Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
16/09/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 553-01-54 от 17 септември 2015 г.

  по законопроекта за счетоводството, № 502-01-64, внесен от Министерски съвет на 29.07.2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за счетоводството, № 502-01-64, внесен от Министерски съвет на 29.07.2015 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 16 септември 2015 г., разгледа и обсъди законопроекта за счетоводството, № 502-01-64, внесен от Министерски съвет на 29.07.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите - Фейзи Бекир – заместник-министър, Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика“, Наталия Чернева – началник на отдел в Дирекция „Данъчна политика“; Бойко Костов – председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители, Мадлена Леви–Примо – председател на Управителния съвет на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия; представители на синдикални и работодателски организации.

  Законопроектът бе представен от заместник-министър Фейзи Бекир.
  Въвеждането в националното счетоводно законодателство на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, както и неефективната структура на действащия в момента Закон за счетоводството, налагат приемането на нов закон, а не изменение и допълнение на съществуващия. Съгласно Закона за нормативните актове процедурата е допустима.
  Предложеният проект на нов закон има за цел намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и създаване на ясни правила и процедури по отношение на счетоводната отчетност на предприятията.
  За първи път в националното счетоводно законодателство се предлагат разпоредби, свързани с:
   Освобождаване от задължение за превод на български език на всички счетоводни документи, които постъпват в предприятието на чужд език.
   С глава втора се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията на предприятията за съставяне на годишните счетоводни отчети, одит и публикуване. Предлага се въвеждане на четири категории предприятия – микро-, малки, средни и големи предприятия, и три групи предприятия – изцяло в съответствие с изискванията на директивата.
   Облекченията, предвидени за микропредприятията, са: съставяне на съкратен баланс и отчет за приходите и разходите само по раздели, освобождаване от изготвяне на приложение към финансовите отчети и от изготвяне на годишен отчет за дейността.
   За категорията малки предприятия също се въвеждат редица облекчения, като съставяне на съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите.
   В законопроекта се предвижда да бъдат освободени от задължението за независим одит малки предприятия, които не надвишават определени показатели.
   В законопроекта се предлага само големите предприятия и предприятията от обществен интерес да прилагат международните счетоводни стандарти, а всички останали предприятия - националните стандарти. Предоставено е и право на избор за малките и средните предприятия да прилагат международните счетоводни стандарти.
   Законопроектът предвижда освобождаване от публикуване на годишните финансови отчети на едноличните търговци, които не подлежат на задължителен финансов одит.
   Едноличните търговци с нетен приход до 50 хил.лв. за предходен отчетен период могат да отчитат дейността си по способа на едностранното счетоводно записване. Техните финансови отчети могат да се съставят от техните собственици, а не от счетоводители.
   Предприятията с нетни приходи до 200 хил.лв. за отчетния период не извършват задължителна инвентаризация.

  С Преходните и заключителни разпоредби, освен отмяната на досегашния Закон за счетоводството, се правят съответстващи промени в два кодекса и 12 други закона.
  Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя предложения законопроект като препоръчва допълване на легалната дефиниция за „Предприятия от обществен интерес” и синхронизация на същата със Закона за независимия финансов одит.
  Институтът на дипломираните експерт-счетоводители и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия подкрепят законопроекта.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 14 гласа, без „Въздържали се” и „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за счетоводството, № 502-01-64, внесен от Министерски съвет на 29.07.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума