Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
06/04/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-12 от 08.04.2016 г.

  по законопроекта за ратифициране на Споразумението за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд, на Споразумението между кредиторите относно Инициативата за малки и средни предприятия (МСП) между Република България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и на Договора за залог между Република България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор, № 602-02-13, внесен от Министерски съвет на 28.03.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за ратифициране на Споразумението за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд, на Споразумението между кредиторите относно Инициативата за малки и средни предприятия (МСП) между Република България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и на Договора за залог между Република България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор, № 602-02-13, внесен от Министерски съвет на 28.03.2016 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 6 април 2016 г., разгледа и обсъди законопроекта за ратифициране на Споразумението за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд, на Споразумението между кредиторите относно Инициативата за малки и средни предприятия (МСП) между Република България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и на Договора за залог между Република България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор, № 602-02-13.
  На заседанието присъстваха: Божидар Лукарски – министър на икономиката, Ивелина Пенева – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Калин Маринов – заместник-главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.
  Законопроектът бе представен от министър Лукарски.
  Инициативата за МСП е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейката инвестиционна банка, разработена в отговор на Заключенията на Европейския съвет от 27 и 28 юни 2013 г., а именно необходимост от възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката и улесняване финансирането на инвестициите.
  Основна цел на Инициативата е бързо увеличение на кредитирането на МСП, предвид тяхното решаващо значение за растежа в икономиката и създаването на нови работни места.
  В България достъпът до финансиране продължава да бъде предизвикателство за МСП. Въпреки добрата ликвидност на банките към момента, те все още поставят високи изисквания проявяват несигурност при отпускането на кредити за МСП.
  Един от начините за справяне с тези е използването на финансови инструменти, при които рискът по портфейлите се споделя между финансовите посредници и ресурса, предоставен от държавата чрез финансиране по линия на структурните фондове, ЕИБ, ЕИФ и Европейския съюз.
  Новата ОП „Инициатива за МСП“ представлява финансов инструмент за неограничени гаранции за покриване на кредитния риск по заеми, лизингови плащания или гаранции за МСП, без таван в портфейла.
  Бюджетът на програмата е 102 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие. По програмата не се изисква национално съфинансиране и такова не е предвидено. 90% от средствата се изплащат веднага от ЕК, а останалите 10% при договарянето на всички средства с финансовите посредници.
  Очаква се чрез инструмента да бъдат гарантирани нови заеми, отпуснати от банките, на стойност над 600 млн. евро. По време на преговорите за таксите бе постигнато обвързване на част от таксите, които ще се изплащат на ЕИФ за управлението на инструмента, да бъдат обвързани с постигането на заложените нива на ливъридж.
  Гаранциите се предоставят от ЕИФ, като покриват до 60% от загубата на всеки кредит, без лимит на покритието на ниво портфейл.
  Фирмите могат да използват инструмента за дългосрочни кредити до 12 г. включително и за оборотни средства.
  С изпълнението на оперативна програма се цели постигането на следните индикатори за резултат и за изпълнение:
  • процентът на предприятията, кандидатствали за банков заем и получили цялата сума или над 75% от поисканата сума, от 70% за 2014 г. да достигне до 73% до 2023 г., което е средното за ЕС-28 ниво;
  • производителността на МСП от 16.8 (хил. лв./заето лице) за 2012 г. да достигне 19.3 (хил. лв./заето лице) до 2023 г.;
  • над 3 000 МСП да получат финансова подкрепа.
  Изборът на финансови посредници се извършва от ЕИФ съгласно вътрешните си процедури. С избраните финансови посредници ЕИФ сключва оперативни споразумения. Управлението на финансовия инструмент, в т.ч. управление на приноса от ОП ИМСП, приноса на ЕС, приноса на ЕИФ и кредитния риск, поет от ЕИБ, се осигурява от ЕИФ.
  Срокове на изпълнение на инициативата:
  • период на поемане на задължение от страна на България спрямо ЕИФ за изплащане на приноса от оперативната програма – 31 декември 2016 г.;
  • период на прилагане, през който ЕИФ може да договори приноса по оперативната програма – 31 декември 2016 г.
  • период, по време на който финансовите посредници имат право да отпуснат и включат ново дългово финансиране по съответното оперативно споразумение – 31 декември 2019 г. Срокът може да бъде променен от Съвета на инвеститорите, но не може да бъде по-дълъг от 31 декември 2023 г.

  След гласуване с резултати: „За” – 14 гласа, без „Против” и „Въздържали се” ,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд, на Споразумението между кредиторите относно Инициативата за малки и средни предприятия (МСП) между Република България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и на Договора за залог между Република България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор, № 602-02-13, внесен от Министерски съвет на 28.03.2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума