Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
24/02/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-7 от 26.02.2016 г.

  по законопроекта за държавните помощи, № 602-01-3, внесен от Министерски съвет на 20.01.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за държавните помощи, № 602-01-3, внесен от Министерски съвет на 20.01.2016 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 24 февруари 2016 г., разгледа и обсъди законопроекта за държавните помощи, № 602-01-3.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите - Фейзи Бекир – заместник-министър, Маргарита Борисова – държавен експерт в Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, Валери Вулев – държавен експерт в Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“; от Министерство на земеделието и храните - Румен Яначков – началник отдел в Дирекция „Държавни помощи и регулации“, Мария Ангелова – главен експерт в Дирекция „Държавни помощи и регулации“, Диана Филева – главен юрисконсулт в Дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“.
  Законопроектът бе представен от заместник-министър Бекир.
  Внесеният проект за нов закон за държавните помощи има за предмет уредбата по предоставяне на държавни и на минимални помощи, процедурите, необходими, за да се осигури спазването на чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз, изпълнение на задълженията за докладване, събирането и обработването на данни и информация, установяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ и разценка на държавните помощи, за които не е необходимо уведомяване, респективно решение от страна на Европейския съюз.
  Проектът на закона за държавните помощи усъвършенства и прецизира националното законодателство по отношение на процедурите, наложени от изискванията на европейски регламенти и трайната практика на Съда на Европейския съюз и Европейската комисия в областта на държавните помощи.
  Законопроектът е структуриран в девет глави.
  Основните моменти, които представляват новост по отношение на действащия режим са следните:
  Урежда се предмета, обхвата и съвместимостта за отчитане на разпоредбите на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Включени са основни принципи, които следва да се съобразяват при предоставяне на държавна помощ. Тези принципи са общовалидни и в контекста на европейското законодателство в областта на държавните помощи.
  Урежда се същността на понятието „администратор“ и се детайлизират отговорниците, предоставящи държавна и минимална помощ. Регламентира се понятието „получател на помощ“. Разпоредбите са ключови и предвид разликите в съдържанието на дефиницията за предприятие по търговското право и счетоводното законодателство и значението на понятието от гледна точка на правилата в областта на конкуренцията.
  Съществена новост в проекта е възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ, както и възстановяването на неправилно използвана помощ. Запазва се редът при изпълнение на решенията на Европейската комисия, като установените вземания подлежат на принудително събиране от органите на Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  Производството по оспорване на нарушение на националното законодателство и европейското право се извършва по реда на Административно-процесуалния кодекс.
  Със законопроекта се предлага съставянето на актове за установяване на нарушенията и наказателните постановления да се извършват от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция по реда на Закона за държавната финансова инспекция. По този начин се подобрява действащият контролен механизъм, чрез който се гарантира практическото правоприлагане на режима и се отделят контролните от методологическите функции на министъра на финансите и министъра на земеделието и храните.
  Дава се възможност националният съд да потърси съдействие от Европейската комисия по дела, които разглежда, предоставяне на информация и документи, с които комисията разполага или изготвяне на становища относно прилагането на правилата за държавна помощ.
  Въвеждат се основни принципи в сферата на държавната и минималната помощ, съобразени с европейското законодателство по темата.
  В допълнение законопроектът има за цел да гарантира изпълненията на изискванията на Европейската комисия към България по предварителните условия на Споразуменията за партньорство от 2014 – 2020 г. за гарантиране достатъчно административен и управленски капацитет от страна на администраторите на помощи.

  Предлагат се промени, чрез съответстващи разпоредби, в шест закона. В Административнопроцесуалния кодекс се създава специална глава „Производства по дела за държавни помощи”.
  Отменя се действащия до момента Закон за държавните помощи. (Обн. ДВ, бр. 86 от 2006г., изм. бр. 16 от 2008 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)
  Според вносителя законопроектът ще окаже положително въздействие върху всички засегнати лица – администраторите на помощ и бенефициентите. Ще се подобри финансовата дисциплина в публичния сектор и ще се намалят фискалните рискове.

  След проведено гласуване с резултати: „За” – 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за държавните помощи, № 602-01-3, внесен от Министерски съвет на 20.01.2016 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума