Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
24/02/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-8 от 09.03.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 602-01-8, внесен от Министерски съвет на 16 февруари 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 602-01-8, внесен от Министерски съвет на 16 февруари 2016 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 24 февруари 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите - Фейзи Бекир – заместник-министър и Цветанка Михайлова – и. д. директор на Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“; от Комисия за финансов надзор - Владимир Савов – изпълняващ правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, Александър Цветков – началник на отдел „Правоприлагане“, Цветан Петров – началник на отдел „Дистанционен надзор“, Веселина Мандаджиева – началник на отдел „Нормативна дейност“ и Валентина Стефанова – началник на отдел „Методология и жалби“ в Дирекция „Правна“; представители на Асоциация на индустриалния капитал в България и Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България.
  Със законопроекта, представен от заместник-министър Фейзи Бекир, се въвеждат основно изискванията на Директива 2013/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за изменение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и Директива 2007/14/ЕО на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/ЕО. По отношение на емитентите на ценни книжа се правят изменения в изискванията за разкриване на информация, целящи по-голяма прозрачност. Урежда се изрично правото на избор на държава членка по произход за емитенти от трета държава. С цел намаляване административната тежест за емитентите, се предвижда да се разкриват публично шестмесечни финансови отчети за дейността и тримесечни финансови уведомления. В същото време се предоставя възможност на емитентите, за разкриване на по-подробна информация, да продължат да публикуват тримесечни финансови отчети вместо финансовите уведомления. Хармонизира се режимът на разкриване на дялово участие за притежавани големи части от правата на глас, свързани с акции и с финансови инструменти със сходен икономически ефект, с което се повишава правната сигурност, подобрява се прозрачността и се намалява административната тежест за инвестициите с трансграничен характер.
  Със законопроекта се премахват пречките пред трансграничното предоставяне на хармонизирани инвестиционни услуги по отношение на лицата, които управляват алтернативни инвестиционни фондове. Лицата, които управляват фондове за рисков капитал и фондове за социално предприемачество, ще подлежат на регистриране от Комисията за финансов надзор и за тях ще се води публичен регистър. Лицата, които управляват фондове за дългосрочни инвестиции, ще получават от Комисията за финансов надзор разрешение за управление на фонд.
  Законопроектът предвижда и изменения, които допълнително конкретизират задълженията на одитора в одитната проверка, с цел постигане на по-голяма яснота на резултатите от одитните проверки на годишните финансови отчети на емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, които резултати одиторът ще декларира.
  В хода на дискусията от Комисията за финансов надзор подчертаха, че със законопроекта е намерен оптимален баланс между разкриването на информация и защитата на инвеститорите, като с облекчаването на строгите изисквания относно разкриването на информация е намалена административната тежест за бизнеса.
  В свое писмено становище от Асоциация на индустриалния капитал в България и Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България изразиха резерви относно създаването на нова т. 5 в чл. 100н, ал. 4, предвиждаща задължение за одитора, заверяващ годишните финансови отчети за дейността на дружество емитент на ценни книжа, да подава декларация с конкретно дефиниран текст, с мотив, че това представлява допълнителна административна тежест и води до увеличаване на разходите за емитента. От асоциацията предложиха временната забраната, предвидена в чл. 212а, ал. 2, т. 2, налагана от заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, да бъде до отстраняване на нарушенията и призоваха да не се дава директен достъп на Комисията за финансов надзор и нейните органи до данъчна и осигурителна информация чрез изричното им включване като орган по чл. 74, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 14, без “Против” и „Въздържал се“ – един народен представител.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 602-01-8, внесен от Министерски съвет на 16 февруари 2016 г.  ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума