Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
23/09/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 553-01-59 от 30.09.2015 г.

  по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2014 г., № 502-00-51, внесен от Министерски съвет на 16.07.2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2014 г., № 502-00-51, внесен от Министерски съвет на 16.07.2015 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 23 септември 2015 г., разгледа и обсъди Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение за 2014 г., № 502-00-51, внесен от Министерски съвет на 16.07.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката: Любен Петров – заместник-министър, Христо Атанасов – началник на отдел „Международно контролирана търговия“, секретар на Междуведомствена-та комисия към министъра на икономиката, Явор Хаджийски – експерт в отдел „Международно контролирана търговия“; от Министерството на външните работи - Ивайло Киров – дипломатически служител І степен, отдел „Контрол на въоръженията и неразпространение“; от ДАНС - Данчо Желев и Борислав Божичков.

  Докладът бе представен от Христо Атанасов.
  В доклада са представени целите и обхвата на националната система за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение на Република България, в т.ч. нормативна база, контролни органи и списъци на контролираните продукти, свързани с отбраната, и на изделия с двойна употреба.
  По първото направление, продукти, свързани с отбраната, Междуведомствената комисия е издала общо 963 разрешения, от които 506 за износ и трансфер от територията на Република България; 399 разрешения за внос и трансфер за територията на Република България и 42 бр. разрешения за транзит и превоз на продукти, свързани с отбраната през страната ни. Комисията е отказала издаването на седем разрешения за износ на продукти, свързани с отбраната. Стойността на издадените разрешения за износ е 828 млн. евро., а за внос – 306 млн. евро.
  По второто направление, изделия и технологии с двойна употреба, министърът на икономиката е издал 14 удостоверения за право за извършване на износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и две удостоверения за право за извършване на брокерска дейност с тях за срок от 5 години. Реализираният износ по тези разрешения през 2014 г., както и по такива, издадени през 2013 г., е близо 6 млн. евро. Издадени са и 18 бр. индивидуални разрешения за износ на стойност 3,9 млн. евро.
  През 2014 г. са издадени 15 удостоверения за внос на стойност 80 млн. евро, по които е извършена реализация за 72 млн. евро.
  Междуведомствената комисия не е издавала разрешения за транзит на изделия и технологии с двойна употреба и разрешения за брокерски сделки с тях. Не са издавани откази по подадени заявления за износ и трансфер и не е отказвано регистриране на внос на изделия и технологии с двойна употреба.
  Представителят на Министерството на външните работи изрази притеснение относно обезпокоителни тенденции за страната ни, а именно България да бъде сред основните доставчици за дискусионни дестинации, за които голяма част от страните-членки на Европейския съюз прилагат политика на откази и въздържане. Счита се, че са необходими законодателни промени в Закона за експортния контрол насочен към пълен консенсус при взимане на решенията.
  Заместник-министър Любен Петров коментира, че има дестинации и държави, които познават българското оборудване, познават българското оръжие, познават продуктите които се произвеждат от българската отбранителна индустрия. Това са традиционни наши пазари, които през годините българската отбранителна индустрия е запазила. Той изрази надежда, по линия и на превъоръжаването на българската армия, от следващата година да се търси възможност българската отбранителна индустрия да може да работи и за българската армия. Защото едни уникални продукти на нашата отбранителна индустрия реално се ползват от други държави, а ги няма на въоръжение у нас.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да вземе следното

  РЕШЕНИЕ:

  по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2014 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2014 г., № 502-00-51, внесен от Министерски съвет на 16.07.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума