Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
10/02/2016 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 653-01-5 от 17.02.2016 г.

  Относно: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, внесена от Министерски съвет на 29 януари 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ  ЧРЕЗ
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА


  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Г-Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ


  С Т А Н О В И Щ Е

  Относно: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, внесена от Министерски съвет на 29 януари 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 10 февруари 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.) в следните области от нейната компетентност:

  ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ
  СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020“
  За насърчаване на икономическия растеж и за осигуряването на работни места България ще продължи да прилага политики, насочени към постигането на одобрените национални цели по Стратегия „Европа 2020”. Петте цели на Европейския съюз до 2020 г. остават непроменени. Политиките в изпълнение на целите ще бъдат представени в Националната програма за реформи за 2016 г. Основните усилия за подобряване управлението на стратегията следва да бъдат насочени към повишаване на ангажираността за изпълнение на специфичните препоръки към страните членки Друга област на възможни подобрения е намирането на по-добър синхрон между различните формати на Съвета. Националните програми за реформи следва да бъдат резултат от партньорство между всички нива на управление в държавите членки.
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  През ноември 2015 г. Европейската комисия публикува Годишния обзор на растежа за 2016 г. и Доклада за механизма за ранно предупреждение за 2016 г. Годишният обзор на растежа акцентира върху укрепване на икономическото възстановяване и върху насърчаване на сближаването.
  България ще спази графика на Европейския семестър и ще разработи и изпрати своите Национална програма за реформи и Конвергентна програма на Европейската комисия в срок.
  България подкрепя приоритетните области акцентирани в Годишния обзор на растежа за 2016 г. – възобновяване на инвестициите, продължаване на структурните реформи за модернизиране на икономиките и отговорни фискални политики.
  ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ФИСКАЛЕН СЪЮЗ
  В доклада на петимата председатели за 2015 г. се предлага пътна карта за завършване на икономическия и паричен съюз чрез напредък по четири направления едновременно – към икономически, финансов, фискален и политически съюз.
  Заместник-председателят на комисията Даниела Савеклиева отбеляза, че в Работната програма на Европейската комисия за 2016 г., приложение I, т. 6 е залегнало и преразглеждането на Регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите. Ето защо би следвало преразглеждането на този законодателен акт да се включи в Годишната работната програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.).
  След представяне и обсъждане на Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.) се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм приема Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, внесена от Министерски съвет на 29 януари 2016 г., като я подкрепя в нейната цялост.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума