Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
29/04/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 553-01-37 от 30.04.2015 г.

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 502-01-29, внесен от Министерски съвет на 21.04.2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 502-01-29, внесен от Министерски съвет на 21.04.2015 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 29 април 2015 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 502-01-29, внесен от Министерски съвет на 21.04.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката – Даниела Везиева – заместник-министър, Емил Алексиев – началник на отдел в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”; от Комисията за защита на потребителите – Димитър Маргаритов – председател и членовете Константин Арабаджиев и Константин Райков; представители на социалните партньори, неправителствени организации и граждански сдружения.
  Законопроектът бе представен от Даниела Везиева.
  Законопроектът цели въвеждане в българското законодателство изискванията на Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителските спорове и създаване на условия за прилагане на Регламент(ЕС) № 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове.
  Регламентира се извънсъдебното решаване на потребителските спорове по повод продажба на стоки или предоставяне на услуги от орган за алтернативно решаване на спорове(орган за АРС). Предвижда се изграждането на платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), която ще предлага единен портал за достъп на потребители и търговци, които искат да решат спора си по извънсъдебен път.
  Органите на алтернативно решаване на потребителските спорове могат да бъдат еднолични или колегиални. В зависимост от резултата от процедурата те могат да предлагат решение, което няма задължителен характер; могат да налагат решение, което е задължително за спазване от страните; могат да играят само ролята на посредник в спора, като се помага за събирането на страните в търсене на решение по взаимно съгласие.
  Предвижда се споровете да бъдат решавани в срок, не по-дълъг от 90 дни от получаване на всички документи и доказателства, а страните не са задължени да ползват адвокат. Предвидено е процедурата за алтернативно решаване на потребителските спорове да е безплатна или с умерени разходи, както и да е лесно достъпна онлайн и офлайн за двете страни по спора.
  Разглеждането на споровете е неприсъствено, което ще улесни участието на търговците и потребителите в работата на органите за алтернативно решаване на потребителските спорове и ще насърчи трансграничната онлайн търговия на бизнеса към потребителите.
  Участието на страните в процедура за алтернативно решаване на потребителските спорове е доброволно и не ги лишава от възможност да търсят защита по съдебен ред. Предоставя им се разумен срок за размисъл, преди да приемат предложеното решение или споразумение по взаимно съгласие.
  Проектът на закон определя министъра на икономиката да изпълнява функциите на компетентен орган и му предоставя правомощията да преценява доколко органите, които желаят да бъдат признати за органи за алтернативно решаване на потребителските спорове, отговарят на изискванията на Директива 2013/11/ЕС.
  Във връзка с въвеждането на мерки по прилагането на Регламент № 524/2013 Европейският потребителски център към Комисията за защита на потребителите се определя за контактна точка относно онлайн решаване на потребителските спорове.
  Със законопроекта се доразвива и усъвършенства структурата, обхвата на действие и начина на работа на помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, за да могат те да бъдат признати за органи за алтернативно решаване на потребителските спорове. В тази връзка се предвижда създаването и на секторни помирителни комисии. Министърът на икономиката ще определя със заповед седалището и района на действие на общите и секторните помирителни комисии.
  Предвидено е задължение за министъра на икономиката за издаване на Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии и Правилник за дейността на медиаторите.
  Разпоредбите на Директива 2013/11/ЕС трябва да бъдат въведени в националното законодателство не по-късно от 9 юли 2015 г., като разпоредбите на Закона за защита на потребителите, въвеждащи изискванията на Директивата, следва да се прилагат считано от тази дата. Не по-късно от 9 януари 2016 г. министърът на икономиката трябва да нотифицира пред Европейската комисия първия списък на органите за алтернативно решаване на потребителските спорове. Разпоредбите на Регламент № 524/2013 г., по отношение на онлайн решаването на потребителските спорове, ще се прилагат от 9 януари 2016 г.
  Със заключителните разпоредби се предлагат съответстващи промени в Закона за платежните услуги и платежните системи и в Закона за потребителския кредит.
  На зададените от народните представители въпроси относно финансовото обезпечаване на изпълнението на законопроекта отговориха заместник-министър Даниела Везиева и Димитър Маргаритов.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 15 народни представители, без „Въздържали се” и „Против”
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 502-01-29, внесен от Министерски съвет на 21.04.2015 г.
  .


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума