Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
06/04/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-10 от 07.04.2016 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, № 602-02-6, внесен от Министерски съвет на 12 март 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, № 602-02-6, внесен от Министерски съвет на 12 март 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 6 април 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката - Божидар Лукарски - министър и Силвана Любенова - директор на Дирекция „Техническа хармонизация и защита на потребителите“; от Патентно ведомство - Камен Веселинов - председател и Мариана Цвяткова - директор на Дирекция „Правна“.
  Законопроектът беше представен от министъра на икономиката Божидар Лукарски. Единният патентен съд, заедно със създадената единна патентна закрила, са част от проекта за единна патента система на Европейския съюз в изпълнение на Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила и на Регламент (ЕС) № 1260/2012 на Съвета от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила по отношение на приложимите правила за превод. Създаването на Единния патентен съд цели да осигури единна практика при разрешаване на спорове, повишаване на качеството и ефективността на съдопроизводството при патентната закрила на европейски патенти, европейски патенти с единно действие и сертификати за допълнителната им закрила.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 14 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 2, 7 и 8 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, № 602-02-6, внесен от Министерски съвет на 12 март 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:
  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума