Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
06/04/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-9 от 07.04.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 654-01-34, внесен от Цвета Вълчева Караянчева и група народни представители на 16 март 2016 г. и законопроект за допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие № 654-01-39, внесен от Найден Маринов Зеленогорски и група народни представители на 23 март 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 654-01-34, внесен от Цвета Вълчева Караянчева и група народни представители на 16 март 2016 г. и законопроект за допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие № 654-01-39, внесен от Найден Маринов Зеленогорски и група народни представители на 23 март 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 6 април 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, внесен от Цвета Караянчева и група народни представители и законопроекта за допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, внесен от Найден Зеленогорски и група народни представители.
  На заседанието присъстваха Александър Манолев - заместник-министър на туризма, Екатерина Дацова – директор на Дирекция „Правна“ в Министерство на туризма, инж. Тони Кръстев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, Стилян Митев – директор на Дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните, Мирослава Владимирова – директор на Дирекция „Концесии“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, представители на граждански организации.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, внесен от Цвета Караянчева и група народни представители, цели установяване на ясни правила за къмпингуване, включително извън категоризираните къмпинги, като предвижда редът и условията за това да се определят със Закона за туризма, в съответствие със специалните условия и ред, предвидени в други нормативни актове. Със законопроекта се предвижда отмяна на забраната за къмпингуване и паркиране в зона „А“ извън определените за това места.
  В свои писмени становища от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на туризма подкрепят законопроекта, като от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с цел прецизност, предлагат да се даде легално определение на понятието „къмпингуване“ в Закона за туризма.
  Със законопроекта за допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, внесен от Найден Зеленогорски и група народни представители, се предвижда в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им да могат да се определят места за временно разполагане на палатки, каравани или кемпери. Тези места няма да се категоризират като къмпинги съгласно Закона за туризма и в тях ще се разрешава единствено поставянето на обекти по смисъла на чл. 153, ал. 1, т. 5 от Закона за горите. Условията и редът за определянето им ще са разписани в съвместна наредба на министъра на земеделието и храните, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма.
  В свое писмено становище от Министерство на земеделието и храните смятат, че със законопроекта не трябва да се засягат горските територии, предвид създадения по-добър действащ ред и условия за управлението им в Закона за горите. Освен това уточняват, че по отношение на земеделските земи са предвидени ред и условия за поставянето на временни обекти в действащи нормативни актове, уреждащи ползването им.
  В свое писмено становище от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, смятат, че тези обществени отношения следва да се уредят в Закона за туризма и да са приложими за цялата територия на страната, не само за Черноморското крайбрежие, а при необходимост да се изменят и други закони, свързани с управлението на различните видове територии.
  В свое писмено становище от Министерство на туризма изразяват становище, че законопроектът противоречи на чл. 10, ал. 1 от Закона за нормативните актове и в тази връзка всички обществени отношения, свързани с къмпингуването, следва да бъдат уредени само със Закона за туризма.
  След представяне на законопроектите се проведе дискусия, в която представители на Национална асоциация Българско Черноморие и Национална гражданска коалиция „Природата за хората и регионите“ се обявиха против отмяната на забраната за къмпингуване и паркиране в зона „А“ извън определените за това места. Те подчертаха, че гражданските протести са били срещу забраната за къмпингуване на територията на цялата страна, предвидена с подложения за обществено обсъждане законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, настояха за запазване на забраната предвидена в чл. 10, ал. 2, т. 9 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и предложиха в защитените зони, включени в Натура 2000, да се забрани бивакуването извън определените за това места.
  Народният представител Димитър Бойчев попита, кога се предвижда да бъде внесен в Народното събрание законопроектът за изменение и допълнение на Закона за туризма, където ще бъдат предвидени редът и условията за къмпингуване в зона „А“ извън категоризираните къмпинги. От Министерство на туризма отговориха, че срокът за обществено обсъждане на законопроекта е удължен с три месеца до средата на месец юни 2016 г.
  След представяне и обсъждане на законопроектите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 654-01-34, внесен от Цвета Вълчева Караянчева и група народни представители на 16 март 2016 г.: “За” – 8, “Против” - двама и „Въздържали се“ – 6 народни представители;
  2. по законопроекта за допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 654-01-39, внесен от Найден Маринов Зеленогорски и група народни представители на 23 март 2016 г.: без “За”, “Против” - двама и „Въздържали се“ – 14 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 654-01-34, внесен от Цвета Вълчева Караянчева и група народни представители на 16 март 2016 г. и законопроекта за допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 654-01-39, внесен от Найден Маринов Зеленогорски и група народни представители на 23 март 2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума