен от Министерски съвет на 7 април 2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума