Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
16/09/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 553-01-55 от 17 септември 2015 г.

  по законопроекта за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, № 502-02-22, внесен от Министерски съвет на 17.07.2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д
  по законопроекта за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, № 502-02-22, внесен от Министерски съвет на 17.07.2015 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 16 септември 2015 г., разгледа и обсъди законопроекта за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави- членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, № 502-02-22.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на външните работи - Румен Александров – заместник-министър и Милена Петрова – старши дипломатически служител ІІ степен, дирекция „Близък Изток и Африка“
  Законопроектът бе представен от заместник-министър Румен Александров.
  Според вносителя с подписването на настоящото Споразумение за партньорство ЕС – Ирак за първи път се установяват договорни отношения между ЕС и Ирак и се създава юридическа рамка на тези отношения във всички аспекти. Споразумението е за десетгодишен срок и подлежи на автоматично подновяване, освен ако една от страните не го денонсира. Целта е да се създаде здрава основа за задълбочаване на връзките на ЕС с Ирак, като:
  - се осигури подходяща рамка за политически диалог между страните;
  - се насърчи търговията и инвестициите между страните и по този начин се насърчава тяхното икономическо развитие;
  - се предостави основа за законодателно, икономическо, социално, финансово и културно сътрудничество.
  С подписването на Споразумението двете страни потвърждават своята готовност за взаимодействие по ключови въпроси на външната политика на ЕС.
  От политическа гледна точка Споразумението за партньорство и сътрудничество представлява важна стъпка към засилване ролята на ЕС в района на Близкия изток.

  След гласуване с резултати: „За” – 14 гласа, без „Въздържали се” и „Против”,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, № 502-02-22, внесен от Министерски съвет на 17.07.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума